IIELDERSCHE en M 27. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuiveditp. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG 1859. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatu»- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iedere» regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. 3 APRIL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, verzoeken elk, die over 1858 nog vorderingen ten laste der gemeente heeft, zijne rekeningen ten spoedigste in te leveren. Vorderingen welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Junij dezes jaars ingeleverd zijn, worden, overeenkomstig de Wet, voor verjaard gehouden en alzoo NIET betaald. Helder den 2 April 1859. STAKMAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHEIJSecretaris. 1TIB UW S T IIP IIT ff B 1T. HELDER en N1EUWED1EP, 2 April 1859. Des avonds van den Islen dezer werd de tweede cursus van de hier aanvankelijk bestaande Lagere Industrieschool min of meer feestelijk besloten. Na een woord ter inleiding van de werkzaamhedendoor den heer Jb. van der Haar gesproken werden de leerlingen die voor het eerst, of ook op nieuw de school hadden bezochtruim (wee uren ondervraagd door een' der directeuren die wel de taak van nu wijlen den verdienste lijken II. Holm had willen opvallen, en door den onderwijzer, den heer A. J. Leijerdie niet minder dan vroeger bleek daartoe allezins bekwaam en geschikt te zijnover hetgeen in de laatste maanden hun onderwezen was van de eerste be ginselen der scheikunde, van reken- en natuurkunde, terwijl een aantal voor een goed deel welgeslaagde teekeningennaar ■de leerwijze van Dupuisvan de vorderingen der jongelieden van den ijver en lust des hecrcn J. C. Leich op nieuw getuigden. Zij zagen zich vereerd door de tegenwoordigheid van cenige leden van den E. A. Raad dezer gemeente, van den W. E. G. heer, den schoolopziener in dit districtvan een deel der plaatselijke schoolcommissie en anderen. Aan het einde sprak de secretaris der Maatschappij lot Nut van 't Algemeen" dat hier bestaat, eenige woorden van dank en tevredenheidmaar ook van opwekking tot allen die iels kunnen in dezen, opdat door hunne individuele en krachtige medewerking deze proeve moge slagen en over een jaar de nuttige, ja, noodige inrigting als gevestigd beschouwd kunne worden, die ten doel heeft onmisbare kundigheden op practische wijze mede te deelen en alzoo welonderwezene en bekwame hand werkslieden te helpen leveren aan de burgermaatschappij. Door den kerkeraad der hervormde gemeente alhier, is, ten gevolge van het bedanken van Ds. A. van Toorenenbergen, voor de op Z. W. E. uilgcbragle beroeping, den lslen dezer met algemecnc stemmen beroepen de WelEcrw. ZeerGcl. heer G. E. Bronpredikant te Berkenwoude, wicn de berocpings- brief is toegezonden. In den laten avond van gisteren is eene sloepbemand met 4 personen, in de haven, door het aanzeilen van eene loodsboot, om- en stuk geslagen. De sloeplieden zijn gelukkig gered. Z. M. heeft in afwachting van nadere voordraglen tot belooning aan officieren en manschappen, die zich bij de roem rijke expeditie in Nov. 1858 tegen Releh hebben onderschei den, den luit. ter zee van de le kl. .1. J. Kroefter zake van zijn beleidvol en moedig gedrag als bevelhebber bij genoemde expeditie, benoemd tot ridder der 4e kl. van de Militaire Wil lemsorde, hein bevorderd lot ridder der 5e kl. dier orde, en te gelijkertijdals een blijvend aandenken voor de nederi. zee- magt aan die roemrijke expeditie, bepaald, dat de naam van het schroefsloomschip der 4e kl., de Sprinkhaan, in aanbouw op de werf te Amsterdamzal veranderd worden in dien van R e t e h. Den 25 Jan. is, onder de eerbewijzingenaan zijn hoogen rang verschuldigdter reede van Batavia aan boord van Zj; SA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1