VEILING van VAST GOED K. ZAAL, ANNA PAULOWNA POLDER. BEST KLAVERHOOÏ, De Notaris W. J. HIDDE BOK Publieke Verkooping van Manufacturen MUZIEK voor den DANS IN DEN A. H. SLOOS, Notaris te Winkelzal op Woensdag 30 Maart 1839, des morgens 10 uur, in het logement Veer burg", nabij de kleine sluis in den Anna Paulowna Polderpubliek veilen en verkoopen Ongeveer 1 GO BUNDERS NIEUWE GROND, met twee daarop slaande WONINGEN, waarvan eene genaamd de Eerstelinggelegen in het Westdeel van den Anna Paulowna Polderge meente Z ij potusschen de Meersloot, de Mid- denvlietden Molenweg en de Zandvaart kadaster sectie I, nummers 194 193 4G5 4G44G3 en 899. Voorzeide goederen breeder omschreven bij alom ver spreide biljettenkunnen dadelijk worden aanvaard, except de Woningendie eerst met I Mei e.k. ter beschikking der koopers zijn. Van de Gronden zijn circa 133 bun ders beklaverd, een gedeelte van dat Klaverland verkeert, mede tengevolge eener kostbare bemesting met slraatvuil en Beer, in een' bijzonder gunstigen toestand, terwijl eene voorgenomene beslooling door het midden der be. zitting, van wege het bestuur des polders, in verband met een plan lot daarslelling eener sluis, het vooruitzigt opentdat de landen in de toekomstwat betreft de gelegenheid tot aan- en afvoervan nog gunstiger conditie zullen worden, dan thans het geval is. Nadere inlichtingen, betrekkelijk deze verkooping, zijn te bekomen ten kantore van den Notaris SLOOS te Winkel. alwaar de veilconditiënextracten, kadaster-en eigendoms- bewijzen, gedurende 8 dagen vóór den verkoopdag, ter inzage zullen liggen. Middenstraat D, No. 238, aan den Helder, heeft te koop eene aanzienlijke partij NIEUWE TUINZADEN, BOOMEN HEESTERS, enz enz. Hij beveelt zich in een ieders gunst en recommandatie. Tegen billijken prijs te koop, 5 a 6 duizend Ned. ft gewonnen inden helderschen polder, adres bij C. ZIJM, Kolensteegaan den Kanaalweg. brengt ter kennisse van de belangstellenden, dat de enz., geannonceerd legen Donderdag 24 Maart, ten huize van P. van WIJNGAARDEN alhier is UITGESTELD tot nadere aankondiging. aan het Hoofdbij J. II. JANSSENop Zondag den 20 Maart 1839. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. 11 12 13 14 13 16 17 Barometer stand in millim. Gemidd, per etmaal- Des middags 0 uur. 739.32 732.48 730 64 732.84 745.67 738.81 736.92 Thennotneler- stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste. 760.90 7 3319 731.66 733.91 741.51 738.74 738.53 Laagste. 9.4 8.7 9.0 7.3 10.1 9.8 10 3 -0.8 7.8 8.0 3.6 5.7 5.1 7.0 Des nachts. Hoogste, 8.2 9.0 9.2 8.7 7.8 8.9 10.0 Laagste 7.7 8.0 5.9 6.8 5.0 6.9 6.5 Dampkrings- tocsland. oj 1 o jz c h> 0.81 95 94 94 80 86 81 i 3 o S GO co <33 CD o bC o-r *73 S o o 2 6.0 8.6 8.5 7.7 6 9 7.1 7.5 41 15 -+- 11 17 15 59 17 Plaats gehad hebbende G CD ■3 ®1 -5 S. •H c G ra 03 "o M -S i C o regen ïpen. c. c fl 03 1 Windrigtingen. (Regtwijzend.) o cd "O c l-sl a of c O JS 5 42 0} 03 X3 P* ra i-s-l O c. g O Gevallen in stn •o O) 60 CO 5 ,s zwlz. zw. 26.17 5.25 10.0 5.5 zw. 25.58 40.0 5.1 1.6 zw. wlz. wzw. 15.42 55.5 6.1 1.6 OlN. Olz. Z. ZO. 11.08 59.0 1.48 0.5 ZW.W.WlN.WZW 22.30 56 0 0.8 1.5 zwtw. zw zwlz. 14.92 27.0 0 2 1.4 zwlz.zzw.zwtw 18 30 45 5 2 5 2.5 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19°15'20" 19 14 55 19 15 5 19 14 25 19 14 0 19 12 20 19 11 55 NIEUWEDJEP HIJ O. BAK KEK tiz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4