HELDERSCI1E n .1» 23. i\lEHWEDIEPER COURANT XTIE TT TT S T IJ D 11T <3 E 1T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag li uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER en NIEUWEDIEP19 Maart 1839. j.1. Woensdagavond Itield de rederijkerskamer Olympia iu het lokaal Tivoli alhier eene buitengewone vergadering, wel ke door een talrijken aanzienlijk publiek werd bijgewoond. Achtereenvolgens werden opgevoerdfragmenten uit ilugo en Elvircvan van der Hoop en uit Lodewijk XI, van Schim melterwijl de werkzaamheden met de voordragt van het blij spel: Driftig en Laconiek werden besloten. De uitvoering liet niets te weuschen overde karakters werden juist wederge geven de taal was zuiver en rein en alles getuigde van de be kwaamheid der leden en den toenemendcn bloei der kamer. De stille aandacht en de herhaalde toejuichingen gaven dan ook op eene ondubbelzinnige wijze de goedkeuring des publieks te ken nen. Uit Wijk bij Duurstede wordt d.d. 12 Maart geschreven: Heden had bier een treffend voorval plaats. De heer L. Manderslootwethouder van de gemeenlc Overlangbroek, in genoemde zijne betrekking tegenwoordig moetende zijn bij de loling voor de nationale militie, viel, bij het binnentreden in de zaal van het stadhuis aldaar, vermoedelijk door een aanval van beroerte, op den grond en stierf weinige oogen- blikken daarna. Uil Conslanlinopel wordt van 12dezer berigt, dat IIus- sen-Pacha (Adalia) een hooggeplaatst turksch ambtenaar van eene oude familie, door zijne medepligtigen was aangegeven, als zich schuldig te hebben gemaakt aan de in het Oosten niet zeer ongewone misdaad van het vervaardigen van valschc munt. On der eenig voorwendsel naai Conslanlinopel ontboden, werd hij aldra aangehouden, en naar de gevangenis gebragt. Hij is op den genoemden dag lot eene lajarige gevangenisstraf veroordeeld. Nimmer is de toestand te Conslanlinopel, zoowel moreel als materieel, slechter geweest dan thans; men begint geheel aan de toekomst te twijfelen. De opsland en het geldgebrek doen niets anders verwachten, dan den ondergang van Turkije. Er is besloten lot het zenden van 20000 man naar Kars. Te Colmar vond dezer dagen een lantaarnopsteker een met diamanten omzet horologie. Hij bragt hel dadelijk naar het bureau van politie en daar wees men hem den eigenaar aan. Deze was een der voornaamste ambtenaren der stad en vraagde hem, welke belooning hij verlangde. De brave lantaarnopste ker koesterde sedert geruimen tijd een wensch;, maar deze was zoo hoog, zoo overdreven, dat hij dien niet durfde te uilen. Neen," riep hij uit, »die droom zou te schoon en het ont waken, door de weigering, te verschrikkelijk zijn."«Maar wat verlangt gij dan?"— De goede man vatte al zijn moed te za men en zeide binnensmonds en met neergeslagen oogen»Ik wenschle wagensmeerder aan den spoorweg te zijn!" Het is on noodig er bij te voegendat die wensch niet te overdreven be vonden werd en de eerlijke man thans de gelukkigste van de geheele wereld is. De Presse bevat een manifest van Mazini, waarin aan getoond wordt, dat de Italianen, onder zekere voorwaardende hulp van koning Victor Emmanuel kunnen aannemenmaar die van Frankrijk bepaald verwerpen moeten. Uit een naauwkeu- rig onderzoek blijkt, dat de beruchte revolutionair Engeland heeft verlaten. Den laatsten dag van het carnaval zag men te Livorno een masker op een wagen rondrijdendie Napoleon III verbeelden moest. had een boek in folio in zijne handen, waarop met groote letters te lezen stond: »lractalen van 1815". Van lijd lol lijd scheurde bij een blad uil dat bock, zoodat eindelijk de band alleen overbleef. De politie heeft hem dadelijk in hechte nis genomen. y'-: Men schrijft uitGorea,dat de commandant der zeedryfsie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1