BANK VAN LI5ENING. VEILING van VAST GOED Gemeente HELDER MUZIEK voor den DANS MUZIEK in BURGERLUST, ANNA PAUL OW NA POLDER. Men zal cp Woensdag den 6 April 1859, des vóórmid dags ten 10 ure, in de Bank van Leening, OPEISBARE VERKOOPING houden van de onafgelostc panden in die Bank, welke beleend zijn in de maanden JulijAugustus, SeptemberOctoberNovember en December 1857, hestaande in GOUDZILVER-en KOPER WERK, MANS- en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. Daags vóór de verkooping zijn de goederen te zien van 's namiddags 2 tot G ure. De laatste dag ter vernieuwing van beleening is Donderdag den 31 Maart ek. IN DEN A. R. SLOOS, Notaris te Winkelzal op Woensdag 30 Maart 1859, des morgens 10 uurin bet logement Veer burg", nabij de kleine sluis in den Anna Pauloivna Polderpubliek veilen en verkoopen Ongeveer 160 BUNDERS NIEUWE GROND, met twee daarop staande WONINGENwaarvan eene genaamd de Eerstelinggelegen in bet Westdeel van den Anna Paulowna Polderge meente Zijpe, tusschen de Meersloot, de Mid- denvlietden Molenweg en de Zandvaart, kadaster sectie I, nummers 194 195 463, 464, 465 en 899. Voorzeide goederenbreeder omschreven bij alom ver spreide biljetten kunnen dadelijk worden aanvaardexcept de Woningendie eerst met 1 Mei e.k. ter beschikking der koopers zijn. -Van de Gronden zijn circa 135 bun ders beklaverd, een gedeelte van dat Klaverland verkeert, mede tengevolge eener kostbare bemesting met straatvuil en Beer, in een' bijzonder gunsligen toestand, terwijl eene voorgenomene beslooling door het midden der be. zitting, van wege het bestuur des polders, in verband met een plan tot daarslelling eener sluis, het vooruitzigt opentdat de landen in de toekomstwat betreft de gelegenheid tot aan- en afvoervan nog gunstiger conditie zullen worden, dan thans het geval is. Nadere inlichtingenbetrekkelijk deze verkoopingzijn te bekomen ten kantore van den Notaris SLOOS te Winkel, alwaar de veilconditiënextraeten, kadaster- en eigendoms bewijzen gedurende 8 dagen vóór den verkoopdag, ter inzage zullen liggen. aan het Hoofd, bij J. II. JANSSEN, op Zondag den 15 Maart 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag den 15 Maart 1859, en voorts alle Zondagen. ENTREE EN DANS V Et IJ. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER, door den heer C. van der Sterr. 4 5 6 7 8 9 10 Barometer Thermometer- Dampkrings- c <D stand stand toestand. 3 2 in millim. in Celsius-graden. Plaats gehad J5 P- V. c -5 QJ c - a- i 3 hebbende .3 O 2 s Gemidd. Des Des daags. Des nachts. Ui 2 3 M tO co O - H S g 2 S Windrigtingen. >- fc- O OJ CO O •»- T3 -3^3 'd tvj 1— -is5 O O co f d 2 O a s- «3 C 'O u tD CO o .5 per middags - 1 1 l-J U 2 O etmaal- 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. «.S -Sc J» O u CO W (Regtwijzend.) g s .5 O D.g O 765. G5 766.09 8.7 6.8 9.0 7.5 0.94 8.4 45 ZWtW.WlN.WZYV 11.00 18.0 0.4 0.5 766.86 766.07 10.6 7.5 8.0 7.0 92 8.5 40 wzw.zwtw.wtz. 10.88 18.0 0.0 1.0 767.16 767.75 8.7 6.9 7.5 5.7 92 7.8 40 WlN.WZW. zwtz. 10.75 26.0 0.0 0.9 756.42 756.74 9.7 6.4 7.6 5.7 95 8.0 -f- 58 zw. zwlw. 19.53 58.0 0.0 1.2 752 65 751.21 7.5 4.2 5.6 2.4 77 5.8 54 ZWtW. W. NWtW. 56.92 66.5 4.1 0.9 768.54 767.15 6.9 5.0 4.4 5.7 68 4.7 -M7 NW.WNW.ZWtW. 16.58 59.0 0.0 1.8 771.69 771.86 9.0 4.0 5.0 -1.0 78 6.0 -f- 45 WZW. zw. zlw. 7 28 20.0 0.0 0.9 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19°16' 0» 19 17 40 19 12 40 19 15 45 19 12 55 19 15 20 19 14 50 NIEUWE DIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4