D0LP1IIJN 1\ \0011D-II0LLA\D. Hervatting der Dienst AMSTERDAM E\ DEN HELDER, MUZIEK in TIVOLI, Publieke Verkooping van GROND, in de Nieuwstad. MUZIEK voor den DA NS, VICE VERSA MERCURIUS EN ZAANSTROOM, T U S S CIIE N MET DE STOOMBOOTEN EN DE IJZEREN BARGES Op Vrijdag den 25sten Maart 1859. Van AMSTERDAM naar den HELDER. Van Amsterdam s morgens ten 7j ure. s namiddags5 Van Alkmaar Na aankomst der Stoomboot Zaanslroom. 's voormidd. ongev. I I ure. 's avonds Van den HELDER naar AMSTERDAM. Van Alkmaar Van het Veerhuis der Barges *s nachts s ïoonnïildags ten 12 ure. 11 s morgens ten 5| ure. 's namiddags op Zondag den 5 April 1859. Entree en Dans vrij. Aanvang ten 8 uur. De Notaris P. A. BEETS is voornemen» op Vrijdag den 1 April e k.des voormid dags ten 10 ure, hij de Boerenhofstede, bewoond door G. GEERLIGSin het westdeel van den Anna Paulowna Polderin het openbaar te verkoopen 20 dragtige en gelde KOEIJEN, 19 HOKKELIN GEN en 10 PAARDEN van een tot zeven jaren waaronder twee dragtige Merriën. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, daartoe gemagligdzijn voornemensop Zalurdag den 7 Mei 1859 des avonds ten 7 ure, in het lokaal T i v o 1 i te Helder ten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openbaar te verkoopen: 21 Pereeelen GROND, in de zoogenaamde Nieuwstad of het Stroodorp, onder de gemeente Helderge legen aan het Heldersche Kanaal en op het terrein afgebakend. De verkoopsvoorwaarden en de kaart van de te ver koopen pereeelenzullen veertien dagen vóór den verkoop ter inzage liggen ten kantore van den genoemden Notaris. aan hel Hoofd, bij J. II. JANSSEN, op Zondag den 27 Maart 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer- Thermometer- Dampkrings- C Magnetische - u sta rul stand toestand. 3 C .2 O -o Declinatie of in millim. in Celsius-grader Plaats gehad hebbende i: o S 2 5 Miswijzing van het Kompas. i 2 "2 c .5 "O 2 -a a> CU G a 5 Cu 3 Maarl Oj <D H -hst 22 Des namid Gemidd. Des Des daags. Des nachts. •O 2 Cl/} co 2 S 2 O te W 1 H - a Windrigtingen. O) w -o c 2 .2 H V) ■3 s-, QJ bD co dags 2 ure. a 2 middags 2 "43 o -r "3 '"O O "3 *- .2 per s S "i SJ 'i O CD G u .2 S O Naar het etmaal 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagsts s S o 2 rr> M Cd (Regtwijzend.) O a. o O Westen. <9 a IR 754.54 755.85 10.7 6.5 8.0 5 1 0.86 7.4 54a ZW. NVVtN. NW 5.62 7.8 0.0 1.4 19° VI '50" 19 767.45 767.25 15.6 5.5 7.1 5.9 78 6.0 5 NW.WNW. WZW. 4.25 7.2 0.0 1.5 19 11 45 20 768.50 769.79 116 6.7 8.8 6 9 81 7.2 -+- 58' ZW. WlN. 11.82 16,0 0.0 2.7 19 12 50 21 759.04 757.94 8.6 5.0 6.0 2.8 84 6.7 7 WlN. NW. NNW 11.15 18.5 9.2 0.8. 19 14 55 22 765.51 765.18 9.2 2.9 6.8 4.4 76 5.5 2 NWtN. N. NW. VV. 7.07 14.5 0.5 1.5 19 11 45 25 765.55 764.55 9.5 5.7 8.5 6.7 90 7.5 -t- 56 WNW. W. WtZ. 6.57 12.0 0.4 0.7 19 15 5 24 760.52 760.59 11.5 6.7 7.0 4.9 91 7.4 y NW.WNW. NWtW. 4 27 8.0 1.2 0.8 19 14 10 N'IEUWEDIEP BIJ O. BAKKER Bi. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4