onafgebroken bij hetzelkie gezin gediend hadwaar zij weleer ais kindermeisje gekomen washeigeen reeds zoowel voor haar, als voor hare heerschappen ook lot cene vereerende getuigenis strekt. Toen zij nu kort geleden door cene hevige ziekte aangetast werd zorgde haar meester, dat zij van de H. Sacramenten voorzien werdliet haar daarop op zijne kosten in het ziekenhuis verple gen en, toen zij geslorveu was, haar niet alleen begraven, maar ook zielmisseu voor haar lezen. En deze huisheer is een Israëliet Men meldt uit Brugge, (België). Een aardig tooneel heeft op het bal in den Ouden Hof velen doen lagchen. Een man had den geheelen nacht met een bevallige domino ge danst voor welke hij vol oplettendheden was. Evenwel scheen de domino van den galanten danser niet te houdenwant zij eindigde zijn compliment met een helderklinkende kaakslag. Bij die slreeling herkende de man zijne vrouwdie de jaloezy had aangedreven om hem tot op het bal achterna te zetten- Men verzekert dat de spoorweg-maatschappij van Lyon bevel heeft ontvangen, zich gereed te houden, om alle trans port van koopmansgoederen te', staken zoodra het gouvernement het transport van troepen en krijgsmaterieel langs die lijn cischen zal. De volgende beriglen zijn uit Milaan ontvangen In de diplomatieke kringen heerscht eene wezenlijke wanorde. De baron Burger, vertegenwoordiger van Z. M. in Lombardijeen de ecnige ambtenaar misschiendie op de hoogte van den legenwoordigen slaat van zaken is, heeft zijn ontslag ingediend. Sedert eenige dagen vertrekken vele italiaansche soldatendie met verlof waren, naar Galicië; de mcesten zijn boeren, die niet eens geld genoeg hebbenom de grenzen te bereiken. Het grcole plein aldaar wordt dagelijks tot wapenschou wingen gebruikt, er zijn hier minstens 50,000 man. Tot zelfs in het paleis Brera, het heiligdom der schoone kunsten, zijn soldaten ingekwartierdde Kroalen slapen naast de kunst producten van Raphael. De vestingwerken te Pavia zijn ver gevorderd, er is eene versterking op den weg del Gravillani opgerigt. De Gazetle Piemontesebcngt, dat de koning bevel heeft gegevende contingenten van het leger onder de wapenen te roepen, omdat hij zich genoodzaakt ziel, maatregelen tol ver dediging der onafhankelijkheid van het vaderland te nemenna dat het oostenrijksche leger op den voet van oorlog is gebragl. Het blad voegt er bijdat het landhetwelk zich gehaast heeft met zoo veel geestdrift deel te nemen aan de geopende inschrijving voor de nationale leeningdezen noodzakelijken maatregel, lot handhaving der onafhankelijkheid ol van de per des vaderlands, met voldoening zal vernemen. Het officiële blad meldt voorts, dal de lecning gesloten is. Hel bedrag der inschrijving overtreft verreweg de aan het publick gevraagde som. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 13 Maari. Zaanstroom Visser, Rouaan. Amst (st.), Dundee. Royal Union, Gibb, Neweastle. Matthew, Wilson, Sunder- land. 14 Maart. Flora, Dunleston. Londen.Alida, Valomstra, dito naar Groningen als bijlegger. 15 Maart. Goncordia, Haler. Newc. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 13 Maart Niets. 14 Maart Graaf van Rechteren, (st) Hult. Prins van Oranje, (st) Rotterd. Vereeniging, de Jongh, Rat, Danube, Golding, St. Übes. Hendrika, Wegener. Genua. Fredevik Hendrik, Hoeksma. Bergen. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 15 Maart Werk. Sch. 2j- pc. Go^. 5 pc. 751 4 pc. 97|. Spanje. 14 pc. 29|. buitcnl. 5 pc. binnenl. 3 pc. 39{jj. Rusland. 5 pc. 1044 1816, 5 pc. 101| 1829, 5 pc. 89|. Oostenrijk, metall. 5 pe. Gal- amst. 5 pc. 74J-. natio nale 1854 5 pc. GajJ. metall. 2j- pc. oöj. MARKTBEBIGTEN. ROTTERDAM 12 Maart Ten gevolge van het stormweder der laatste da gen was de binnel. toevoer kleindie echter tot vorige prijzen nog moeije- lijk was op te ruimen. Tarwe Zeeuwsche, Vlaamsche, Overm. en Flakk. in de beste soorten schaarsch en goed prijshoudend daarentegen de minde re kwal. slap en niet alles te plaatsen. Nieuwe puike blanke f 7,70 4 S middels, f7 a 7,50; mindere f6 a 6,75. Jarige f7,80 4 8,60. Poolsche en roode als voren, met weinig omgang; 160 4 fB jarige witbonte Poolsche f 335 164 4 nieuwe Hoogt. Kieefsche 2S0 163 £g nieuwe Kleefsche f260 166^ nieuwe Bovenl. Ris f 260. Boggc zonder prijsverande- ring; Zeeuwsche en Vlaamsche f5,70 4 6; Overm. f5,50 4 5,70: mindere en Noord-Brabrandsche f 5,20 a 5,40. Buitoni. met beperkte handel; 150-| f§ Fransche f 181,182, 154 f§ nieuwe Belgische f177; 180. Boek weit als voren aan benoodigden op 140 Noord-Brabandsche f 17 3, 175 180; Groninger zwarte Zand f175; Elve 1183; Holsteinsche f 178, 180; Fransche f160. Gerst 10 c. lager en vooral in do gewone en afwijken de kwal. moeijelijk te verkoopen puike Vlaamsche en Zeeuwsche Winter f480 a 5,20; gewone dito, alsmede Overm. en Flakk. f4,20 4 4,60; Zo mer dito f4,20 a 4,60; geringe soorten f3,75 a 4,10. Haver zonder prijsveranderingdoch geringe soorten weinig begadigd; nieuwe korte f 4,20 a 4,80mindere f 3 4 4 lange f 3,30 a 3, 70 ligte f 2,25 4 3,25. SCHIEDAM 15 Maart. Montwijn f 15,50. Jenever f21. Amst, Proef f22,25. ©1IMIIXT3,DI1 B^HI^TSXT. Een onzer dagbladen wijst op de noodzakelijkheid om de officieren van ons leger met de behandeling van het praktische gedeelte der telegraphie bekend te maken. Het engelsche mi nisterie wordt door de binnen- en huilenlandsche aangelegen heden geweldig bestookt. Op hel eiland Sardinië is een bandiet gearresteerddie zeventig menschenmoorden op zijn geweten had. Een groot aantal Italianendie zich in Frankrijk bevondenhebben zich naar Turijn begeven om hij het sardinische leger in dienst te treden. Men verze kert, dat het italiaansche vraagstuk door cene ouropeschc cou-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3