MARINE. EEN HUIS TE HUUR, OPENBARE VERKOOPING, Eiken- en Greenen Timmerhout PUBLIEKE VERKOOPING. AANBESTEDING. ruim 10 Lasl zwaar beschadigd Calcutta MINISTERIE VAN MARINE, Directie Willemsoord. OPENBARE VERK00P1NG op het terrein van's Rijks Werf te Willemsoordop Zaturdag den 2 April 1839, des voormiddags teri 10 ure, van: TIEN TASSEN OUDE STEEN, gezamenlijk bevattende p. m. 34,000 stuksen Een IIOOP AFBRAAK of puin, inhoudende ongeveer 854 Icub. el. Een en ander kan op Vrijdag te voren van 9 tot 12, en van 1* tot 5 ure bezigtigd ^worden. De voorwaarden liggen dagelijks (de Zondag uitgezon derd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ureter lezing bij de Secretarie van 's Rijks werf voornoemd. Willemsoord 26 Maart 1839. De Directeur en Kornmandant der Marine D. BIJL DE VROE. SS3" Een MEISJE, oud 18jaar, wenschte als TWEEDE MEID geplaatst te worden. Met naaiwerk kan zij goed omgaan. Adres bij den Boekh. C. BAKKER Bz. en wordt tevens gevraagd eene DIENST MEID. Adres bij A.L. LEUW Jr., Helder. op Donderdag den 51 Maart 1839, des voormiddags ten 10 ureop het Marktplein aan den Helderten overstaan van den Deurwaarder H. P. LIOTART, van: Eene aanzienlijke partij als Vloerleggers, Zolderbalken, Eiken Schutlingpalen, Eiken Platen, Kruiwagens, Kalkbakken, Watervaten en eene partij Eiken- en Greenen Brandhout. Alles ter voormelde plaatse daags vóór de verkooping te zien. ondergeteekende bcrigt aan bare ge- gerfje Begunstigersdat zij op nieuw een groot aantal HEEREN PETTEN heeft ontvangen. Alles volgens de nieuwste modellen. Nieuwe diep 24 Maart 1839. A. KEMP. Op Dingsdagden 29 Maart 1839, des avonds ten 8 ure, ten huize van den Logementhouder SP1GT, nabij de Nieuwebrug aan het Nieuwediepvan liggende in het vaartuig Hoop en Zegen", in de Bin nenhaven, en aldaar op Maandag en Dingsdag e k. te zien. Informatiën te bekomen bij de Cargadoors BOEKHOUT VINKE AMONS WALLIN, te Nieuwediep. Op Donderdag den 51 Maart 1839, des voormiddags ten elf urezal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Marinedoor den Directeur en Kornmandant der Marine te Willemsoordin een der localen van het Directie gebouw, worden aanbesteed: Het maken van de onderheide roosterwerken voor de fundering van het Stoomtuig met toebehooren, dienende tot ontlediging van de drooge dokken op het maritieme etablissement Willemsoordmet inbegrip van al de bouwstoffen en arbeidsloonen. Deze aanbesteding geschiedt overeenkomstig art. 14 van het bestekhetwelk ter lezing ligt aan het lokaal van het Departement van Marine, aan dat van hel Provinciaal bestuur van Noord hollandbij de Directien der Marine te WillemsoordAmsterdamHellevoetsluis en Ylissingenen verder op die plaatsen waar gewoonlijk de bestekken van 's Rijks waterstaats werken ter lezing nedergelegd worden. Gedurende de vijf, der besteding voorafgaande dagen, wordt aanwijzing in loco gegeven, terwijl voorts nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den waterstaat J. G. van GENDT te Haarlem en bij den Ingenieur J. STROOTMAN te Nieuwediep. Willemsoord den 21 Maart 1839. De Directeur en Kommandaut der Marine D. BIJL DE VROE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3