ten in van meelings irgen het hervormings-ontwerp van de regering. Ten gevolge van den laatslen slonn is van het stadhuis te Middelburg een torentje naar beneden komen vallen. De ontruiming van den kerkdijken slaat door de franschc troepen is, als gevaarlijk voor de rust, lot nadere beslissing uitgesteld. Het modenasche gouvernement heeft zware straffen bepaald tegen zijne onderdanen, welke in den vreemde dienst nemen. Wal kan ik voor Italië doen V vroeg onlangs de keizer van Frankrijk aan een zijner vrienden, een Italiaan. Sire", was het antwoord, trek uw been zoo spoedig mogelijk uit die laars." Pruissen heeft Piëmont hevig berispt wegens zijne oorlogzuchtige houding. Yell zit nog gevangen in Calculta. De koraalvisschers hebben den telegraafkabel tusschen Malta en Cagliari beschadigd. ITT I 3 1T. Ondertrouwd E. D. IIARMS en A NAMINK. Nieuwediep 17 Maart 1859. HES5 De BEMANNING der in 1858 op de Noorder Haaks gestrande loodsschuit No. 7, voelt zich gedrongen langs dezen weg openlijk dunlc te brengen aan den Heer de BREUK, eensdeels voor de wijze waarop hij hunne wonderbare redding bezong, anderdeels voor de welwil lendheid en gastvrijheid waarmede hij hen en hunne vrouwen in de gelegenheid stelde in de Vergadering van het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen alhier, den 18den dezer gehouden, zijne voordragt daar van bij te wonen. Nieuwediep 19 Maart 1859., EEN JONGELING, kan geplaalst worden ter Boekdrukkerij van S. GILTJES. De ondcrgeleekende heeft de eer zijne geachte Begunstigers te berigten, dat hij weder ontvangen heeft eene ruime sortering BehangselpapierenRan den, Schoorsteenstukken en Zongordijnen, naar de nieuwste en smaakvolste dessins; alsmede eene aan zienlijke partij VloerkleedenKarpetten, Matten, Wasdoeken en Borstelwerk. Verzoekt UEd. gunst en recommandatie, belovende eene prompte en civiele bediening. Kanaalweg I No. 140 J. DRIJVER. De ondcrgeleekende, zijne affaire aan den heer II. D SCHLüTER overgedaan hebbende," bedankt alle zijne begunstigers voor het genoten vertrouwen en verzoekt tevens dit op zijn opvolger te willen overbrengenwaartoe hij hem minzaamst aanbeveelt. G. J. WüBBE. Mij refereerende in bovenstaande annonce, neem ik de vrijheid mij in de gunst mijner medeburgers aanlebevclenbelovende door eene goedkoops en civiele bedieningmij het vertrouwen waardig te maken. De winkel zal wegens eenige verandering korten tijd gesloten zijn. ISicuwediep 20 Maart 1859. H. D. SCHLüTER, Blijkens onderhandsche acte, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven, is de Heer PIETER I1AAGSMA, wonende te Amsterdamvan af den !5den Januarij 1859, ingetreden in de be slaande vennootschap, ter uitoefening van de Carga doors Affaireonder de firma van BOEKHOUT VINKE. AMONS WALLINgevestigd aan het ISicuwediep en tc Amsterdam waarvan de aanvang en duur is bepaald hij Contract d d, 10 en 11 Maart 1855, en genoemde Heer I1AAGSMA mede ter teekening dier firma geregligdin voege en ter zake hij gezegd Contract omschreven. W. BOEKHOUT VINKE. C. A. AMONS. A. WALLIN. ,TH1L "IMb Hoede o, Petten enz. Door kwitering van affaire zullen alle voorhanden zijn de goederenbeneden fabrieksprijzen worden uitverkocht. Nieuwediep 19 Maart 1859. T. GROEN. Verkoophuis. §3" De ondergeleekendcneene overeenkomst gesloten hebbende met de Heeren JOANNES KRAMER ZONEN te Amsterdam sedert vele jaren zoo gunstig hekend door hunne uitmuntende THEE, zoo zijn zij in de gelegenheid om ook die THEE, in alle prijzen te verkoopenblijvende hun Magazijn steeds ruim voor zien ook in andere soorten. VERWEIJDE COMP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3