en dat bevel met den eersten April daaraanvolgende opgedragen aan den luit. ter zee 2de kl. J. II. P. E. Kniphorst. Z. M. heeft den officier van administratie der 2de kl. M. J. Gaillardop zijn daartoe gedaan verzoek, ter zake van in en door de dienst ontstane ligchaamsgebrekcnmet den 1 April aanstaande, een pensioen verleend van f700 'sjaars. Voorts: bevorderd tot officier van administratie der 2de kl. den officier van administratie ode kl. B. A. Stieleren be noemd tot officier van administratie 5de ld-, den adjunct- administrateur II. J. van Ilaaftcn Cluwen. Door de ned. handelmaatschappij zijn bevracht de navol gende 25 schepen, als: Voor Amsterdam. ReginaLelijvelt. Bcllatrix, Sandberg. Java Koerier, Diepering. China, Lut- tenberg. Gelderland, Crap Hellingman. Neptunes, Schuur man. Aldebaran, Mcijboom. Equator, Appel. Java, Stiklcel van Dam. Doctrina et Amicitia, Strootman. Herman de Buijler, Feijnt. Buitenzorg, RuhaakLuitenant Admiraal Tjerk HeddesParma. Voor Rotterdam. Maria Magdalena, Willenbrink. Gouv. Generaal Duijmaar v. Twist, Hoeksma, Samarangvan Dijke. Joan Laseur. TcrnatcCars Thz. Helene en Anne, Lupcke Jr. Vesta, Gcrrebrands. Willem Kroonprins der Nederlanden, de B. Zetteler. KrimpenerwaardSpcenhoff'. Voor Schiedam. Mary Goddard, N. N. Uit Batavia wordt gemelddat al de troepen voor de expeditie naar Boni van Java zijn vertrokken. Zij worden door den heer de Perez als regerings-comrnissaris vergezeld. Zeker iemand te Diever, onlangs ecu lucifer willende aanstrijkenhad het ongelukdat deze afsprong en hem het brandende kopje op de linkerhand viel, waardoor hij cenc diepe brandwonde bekwam; doordien dadelijk geneeskundige hulp is ingeroepen, beslaat er hoop, dat de wond thans buiten gevaar is. Alweder eene lesom toch vooral voorzigtig met zulke dingen om te gaan. ïn de vorige week had te Vollenhove een droevig ongeluk plaats. Een schipper, beladen met grind, had het voornemen uit de haven in het Ganzcndiep te varen, doch, ten gevolge van den hevigen wind, kon hij zijn vaartuig niet besturen, zoodat hij tegenover de Visscberslraat is gezonkenhetgeen zoo spoedig plaats had, dal zijne vrouw en een kind, welke zich in het vooronder bevonden, zijn verdronken; een ander kind, een jongentje, is als ware het door een wonder ongedeerd aan wal gekomende schipper is thans nog in leven doch verkeert in zeer bedcnkelijken toestand; door de ijverig aangewende pogingen van al wat de kunst in dezen vermaghoopt men op zijn herstel. Uithoofde van den feilen wind en de hooge zee was er aan gcenc redding te denkenen is hun kermend hulp geschrei slechts zwak door de aldaar wonende visschers geboord. Men schrijft uit Calais aan den Morning Advertiser Toen voor ecnige dagen de poslsloomboot Fredrick Williaru digt bij den ingang der haven, op hel strand liep, sloeg ccnc der booten om, waarbij drie passagiers verdronken, terwijl hel vele anderen gelukte, door zwemmen den oever te bereiken. Doch naauwelijks hadden zij voet aan wal gezet, en het zee water van zich afgeschud, toen reeds een sergeant voor hen stond, en hun met een laconiek: »uwc paspoorten, mijne heeren!" aansprak! Zoo ontvangt het land, dat aan het hoofd der beschaving wil staanongelukkige schipbreukelingen. Eenige dagen geleden overleed te Weenen een hoog bejaard persoon, algemeen wegens zijne zonderlinge levenswijze bekend. Men wist, dat hij zijne woning hoogst zeldzaam verlietdochtoen die nu ecnige dagen geleden al te lang gesloten bleef, liet de policie het huis openen. Men vond den man dood op zijn beden op een nachttafeltje zijn tes tament, waarbij hij zijn aanzienlijk vermogen aanden koning van Denemarken vermaakt had. De belgiscbe regering heeft aan de heeren Joly en Pclil een octrooi op een verbeterd paardentoom verleendwelks wer king daarin bestaat, dat door het inhouden daarvan het gebit tegen de neusgaten gedrukt wordt en deze sluit, zoodat het hollende paard, in zijne ademhaling belemmerd, krachteloos en tot stilstaan genoodzaakt wordt. Dezer dagen was te Parijs de openbare veiling aange kondigd van eene volledige verzameling dagbladen van 1848. Op den oogenbiik, toen men tot de verkooping zou overgaan, verscheen een commissaris van policie, die, in naam der wet, de geheele verzameling in beslag nam. Onder de bibliophilen heerschte eene groote verslagenheid. Die belangrijke documen ten zullen echter niet voor de geschiedenis verloren zijnalleen de openbare veiling is verbodenen al de documenten zijn aan den eigenaar terug gegevendie ze kan afstaan aan wie hij wil. In de omstreken van Brugge staan de velden overheerlijk; de bezaaide landendoor eene buitengewone en lenteachtige weersgesteldheid begunstigd, verkecren in den voordeeligslen toestand. De korenvelden staan groen en weibewassenalsook de weiden; reeds begint het koolzaad te bloeijen. Indien er geen ongunstig weder opkomt zal men voorzeker een jaar van buitengewonen overvloed hebben. Men heeft bcrigt ontvangen van ongeregeldheden te St. Vin cent in de West-Indiëngepleegd door een deel der bemanning van den oorlogsbodem Jasper, tegen den uitgever van het dag blad Mirrorwaarin ecnige dagen te voren een artikel over die equipage was geplaatst, waardoor zij zich beleedigd achtte. In weerwil der toespraak van den luitenant-gouverneur, heb ben zij des redacteurs woning legen den avond geplunderd. Zij hadden het voornemenhet gebouw der policie aan te vallen waar de uitgever ccnc schuilplaats had gezochtmaar werden daarin verhinderd, doordat de luitenant-gouverneur een aantal vrijwilligers in het geweer bragt. Nadat de zeelieden zich door drank verhit hadden hebben zij ook de geheele drukkerij vernield. Het Frank f. Journ. meldt, "dat voor weinige dagen ie. Munchen eene dienstmaagd gestorven isdie bijna veertig jaren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2