IIELDSRSCliiS ES NIESWEDIEPER COÜRAE BEKENDMAKING. AANBESTEDING. 1? I S TT TT S T 1 J D Z 1T 231T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele riommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder. Brengen ter kenuissc van de ingezetenen dat de lijsten der kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaalvoor leden der Provinciale Stalen en voor leden van den Gemeenteraad zijn herzien, op heden vastgesteld dadelijk aangeplakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie dezer gemeente voor ieder ter inzage nedergelegd. Helder den 14 Maart '1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE. Be Secretaris L. VERHEY. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemens op vrijdag den Islen April 1859, des namiddags ten één ureaan het raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijving aantebesleden Het bestralen van grachten en stegen in de ge meente met de bijlevering van de benoodigde ma terialen en arbeidsloonen. Het bestek waarnaar deze besteding geschiedtligt van den 18 dezer af ter lezing aan de Secretarie der gemeente; terwijl nadere inlichtingen hij den cpzigler te bekomen zijndoor wien op den 29 dezer des middags ten 12 ure, aanwijzing in loco zal worden gedaan. Hei,der den 17 Maart 1859. S TAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERIlElJj Secretaris. HELDER en N1EUWED1EP, 1G Maart 1859. Door den raad dezer gemeente is lol tweeden geneesheer voor de armenpraktijk benoemd, de heer P. M. S. Kros. Docter in de genees-, heel- en verloskundeingaande 1 Julija.s. De weleerwaarde heer A. van Toorenenbergenpredi kant Ie Purmerend, heeft voor het beroep bij de Hervormde gemeente alhier bedankt. Aan het ministerie van marine is aanbesteed het leveren van den in 1859 bcnoodigden metselsteen voor den herbouw van het oude dok, op het maritieme etablissement alhier; het gedeeltelijk afbreken van het voornoemd dok, en het daar binnen houwen van een nieuw droog dok, Er waren ingeko men 15 inscluijvings-billetlen. De steen is besteed in twee perceelen, welke heiden zijn aangenomen door"1 den lieer S.C.J. Arntzte Arnhem, ieder voor f SöQG. Hel afbreken en het bouwen van een dok is aangenomen door den heer A. Visser Pzte Sliedrccht, voor de som van /"209,800. Uit een bij het departement van marine ontvangen tele gram blijkt, dal hel ncdcrlaadsch ocfcnings-cskaderouder bevel van den schoul-bij-nacht F. X. R. 't Hooftden lOden dezer van Lissabon is vertrokken. Aan boord der schepen van hel eskader was alles wel. Z M. heeft den heer S. J. Roos, mei den laatsten dezereervol ontslagen uil de betrekking van administrateur bij het hospitaal der marine aihicr, onder toekenning van zoodanig pensioen als waarop hij bevonden zal worden aanspraak te hebben, en met den 1 April aanst. benoemd tot administrateur bij hel hospitaal der marine alhier, den adjunct-administrateur bij dat hospitaalden heer W. Bingly. Bij besluit van Z. M. van den 11 dezer, wordt ter zee 2de kl. J. TF. Binkesmet den laalstcu dcVrm^ayd eervol ontheven van het bevel over den schoener Am ion le £v*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1