M HET OESTER- M ZUMIIIB OPENBARE VERKOOPING, UIT BE HAND TE KOOP. MANUFACTUREN. Voor den tijd van twee jaren, op Maandag den 4- April dS59, des voormiddags precies te tien ure De Notaris W. J. HIDDE BOK Namens de Directie van het Rotterdamsehe BEGRAFENISFONDSwordt mits deze aan de respectieve Leden van dat Fonds aan den Helder, hekend gemaakt, dat ondanks den foutiven opgaaf des naams van ROELOF de VRIES steeds bekend als BOUWENS, aan de Weduwe de volle geldelijke uilkeering en de toelage ad ƒ65 zijn betaald ge worden door den Hoofd-Agent Helder 15 Maart '1859. II. P. LIOTART. De Notaris P. A. BEETS, is voornemens op Woensdag den 25 Maart e k. in het Logement Veerburg, in den Anna Paulowna Polderdes middags ten 12 ure. ia het openbaar te verpachten Het POLDERTJE bij de van Ewijckssluisgroot ongeveer 2 Bunders, in kleine perceelen, De Notaris P. A. BEETSis voornemens op Vrijdag den 1 April e k.dos voormid dags ten 10 ure, bij de Boerenhofstede, bewoond door G. GEERLIGS, in het westdeel van den Anna Paulowna Polderin het openbaar te verkoopen 20 dragtige en gelde KOEIJEN19 HOKKELIN- GEN en 10 PAARDEN van een tot zeven jaren waaronder twee dragtige Merriën. aan het Nieuwediep op het Sp ij leer buur Ij evan een aan zienlijken voorraad TIMMERHOUT TOUWWERK, IJZER WERK, Timmermans- en Aannemers-GEREEDSCHAPPEN. Voorts2 VLETTEN1 AAKEen LOOTS tot afbraak en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. En ten zelfden dage, ten huize van P. SPIGTin het Logement het Veerhuisaan de Binnenhaven aan het Nieuwediepvan VIJF perceelen GRONDSgelegen in de gemeente Helderverkregen door de demping der Oost Groote Sloot, zijnde Nos. 4, 5, 6, 7 en 52 van beslaande kaart. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Abr. P. df. LANGE, te Schoorldam. is van meening op Donderdag 21 Maart 1859, 's mor gens 10 ure, ten huize van P. van WIJNGAARDEN, aan den Kanaalweg te den Helder, publiek te verkoopen: Eene groole Partij Rood, Wit en Blaauw Baai, Rok- kenstreeptBlaauwe en Bruine DuffelPilo Amers foort of Marseillegedrukte Calicots, Sloffen voor Vrouwenkleedjes, Cachemireu, Bedden, Bonten, Beddenlijk, Vriesch BontBlaauw Duffelsche Pijekkers, Roode Baaijen Hemden, Roode en Blaauwe Borstrok ken, Rood Baaijen Onderbroeken, Pilo en andere Werkbroeken, Boezelaars, Zakdoeken, Rood Baaijen VrouwenbroekenDekens en wat er verder te voor schijn zal worden gebragt. Kijkdag 25 Maart. Op 4 weken crediet. Zegt het voort. Een perceel WEILANDgelegen in den polder van den Helder en Huisduinentusschen den Huisduiner Forlweg en de Molenslootkadastraal bekend als groot 4 Bunders 22 Roe, 90 El. In 2 gedeelten. Eigenaars de Heeren JAN BIER en KLAAS HOOGVORST. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK, aan den Helder. is ontvangenpuike blanke Leng a 50 en 40 ct. de 5 ons, Rondvisch 12£, Gebeukte 20 ct. de 5 ons, Noordsche Laberdaan of Zoutevisch 12j- de 5 ons, Fijn gezouten hollandsche Winterharing van de groole Vissche- rij a G, 7 en 8 ct.Texelsche Oesters ƒ1,90, gerookte en gechijleerde Paling en onschadelijke Augurken, niet grasgroen, en worden op keur geleverd. Men vraagt ten spoedigste eene WERKMEID, die van goede getuigenis voorzien is. De voortzetting van den openbaren verkoop van Ma nufacturen en mode-Artikelen ten huize van den Heer G. J. WüBBE aan het Nieuwediepzal plaats hebben op Maandag den 14 Maart e. k. en volgende dagen, telkens des vóórmiddags ten 10 ure. f-F" De Ondergeteekeude heeft de eer te beriglen aan zijne geëerde Plaatsgenooten en Begunstigersdat hij zijnen WINKEL verplaatst heeft, tegenover den Marine Toren, welke van af Maandag 14 dezer zal geopend zijn. Verzoekt UEds. gunst en recommandatie. P. GELHARD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3