PUBLIEKE VEBKOOPING F* C. Burman, uit Haarlem, STEENDRUKKERIJ „D E NOORDHOLLAN D." ferentïe definitief zal worden opgelost. Kermis le Zalt-Bom- mcl 4 Oclobcr. De hertog van Nassau is op ecu lid naar de exercitie-plaats zandruiter geworden. De holsteinsche stenden zijn met de regering in liet geheel niet eenstemmig. In de omstreken van Antwerpen heeft men reeds vlinders gezien. Lord Cowley is zeer voldaan over de heusche be jegening. welke hem te Weenen is ten deel gevallen. Tc Milaan is ccue wet op de publieke veiligheid afgekondigd. Te Cuyk heeft cene schoone van 1050 weken heimelijk de ouderlijke woning verlaten. Tc Alkmaar is een schip met stroo in brand geraakt. Men heeft hel vuur spoedig gchluscht. Te Heemskerk bevindt zich een gezin, waarvan zeven zoons voor de nationale militie achtereenvolgens hebben vrijgeloot. Te Dalfscn is reeds een bunder land met aardappelen hepoot. In de residentie is ecne partij visch, die schadelijk voor de gezondheid werd geacht, op de vischmaikt door do politie in beslag genomen en naar buiten de stad vervoerd. FEUILLETON. Eenigo maanden geleden hoeft te San Francisco de doodstraf plaats gehad van II. F. Mewse, die in eene balzaal een politie-agent met een dolksteek vermoord had. Het vroeger leven van dien moordenaar was aan de politie zeer lang on bekend geblevendoch in eene memorieden sheriff toegezondenheeft hij onlangs de geschiedenis van zijn leven en het verhaal zijner misdaden gedaan. Hij was Duitscher van oorsprong; een zijner ooms bekleedt een profes sorszetel bij de universiteit van Gottingen cn hij zelf werd den 9 April 1828 in die stad geboren. Zijn vader spaarde geone opofferingenom hem eene goede opvoeding to geven doch op den ouderdom van 17 jaren verliet hij het vaderlijk huls met een meisje, dat door hem was verleid geworden. Voor dit feit werd hij tot vier jaar gevangenis veroordeeld; later kwam bij te Nieuw-York en to Sar.-Franciscowerd er dief en leidde een ellen dig leven in de woestijn van Golarado. Naauwelijks weder een voet in de californiaanche hoofdstad gezet hebbende, pleegde hij er de misdaad, voor welke hij thans geboet heeft. Ofschoon men aangekondigd had dat de straf in de gevangenis cn slechts in tegenwoordigheid van een klein getal personen zou uitgevoerd worden, bemerkte men reeds des morgens eene zekere opschudding in de wijk. Do lage muren der gevangenis en de bouworde vaneen groot aantal woningen, araphitheatersgewijzelieten toe dat men de treurige toebereidselen voor de straf kon zien maken op al do punten van waar men kon zion, ont dekte men dan ook hondordc menschenhoofden die naar het schavot gekeerd waren. Ten 1 ure kwam Mewse aan den voet der galg; onmiddelijk nam hij het woord en sprak gedurende drie kwartieruur; in zijne redevoering betreurde hij ie misdaden door hem gepleegd en verklaarde berouw daarover te ge voelen cn te hopen dat zijne straf tot voorbeeld aan zijne vroegere kame raden zou strekken. Mewse werd vervolgens aan armen en beenen gebonden de strop werd hem om den hals gedaan, de plank wipte, ende veroordeelde werd in de eeuwigheid geslingerd, Men verhaalt, dat prins Metternich zich dezer dagen in dier voege zou geuit hebben: »AIs Napoleon III gelooft, dat Oostenrijk geen oorlog tegen hem zal wagen, dan is hij verloren, ook dan als hij zelfs iri den aanvang mogt zegevieren". Ondertrouwd H. D. SCHLüTER, van Utrecht. en A. H. KNOTTNERUS van Midlum bij Harlingen. 15 Maart 1859 op Zaturdag 19 Maart e. k.'s avonds 8 ure ten huize van den Logementhouder P. SPIGT aan de binnenhaven ten overstaan van den Notaris W. J. H1DDE BOK van eene groote partij AFBRAAK, benevens BATTINGS, NOORBSCHE DEELENCOLTERS en wat verder zal worden aangeboden. Liggende alles op den verkoopdag behoorlijk genum merd op de achlcrbinnenhaven. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris W. J. H1DDE ROK voormeld. Handelaar in BEHANGSELPAPIERVLOERKLEEDEN en TAPIJTFN, en al wat verder tot bet vak van AMEUBLE MENTEN behoort, als: Spiegels, Damasten, Meubelchitzen en differente soorten van Matrassenalsmede Binnen- en Buiten-Jalousien, beeft de eer te beriglen dat hij voorne mens is om met zijne monsters, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag aanstaande, aan den Helder en het Nieu- wediep te komen. Hopende met een druk bezoek vereerd le worden, adressere men zich in het Hotel den Burg, aan het ISieiLwediep. f.Si' '1 Jufvrouw van BRUGGEN vraagt eene knappe jpfjff DIENSTBODE om dadelijk in dienst te treden. Nieuvvebrugsteeg. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-courantencirculaires, kwilantiën, assignatiën wissels, adres en visitekaartjes, rouw- en trouwbrieveneliquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz, De bestellingen kannen door de respeclive Boekhande laars geschieden. Allnnaar 11 Maart 1859. HERMs COSTER ZOON. NIEÜWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4