HELDERSCHË m NIËIWED1EPER COURANT. AANBESTEDING. ZONDAG 10 APRIL. niBïïTrsTUDiiygin. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal /"1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers010 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTEXT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor icdercu regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. BUKfiJiMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op Vrijdag den 6 Mei 1859 des namid dags ten één ure, aan het raadhuis der gemeente, in het openbaaralleen bij inschrijvingaan te besteden Het maken eener OPHAALBRUG over het Hel- dersche Kanaal, met bijlevering van al de daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. Het bestek waarnaar deze besteding geschiedt, ligt 14 dagen te voren ter lezing aan de Secretarie der gemeente terwijl nadere inlichtingen bij den Opzigter te bekomen zijn. Helder den 51 Maart 1859. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VER11EIJ, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Heldervestigt bij deze de aandacht der belanghebbenden op de heden gedane publicatie ten aanzien der quarantaine-maatregelen die, evenals vroeger, zullen behooren te worden in acht genomen en welke publicatie op de gebruikelijke plaatsen is aangeplakt. Helder den 8 April 1859 De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 9 April 1859. Het nederl. oefenings-eskader, onder bevel van den schout-bij-nacht F. X. R. 't Hooftbeslaande uit de stoom schepen Admiraal Evertsen, Wassenaar, Koop man, Citadel van Antwerpen, en Vesuvius, kwam jl. donderdag tegen den avond op de recde alhier ten anker. Met liet wachtschip werden de bij die gelegen heid gebruikelijke saluutschoten gewisseld. Eene talrijke menigte had zich op den zeedijk verzameld, om dit escader, dat de nederlandsche marine in andere landen en zeecn beeft vertegenwoordigd, te zien binnenstoomen. Z. M. heeft benoemd tot ijker van het vaatwerk in deze gemeente, II. Baasdorpcommies-roeijer bij 's rijks belastin gen alhier, in de plaats van A. Denijs overleden. Z. M. heeft den kapt. luit. ter zee titulair C. J. Speelman op zijn daartoe gedaan verzoek, met den laatslen April a s eervol ontheven vau de hem opgedragen betrekking van equi- pagie- en havenmeester der marine te Hellevoetsluis, en hem, met den eersten Mei, een pensioen verleend van 1800. Z. M. heeft aan jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest laatst minister van buitenlandsche zaken een pensioen verleend van ƒ2182 Te Hoorn zal den 17 Mei a.s. door de licdcrtafel S a p p h o een tweede prov. zangersfeest gegeven wordenbij welke ge legenheid 9 noordhollandsche liedertafels (200 zangers) een keur van de schoonste compositiën in de Noorderkcrk zullen voor dragen, gedeeltelijk met begeleiding van het met lof bekende orebest vau den heer J. E. Stumpf van Amsterdam. Alen schrijft uil Hellevoetsluis: In den vroegen morgen van den 2deu dezerwerdop sein voor een loodsgedaan door het amerikaansche schip Casildakapt. Stofford, in het engclsche kanaalde jol des kotters no. 7van bet loodswezen Goedereede en Maas, naar bovengemeld schip gezonden, be mand met een zeeloods, een loodskweekeling en twee matrozen Deze sloep sloeg door de hooge zee om, waardoor de zeeloods en beide matrozen hun graf in de golven vonden. De zeeloods en een matroos laten elk eene zeer hulpbehoevende weduwe na, de eerste met twee jeugdige kinderen, de laatste in hoog zwangereu toestand met nog een kind. De andere matroos was de steun zijner hoog bejaarde ouders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1