ar* HELDERSCHE m NIEUVVEDIEPER COURANT. 1TIE S T IJ D 11T S 1T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Niemoediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederea regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER en NIEUWEDIEP, 26 Maart 1839. Op Donderdag 24 Maart werd het vierde congres der pro vinciale vergadering van rederijkerskamers en vereenigingen Ier bevordering van uiterlijke welsprekendheid uil Noordholland te Zaandam gehouden. Tien vereenigingen, waaronder ook de kamer Olympia alhier behoorde, waren aldaar vertegen woordigd. Nadat gedurende den loop van den dag de punten van beschrijving waren behandeld, hadden des avonds de voor dragten door de leden der verschillende kamers plaats. Een talrijk auditorium was daartoe in de ruime zaal Anna Paulowna le Zaandam zamen gekomen. Schoone voordragten werden er geleverd, die het duidelijkst bewijs gaven, hoe men zich in onze provincie met gunstig gevolg op de beoefening der uileT- lijke welsprekendheid blijft toeleggen. Aangenaam is het ons te kunnen vermeldendat het vijfde congres ten volgenden jare alhier zal plaats hebben. Den 5'lslen dezer vertrekt de O. I. landpost over Soulhampton. Het nederl. barkschip Equator, kapt. Appel, van Livcr- pool naar Batavia gedeslineerd, is in de haven van eerstge noemde stad geheel afgebrand. De waarde der lading wordt begroot, op f 720000. Z. M. heeft de commissie uit den gemeenteraad van Am sterdam, aan wier hoofd zich de burgemeester der hoofdstad bevond, en wier taak was de belangen der gemeente Amster dam bij de doorgraving van Noordholland op zijn smalst mondeling te ondersteunen, in een bijzonder gehoor ontvangen, waarna de commissie eenc langdurige conferentie met Z. Exc. den Minister van Binnenl. Zaken heeft gehad. Hel is nog onzekerin welke stad het congres zal gehou den worden. Het plan om Gcncve te kiezen schijnt opgegeven te zijnomdat die stad le digi bij het brandpunt van den oor log gelegen ismen heeft later het oog op Brussel gevestigd doch, sedert graaf Hugo, kamerheer van den koning der Ne derlanden, naar Parijs ontboden is, schijn er geen twijfel meer te bestaandat de eer tot bet sluiten van den vrede me degewerkt te hebbendoor 's Gravenhage zal genoten worden. Wat de personen aangaat die de gevolmagtigden der vijf mogend- beden zullen zijnnoemt men de vijf ministers van builenland- sche zaken. De Moniteur berïgtdat ook het weener-kabinct zijne toestemming tot vereffening der italiaansche verwikkelingen door middel van een congres heeft gegeven. De graaf Cavour, door den keizer ontboden, heeft onmidde- lijk Turijn verlaten, om zich naar Parijs te begeven. Uit Gent wordt het overlijden gemeld van den kunst schilder Geernaertten gevolge van een langdurige ziekte. De overledene, die leerling was van den schilder Prulinck, was een dergenen die aan hel ncderlaudsche gouvernemcnl verkleefd waren en gaf blijk van zijne gevoelens door het schilderen van twee stukken, bekend onder den naam van voorheén en thans waarin hij de welvaart van een arbeidersgezin vóór en de ar moede na de omwenteling van 1830 vcraanschouwlijkle. Hij heeft bovendien een groot aantal andere kunstwerken vervaar digd en vele kweekclingcn gevormd. Te Havre hadden onlangs een man en eene vrouw een huis in de straat Albanië gehuurd. De 2000 francs die zij bezaten, schijnen aan meubels en het in orde brengen der ka mers besteed le zijn. De brievenbode vond dezer dagen het huis gesloten, en toen dit cenige dagen lang geduurd had. kreeg men vermoedens, en werd laatstleden woensdag de deur door den commissaris van politic geopend. In eenc der kamers waarvan de ramen en de deur met papier digtgeplakt waren, vond men een pot met kolen op den grond staan. De J8Ö en dc vrouw lagen te bed, en toen men bet bed irMerde^.^ riglte de vrouw zich op en wees op haar man, met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1