m den: Stil, hij slaapt'" De man was echter dood. De krankzinnige vrouw is naar het gasthuis vervoerd, doch men twijfelt aan haar herstel. Men schrijft uit Triest, dat, niettegenstaande de gunstige vooruitzigten op vrede, de militaire toebereidselen worden voortgezet. Triest is gccne handelsstad meer, maar ccne wa penplaats. lederen dag komen er nieuwe oostenrijksche troepen aan. 3Ien zegt, dat de regering eene verbiudlenis met de maatschappij van den triester spoorweg heeft aangegaan, om in den loop dezer maand 80,000 man naar Italië over te brengen. De zelfde bedrijvigheid heerscht in Piëmont. Te Tu rijn is door het stedelijk bestuur een bureau geopend lol in schrijving van vrijwilligers. De municipalileit heeft daartoe eene oproeping uitgevaardigd. Juist twee jaren geleden verloor een juwelier, de heer Coupris, te Nanles, eene portefeuille met 15,000 francs, doch kreeg die, niettegenstaande alle pogingen, niet terug. Dezer dagen kreeg hij een bezoek van een geestelijke, en deze reikte hem 200 francs over met een brief van den volgenden inhoud, die aan den geestelijke in de biecht was overhandigdlk ben de vinder van de 15,000 francs; de slechte raad mijner vrienden heeft mij verhinderd die dadelijk terug te geven. Ik heb alles met hen doorgebragt, en gevoel thans berouw; deze 200 francs zijn de eenige, die ik overgehouden heb; breng die aan den heer Coupris terug, en verzeker hem, dat ik mij over mijn gedrag schaam". BURGERLIJKE STAND Van 10 2G Maart 1859. GEHUWD: Gcene. BEVALLEN: R. E. Jacobs geb Spreekmeester Z. D. M. van Oenen geb. Beitels Z. M. J. M. Kamp geb. Groene- veld Z. C. F. Crasct geb. den Hartog Z. E. Smit geb. Schaap Z. E. Out geb. Bakker D. G. Vroon geb. Snoer- wang Z. - D. van Steenbergen geb. Kloot Z. T. Goos geb. Degeling Z. A. Vader geb. Noot D. C. Brakke geb. Kikkert Z, Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: A. E. Moll 25 j. - M. Daalders 67 j. P. Dito-11 j. R. Ricmers 15 d. P. E. Bernadel 22 j. J. J Schuszlcr 21 m. J. Boon 57 j. T. B. Ileiling 5 m. A- Breet li m. Ambtshalve ingeschreven 5. SCHEEFST IJ DIN GEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 23 Maart. Aberdonian, Craig, Aberdeen. Jobn en Marya Hidley, Sunderland. Minister Thorbecke (st.), Huil. Jenny, Lorensen, Drammen. 24 Maart. Lion, (st.) Londen. Champion, (stNetvc. Defiance, Rowntree. Sunderl. Sophie, Sorensen. Odensee. Jlindet, Schwartz. Drammen. Cito, Gullichsen. dito. Ann, Simpson. Newc. 25 Maart. Sirius, Marck. No wc. Ella, Perfat, Londen. Gouverneur t. Ewijck, Zijlstra. Huil. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 23 Maart. Uobina, Worteiboer, Bordeaux. Dutches» of Portland, Williams, (Sunderland) Schiedam Apollo's, Hochland, avon tuur. 24 Maart. Eugenie, Sorensen. Londen. Stad Workum, Sten- ders. dito. De Visscherij, Schoonhoven, dito. 25 Maart. Flora, Duddleston. Londen. BEUSSBERIGTEN; Amsterdam 25 Maart Werk. Sch. 2J pc. Gö^. 5 pc. 76f 4 pc. 97-*-. Spanje. 1| pc. 50|. buitcnl. 5 pc. 44|. binnenl. 5 pc. 40|. Rusland. 5 pc. 104; 1816, 5 pc. 102|; 1829, 5 pc. 89*-. Oostenrijk, inetall. 5 pc. 65|. amst. 5 pc. 77-f. natio nale 1854 5 pc. 68j|. metall. 2j pc. 54JA. SA? m 25 JAUIGE ECUTVEHEENIGING van P. NAMINK EN T. HEN. Nieuwediep 27 31 aart 1859, w en Ondertrouwd E. D. HARMS EN A. NAMINK. w Nieuwediep 17 3Iaart 1859. y?'*"' yy - Bevalllen van een ZOOND. S. KLOOT, geliefde Echtgenoot van Helder 22 Maart 1859. II. B. van STEENBERGEN. Heden overleed, lot diepe droefheid van mij en mijne kinderen en verdere betrekkingen, mijn dierbare dierbare Echtgenoot J. 31. BOON, in den ouderdom van 57 jaar. Een zacht en moedig lijden maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Weduwe BOON. Helder den 24 3Iaart 1859. Bij vertrek naar elderszeggen de on dergeteekenden hartelijk dank voor de vele bewijzen van vriendschap, hun gedurende hun ver blijf alhier geschonken en nemen langs dezen afscheid van hunne plaatsgenooten. Nieuivediep G. J. WülïBE. 24 Maart 1859. C. G. M. 3VÜBBE—DAEL. ïf Er wordt eene geschikte MEID gevraagdom zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, Binnenhaven No. 54,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2