mh M 28. UELDERSGilE m NIEEWEDIEPER GOMT. DONDERDAG De BURGEMEESTER der gemeente Helderbrengt Ier kennis dat de straat van af het Postkantoor tot de Kolen- steeg, van Maandag den 11 den tot en met Zondag den 24 April 1839voor de passage van rijtuigen zal afgesloten zijn. Helder den G April 1839 De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. it x b tr w a «g i j d ut q- a ar. HELDER en NIEUWEDIEP, G April 1839. Met genoegen vermelden wij, dat dc inteekening op het werk je, getiteld Overdenkingen, enz. van den Wel Ecrw, heer B. G. Clement, buiten deze gemeente eene talrijke deelneming vindt. Immers telt deze uitgave 107 inteekenaren elders, ter wijl voor ruim 40 gulden ten behoeve van de oprigling van een orgel in de Nieuwe Kerk door belangstellenden buiten deze gemeente is ingeschreven. Voorzeker zal de mededeeliug van deze bijzonderheid de leden der gemeente alhier aansporen om van hunne belangstelling te doen blijken en daarin niet achter te staan bij hen die bij de verwezenlijking van bet beoogde doel minder belang bebben. De inteekening beveelt zich nog bijzonder aan wegens de om standigheid, dat de eerwaarde schrijver het werkje wenschtc op te dragen aan zijne vroegere leerlingen alhier, terwijl de stoffe ten allen tijde geschikt is voor jeugdige leden der hervormde ge meente bij gelegenheid van hunne belijdenis en de pleglige vie ring van den goeden vrijdag. Het nederlandsch oefenings escader, onder bevel van den schout-bij-nacht F. X. R. 't Hooft, heeft in den vroegen mor gen van den 4den de recde van Plymouth verlaten, met bestem ming naar Texel. Z. M. heeft den luit. ter zee van de 2de kl. G. L. van der Beek, met ingang van den 19dcn Fcbr. 1839, be vorderd tot luit. ter zee van de 1ste kl. Uit Kampen meldt men: De lieer B. Kaytein, gezag voerder op de stoomboot de Stad Deventer, van de Rijn- eu IJssel-stoomboot-maatschappij ontdekte eergisteren op zijne reis van Amsterdam naar hier, op de hoogte van Harderwijk, een schip in zinkenden staat. Hij stoomde onmiddclijk derwaarts en stelde onverschrokken pogingen in het werk om zoo moge lijk de opvarenden, die in den mast en hel want waren gc- vlugl, te redden; hij mogt in zijne menschlicveude pogingen echter slechts gedeeltelijk slagen, daar bij zijne aankomst de schipper, waarschijnlijk door koude verkleumd, uit den mast viel en verdronk, terwijl het bleek, dal de knecht reeds was overleden; slechts met veel inspanning mogt hij de zoon des schippers van een anders wissen dood redden en na liefderijke verzorging behouden te Kampen aanbrengen. Het is niet dc eerste keerdat deze wakkere zeemandoor zijn eigen leven in gevaar te stellen, dat van anderen heeft gered; wij twijfelen niet, of zijne mcuschlieveude daden zullen door ieder weldenkende op den regten prijs gesteld worden. Het vaartuig was met mest geladen en, naar men verneemt, zou hel te Amsterdam tehuis behooren. Het verslag der commissie van de Tw eede Kamer, betrek kelijk de openstelling der negentien havens in Oost-lndie, is uil- gebragt. Dc conclusie daarvan is 1°. dat door de overgelegde stukken de maatregel zelf van de openstelling der negentien ha vens niet volledig is toegelicht; 2". dal evenmin die stukken heb ben kunnen strekken om weg te nemen dc beslaande onzeker heid omtrent de uitvoering, welke aan dien maatregelen zal worden gegeven5° dat inlusschen openstelling van nieuwe havens voor den invoer niet behoort te geschiedendan met gelijktijdige intrekking van het besluit van 25 Dec. 1841, en 4° dat die intrekking niet anders kan geschieden dan bij de wet. Uit Alexandrie berigt men, dd. 16 Maart jl., de aankomst*"" der stoomboot Kroonprinses Louize, kapitein Picjeers, mtjjtiua-1** het Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1