Kantongeregt te Helder. liaar iets te koopen; deze antwoordde: »Ik zie eigenlijk niets, dat mij past, maar wil toch uwe handteckcning koopen, indien gij die voor dit edel doel in den handel wilt brengen". Mw. Sarul schreef daarop het volgende: Ontvangen van baron James Rothschihl de som van 1000 fr., ten behoeve der on gelukkige Polen." »George Sand". De baron las dit, lachte eens en betaalde het montant dezer kwitantie. Men schrijft uit Milaan Laatstleden Zondag begaf zich een groot aantal jongelieden, twee aan twee loopende, naar het Corso, om eene demonstratie te geven ter gedachtenis der vijf dagen van 1818. De politie wilde dit beletten en arresteerde een dertigtal personen. Het volk begon echter te morren en uam eene dreigende houding aan, zoodat men het beter oor deelde, het meerendeel los te laten. Een tiental zijn echter in banden der politie gebleven, waaronder twee kinderen lus- schcn 12 en 14 jaar. In overeenstemming met eene correspondentie in de turijnsche Opinioneis het beiigt ontvangen, dat kardinaal Antonelü besloten heeft, zijne demissie te geven. Bijaldien dit berigt zich bevestigt, dan mag men in dit feit het bewijs zien, dat de heilige stoel met betrekking tot zijne staatkunde van zienswijze is veranderd, en dal de Romeinsche regering, in strijd met eene vroeger door haar afgelegde verklaring, zich wel op het congres zal doen vertegenwoordigen, te meer, naar dien men in den jongsten tijd de overtuiging heeft er langd, dat het congres wel noodwendige hervormingen aanra den, doch ten deze hoegenaamd geen dwang zal uitoefenen. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEÜWEDIEP, 3 April. Cornelia, Kolman, Soerabaija, 1. v. Cowes. Caronne, Smit, Bordeaux. Josephine, Andersen, Sapsborg. 4 April Lympha, ForbeckFrederikstad. Zenobia, Carter, Yarmouth. Flora^ Movig, Honriëtte, Kjölöo2 Venner, Ostergaart, Grev. Sparre, Morck Richart Clare, Tijve, Gogstad, Sundene, Prins Oscar, Agerupallen Fre- drikst. Graaf van Rechteren (st Huil LouisaAntusch, Banjoe- wangievertr. 3 Dec. Graaf Dirk IIIRotgansProfessor Suringar SneltjesIsaac da CostaLosschen, allen Batavia. Triton, Duinker, Suriname. Sippe Visser Kempema, de Hoop, Fokkema, beiden Londen, UITGEZEILD NIEÜWEDIEP, 3 April. Percevorance, Gummings, Londen, Annechina, de Jonge, Neweastle Libra, van Os, dito, Patrot Dixon dito. Hil da, Gloak; Utility Reed; Ann, Gaan en, Jeune Maric, Bier; Jrne Avery, Sim- son; Clarles Henrie, Scott; Royal Union, Gebb; Blossom, Olivier; Shincliffe, Copperthwait, allen naar Sunderland. Twen the (st.), IIull. Concordia, de Groot, Grimsby. Epimachus, de Groot Bergen Anne Wilhelmina, Torgensen, Drammen. Niord* Olssen Osterisoer. Pieter, Oostervink, avontuur. 4 April. Niets. Terug uit zee: Elizabeth Gravelaar, Kok, n. Constantinopel, met gebroken fokkers. Hollamlsche IJzeren Spoorweg. WINTERDIENST Vertrek van Amsterdam S u. 30 m. 11 u, 30 m. 4 u. 30 m, 7 u. 30 m. Aankomst te Amsterdam 10 u. 30 m. 2 u. 3S m. 6 u. 30 m. 9 u. 30 m. jVcderlasisïsclic Rijn-Spoorweg. WINTERDIENST. Vertrek van Amsterdam 7 u. 20 m. 12 u. 30 m. (le en 2e kl.; 2 u. 25 m. (Zondags niet) 7 u. 45 m. Aankomst te Amsterdam 9 u. 40 m, 2 u. 15 m. 5 u. 30 m. 10 u. 5 m. SpoorwegAntwerpen-Rotterdam. WINTERDIENST. Van Rotterdam 10 u. 2 u. 45 m. Van Breda 6 u. 50 m. li u. 35 m. 5 u. 20 m. Van Antwerpen naar Rotterdam en Breda 7 u. 45 ra. 12 u. 20 rr., Naar Breda en Moerdijk 5 u. 25 ra. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 5 April. Werk. Sch. 2,- pc. 65r£. a pe 76 4 pc. 98. Spanje. pc. oOr^. builenl. a pc. 44. binnenl. 5 pc. 40r|. Rusland. S pc. 10a£; 1816,S pc. 102 1829, 3 pc. 90- Oostenrijk, metall. a pc. 61 J£. amst. 5 pc. 74|. ualio. nale 1834 3 pc. 6aT|. metall. 2} pc. 52|. SAEKTBEHIGTEN. ROTTERDAM, 4 April. Tarwe, Van Zeeuwsche, Vlaamsche Overm. en Flakkeesche was redelijke aanvoer ter markt, die tot vorige prijzen niet wei te verkoopen was. Nieuwe puike blanke f7,70 a 8; middelsoort f 7 a 7,50 mindere f 6 4 6,75; jarige van 7,80 a 8,60. Poolsche onbegadigd. Roodc als voren doch met zeer onbeduidenden handel; 162, 164 f§ nieuwe Hooel. Kteefsche f 270, 280; 164-g pj dito, Kleefsche 260; 160_-| f§ dito Bover- landsehe f240, 245; 162^ f§ dito dito Ris f 250. Rogge met zeer wei nig begeerte en 10 ets lager verkocht. Zeeuwsche en Vlaamsche f 5,60 4 5,80. Overmaasche f5,30 a 5,50. Buitenl. flaauw en lager 154-jfig Nieu we Belgische f173; 15 4§j Blanke dito f 180. Boekweit onveranderd gebleven. Op 140 tg Noord-Brandsche 175, 176, 177, 180, Elve; f ISc Holsteinsche f178; Fransche f145, 160. Gerst zeer slap en lager; puike Vlaamsche en Zeeuwsche Winter-f 4,40 a 4,80; gewone, alsmede Overm en Flakkeesche f3,70 a 4,10; Zomer dito f4 a 4 ,60; geringe f3 a 3,60 Haver flaauw; korte f4 4 480; mindere f3 a 380; lange f2,80 a 3,60; ligte 2,25 4 2,70. In publieke veiling 16 last 78 80 fë Riga per 100 Ned. f7,75, en uit de hand 70 last betere dito per 100 Ned f§ f 8. SCHIEDAM 5 April, Moutwijn f 15. Jenever f20,25. Amsterd Proef f21,75. Sedert de laatste opgave zijn veroordeeld: Zes personen wegens het laten weiden van vee op de stortgronden van het Gr. N. Holt. Kanaal. Een id. wegens het laten weiden van een paard op eens anders ge- pachten grond. Twee id. wegens het nederleggen van wier op den kruin des zeedijk: te Texel. Acht id. wegens overtreding der wet op de Jagt en Visscherij. Een id. wegens het nederleggen van goederen op den berm van de Koopvaarders-Binnenhaven. Vier id. wegens het verwekken van beleedigende burengeruchtentot verstoring van de rust der inwoners. Een id. wegens het laten weiden van vee in de kunstmatig beplante duinen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3