GEMEITGDE BEB.IGTE1T. de kust van Cazamanca bezocht badom de zeeroovers (e be strijden die daargansche fainiliën wcgrooveii en ze slechts laten terugkceren, als zij rantzoen betalen. De mariniers hebben de schuilhoeken der roovers en proviand vernield, onder den kreet van leve de keizer. Daar na werd het dorp Garonne ingenomen en verbrand; G8 roovers zij gedood, vele gekwetst. Drie Fran sehen zijn in den strijd gebleven. Van Garonne ging men naar Carabane. Te Thiong vond men 5 a GOOO zwarten in hel bosch verscholen. Na een kleinen tegenstand namen zij de vlugt. Dezer dagen kwamen twee belgische wevers van Ncuville van hun werk naar huisop den weg vonden zij een pas ge boren kind, in doeken gewonden. Een hunner verklaarde terstonddat hij twee kinderen had en dus den vondeling niet met zich kon nemen. Welnu", zeide de andere, «ik heb er vijf, maar daar te eten is voor vijf, zai er ook wel voor zes zijn", en hij droeg het kind bij zijne vrouw, die hij gemakke lijk overhaalde om het op te voeden. Toen men de doeken van den kleine losmaakte, viel er cea brief uit, vijf bankbiljetten elk van 1000 fr. inhoudende. De brief behelsde onder anderen dal dit geld voor de personen was, die hel kind zouden opvoeden, en verzocht hun levens er de grootste zorg voor te dragen, hun verzekerende, er later voor beloond te zullen worden. Dit voorval hragtzoo ais men denken kan, de vreugde in die arme werkmansfamilie, welke voor het goede werk aldus terstond beloond werd. BURGERLIJKE SÏANB Van 12 19 Maart 1859. GEHUWD: gcene. BEVALLEN; D- Daalder Z. A. Bels geb. Sinjewel Z. G. Vlam geb. Kunst Z. G. Hoogschagen geb. Bruin Z. E. J. van Dijl goh. Lammers D. B. Ran gel). Jager D. E. van den Kop D. 31. C. Hoogerwerf geb- la Maire Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDENM. Vennik 29 j. BEUSSBERIGTEK; Amsterdam 18 Maart Werk. Sch. 2J- pc. G2j-. 5 pc. 75| 4 pc. 97|. Spanje. 1| pc. 50. buiten]. 5 pc. binnen], 5 pc. 40j-|. Rusland. 5 pc. I05| !8lG,5 pc. 102; 1829, 5 pc. 89'. Oostenrijk, metail. 5 pc. G2j. amst. 5 pc. 75[. natio nale 1854 5 pc. 65j|. metail. 2j pc. 55, MARKTBEBïGTEfJ. DORDRECHT, 17 Maart. Do aanvoer van Tarwe wa3 heden meer dan voldoende voor de behoefte. De beste soorten bragten vorige prijzen op, doch de afwijkende en geringe waren niet dan lager te plaatsen. Jarige Overmaasche en Zeeuwsche f7,80 a 8,50; nieuwe dito f6,60 a 7,80; zo- mer-dito f5,70 a 6,50 Rogge traag en in een dnen. Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche f5,10 A 5,51); 148 fg Fransche f 190. Gerst Pui. k» prijshoudend; afwijkende slap; winter f4 4 4,80; zomer f4,20 a 4.60 Spelt 10 ets. lager; f3,50 A 3, 70. Haver. Lange onveranderd; f2,40 A 3,20; dikke 20 cent lager, f3,30 a 4,30. Paardenboonen wer den tot vorige prijzen aangeboden, doch bestond geen kooplust; f5 A 7 no minaal; Duiven- f7,50 a 8. Witte en Bruine Boenen bij gerieven als voren; witte f10 a II; bruine 9 a 10,50. Blaauvve Erwten in een doen. Op den kook f9,50 A 10; Mesting f7 A 8; witte f8,50 a 9. Boekweit prijshoudend, Limburger bij eenige partij voor f170. SCHIEDAM 18 Maart. Moutwijn f 15,75. Jenever f 21,25.Amst. Proef f 22,50. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP16 Maart Martina Adriana, van 'tHoff, Suriname. For- schritt, Behbuck, I.ivorno. Verwisseling, Boon, ditn. Aurora Boon, Cette. 3 Broeders, van Kempema, Londen. Jansjes, Moijer, Newc. Twenthe (st.), Hult. 17 Maart Dutchess of Schotland, Williams. Newc. naar Schiedam, als bijlegger. William Shempson, Hutchinson, Sunderl. Theodora Josina, Tjakkes. Suriname. Lion (st) Londen, 3 Gebroeders Sikkens, Kamminga. Cette. Petrus Jacobus, de Jonge. Venetië. l'ha- mes, Clarck. Newc. Ann, Caamin dito. Johanna Jacoba, Sap. Cadix. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 16 Maart. Ondine (st Bordeaux 17 Maart Flora, (st) Londen. CORRESPONDENTIE. Wij kunnen de klagte van eenige leden der Rederijkerskamer alhier omtrent eene onbeleefdheid hunne dames door een M. O. tijdens de laatste vergadering aangedaan niet plaatsen omdat wij van oordeel zijn, dat die klagte t'huis behoort dij do directie van die kamer, en omdat het de taak is van heeren Commissarissen om tegen zoo ietswanneer het voorkomt nret ernst te waken. Uit Liverpool gaan tegenwoordig ladingen graan naar de Ver. Staten en Canada. Te Nieuw -York is cene aanzien lijke vcrvalsching van wissels ontdekt. Porlugal wordt door democraten en revolutionairen bchecrscht. Te Leiden is een besje van 84 jaren op de. stoof verbrand. Te Gorkum is een metselaar van ecu dak gevallen en eenige oogeublikken daarna overleden. Te Noordbroek is eene boerenplaats afge brand; het 15jarig kindermeisje had een glocijeiïde houtskool in het stroo gelegd, De keizer van Rusland heeft den uitvoer van paarden uit zijn rijk verboden. De koning van Napels heeft eene operatie aan het been ondergaan. De fransche vloot heeft Toulon verlaten om oefeningen in zee te houden. - Een naaldridder te Ginneken die op het punt stond om te trouwen, heeft eensklaps het dorp verlatencene treurende bruid ach terlatende. Dc koning van Sardinië heeft verklaard, dat hij afstand van den troon zou doenindien het status quo behou den bleef. De regering van Mexico heeft zich geneigd be toond om voldoening te geven aan hel spaansche gouvernement. Dc ijslandsche kabeljaauw-visscberij zal dit jaar uilgevoerd worden door drie vlaardingsche visscherspinkenwaarvan de eene reeds in zee is gestoken en de anderen zich lot den togt gereed maken. Uit alle deelen van Engeland komen herig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2