A BSH AUBBIN'S WATTEN Een persoon wegens overtreding der wet op de viering van den Zondag. Naar aanleiding van art. 254 van het Wetboek van strafvorderingis het maximum der boete vrijwillig betaald, door: Tien personen wegens het laten loopen van vee op den algemeeneu weg. Een id. wegens het niet sluiten zijner tapperij te middernacht. Een id. wegens het bouwen aan den openbaren weg, zonder kennis geving aan Burg. en Weth. en verkregen rooijing. Twee id. wegens het plaatsen van goederen op den openbaren weg en dezelve zonder vergunning van den Burgemeester, gedurende den nacht te laten staan. Yijf id. wegens het bleekeu van waschgoed aan den openbaren weg. 3HB.X3TB1?. Te Seraing, in Belgie, leeft eeue vrouw van 102 jaren, die in het bezit van al hare vermogens is en zelf nog het huis houden bestuurt. Te Rome is eene inschrijving geopend om paarden naar Sardinië Ie zenden en te voorzien in de be hoeften van hen, die daarheen willen gaan 0111 dienst te nemen. TeNianna heeft eene vrcessclijke brand gewoed, waardoor 24 gezinnen van dak en bezitting zijn beroofd. In Siberie wor den tegenwoordig reeds populaire wetenschappelijke voordragten gehouden. Te Londen heeft men op den voorlaatsten dag van Maart zulk een hevige sneeuwbui gehad, dat de stralen drie duim dik bedekt waren. Door Ds. Lentz te Amster dam is in eene fraaije redevoering het verband lussclieu de godsdienst, de kerk en de zaak der afschaffing aangewezen. Twaalf honderd Amsterdammers hebben Z. M. den Koning verzocht dat de doorgraving van Holland op zijn smalst een punt van ernstige overweging bij de hooge regering moge uitmaken. I N G E Z O K D E N- Ten einde een juist denkbeeld te verkrijgenvan de thans zoo veel ge rucht makende zaak, der doorgraving van Holland op zijn smalst", schaffe men zich de onderstaande brochures aan. Korte beoordeeling der ontworpen doorgraving van Holland op zijn smalst" door J. H. Cordes, lid van de gedeputeerde Staten van Noordholland. Te Amsterdam bij H. A. Meijer. b Holland op zijn smalsten de verbetering van het Noordhollandsche Kanaal, door H. A. Insinger, naar aanleiding der beoordeehng van J. H. Cordes. Te Amsterdam bij P. N. van Kampen Antwoord aan H. A. Insinger, op zijne vergelijking van Holland op zijn smalst" enz., door J. H. Cordes. Te Amsterdam bij H. A. Meijer. Eene aandachtige lezing dezer Brochures, is vooral in deze dagen zeer belangrijk voor velen onzer plaatsgenooten. Men zal daaruit kunnen leeren, wat het zeggen wil eene zeehaven te willen daarstellen bij Wijk aan Zee. Nieuwediep. B. E. de B IC. ADT3E7S1T7ÏS1T. Die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en nalatenschap van wijlen den Heer P. DITO, in leven zeeloods gewoond hebbende en overleden aan den Helder, ge lieven daarvan rekening te geven of betaling te doen voor of op den Ie Mei e. k.aan H. DITO Sr. of J. A. van VIEGEN. Executeurs. Een nieuw gebouwd, ruim burger WOONHUIS, te bevragen bij den Drukker dezer. Mevrouw DE CARPENTIER, aan de Binnen haven bij de Nieuwe Brug, vraagt met 1 Mei e.k. eene eerste DIENSTMEID. Op de school van D. DEKKER kan een MEISJE van 14 a 16 jaren, als ÉLÈVE- SECONDANTE geplaatst worden. Voor ƒ175 te KOOP: Eene sterk toon gevende, goed geconserveerde PIANO, te bevragen bij den Heer KALETSKY Muzijkonderwijzer te Helder. Het onderstaand Attest kan niet alleen dienen tot een bewijs, dat de eene algemeenen en ver verspreiden roem bezitten maar bewijst ook te vens, dat, waar de heillooze plaag Rhumatiek woedt, men geene hulp zon der haar heeft gevonden, doch wat hier zeer opmerkzaam is, is, dat in ons land nog duizende Lijders zijndie haar nimmer gebruikt hebben terwijl men in een ander koningrijk hare waarde kent, hoog schat en proflteerd. Wel Edele Heer! Uit liefde voor de waarheid en in het bijzonder dat der lijdende mensch- heid in het algemeenacht ik het een dure pligt voor mij UEd. te mel den dat ik door het gebruik van do Abshaubbin 's Watten door UEd. bereiden die ik een goede vriend van mij heb mede laten brengen uit Botterdamgeheel en al hersteld ben van Rhumathiek in de beenen en lendenenna 3 jaren daar veel aan geleden te hebben en alle Doctoren en Professors te hebben geraadpleegd en veel aan besteed te hebben. Hartelijk betuig ik UEd. bij deze mijn opregten dank voor UEd. uitvin ding en hopende, dat deze letteren UEd.in staat zullen stellen dezelve te laten zien en hooren daar, waar er nog zijn, die niet gelooven aan de onfeilbaarheid der Abshaubbin 's Watten. Bij deze heb ik de eer mij te noemen, Brussel (Was Get.) P. E. SANSBOLAN, 7 Augustus 1838. Gepensioneerd Kapitein te Brussel. Verkrijgbaar op Franco aanvrage aan het Hoofd-Dépót te Delftbij BREETVELT Zn, Verdere depóts: G. J. WUBBE, Nieuwediep. H. J. Reuken, Amsterdam hoek Vijgendam en Warmoesstraat. A. Oosterbaan, Amst. Leidsche straat in do VlijtJ. H. Keiler, Rotterdam. W. Wagenstraat. D. Boots, Alkmaar. S. Keet, Scbagcn. W. B. Wiebols, Purmerende. J. B. Upman, Barsingerhorn en de meer bekende Depóts in andere plaatsen. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz.GEDRUKT BIJ S.GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4