ueldersche mwedieper BEKENDMAKING. AANBESTEDING. DONDERDAG 1TIE -J-7T S T IIS 11T O Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Niemoediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsinj f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Heldermaakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend, dat de derde zitting Tan den Militie Raad binnen het 3e ressort dezer provincie, bestemd tot het keuren van plaatsvervan gers en nammerverwisselaarsvoor deze gemeente, zal worden gehouden te Hoornop Woensdag den Gden April 1859, des morgens ten elf ure. Helder den 28 Maart 1859 De Burgemeester der gemeente STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op Vrijdag den 6 Mei 1859 des namid dags ten één ure, aan hel raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijvingaan te besteden: Het maken eener OPHAALBRUG over het Hel- dersche Kanaal, met bijlevering van al de daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. Het bestek waarnaar deze besteding geschiedt, ligt 14 dagen te voren ter lezing aan de Secretarie der gemeente terwijl nadere inlichtingen bij den Opzigter te bekomen zijn. Helder den 31 Maart 1859. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEIJSecretaris. HELDER en N1EUWEDIEP, 30 Maart 1859. Door den boekhandelaar van der Wiel te Arnhem is dezer dagen verzonden eene inteekenlijst op een werkje getiteld Overdenkingen ten dienste van jeugdige Broeders en Zusters na het afleggen der geloofsbelijdenisenz door B. G. Clement, Rustend Predikant der Hervormde Gemeente den Helder. Maakt de litel het werkje reeds aanbevelenswaardig voor hen, die eerlang als leden der hervormde gemeente hunne belijdenis wenschen af te leggenen is de gedachtenis aan den vroegeren leeraar bij velen nog dierbaar, niet minder is de intcekening uithoofde van het nuttige doel aan te prijzen. Immers zullen de zuivere opbrengsten strekken ten behoeve der oprigting van een orgel in de Nieuwe Kerk bij de her vormde gemeente alhier. De prijs van 80 Cts. zal voorzeker niemand afschrikken om zich zulk een boekske aanleschaffen en lot dit doel mede te werken. Inzonderheid zou het werkje zeer geschikt zijn voor een geschenkaan jeugdige leden der gemeente. Bij den Uitgever dezer Courant ligt eene lijst ter inteekening gereed en bestaat de gelegenheid om, ten behoeve van het beoogde doel, voor eene grootere of kleinere som inteschrijven. Z. M. heeft bij het wapen der infanterie benoemd en aangesteld, hij het 4de rcg., tot kapitein van de 3c kl. (naai ouderdom van rang) den lslen luit.-adj. J. Schravervan het 6de reg. van dat wapen. Omtrent het bezoekdoor de koninklijke familie aan Am sterdam te brengen deelt de Utrechtsche Courant het volgen de mede: Z, M. de Koning vertrekt op 31 Maart naar Amster dam, vergezeld van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins van Oranje. Tot het gevolg van Z. M. behooren Z. Exc. ba ron van Aylva van Pallandt, opperkamerheer, Z. Exc. graaf Dumonceau, chef van het militaire huis, baron Sloct en baron Rengcrs, kaïnerheeren baron Snouckaert, adjudanten de heer ren Nepveu en Alewijn, ordonnans-officieren. Tot het gevolg van H. M. de Koningin: Z. Exc. graaf van Randwijck, groot- meester, mevrouw van der Oudermeulen, grootmeesteres,^'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1