In «Ie vorige week had in de gemeente Wissenkerke (Noord- Beveland) een allertreurigst ongeval plaats. Drie jonge lieden bevonden zich in de onmiddelijke nabijheid van eenen in af braak zijnden muur, op het oogenblik daj daarvan een gedeelte nederstortte. Dit had het noodlottig gevolg, dat twee hunner, waarvan de een 16 en de ander 10 jaren oud, op de plaats dood bleven, terwijl de derde, oud 13 jaren, er met eene wond aan liet hoofd is afgekomenen het zich laat aanziendat die wel dra zal herstellen. Voor het prov. geregtshof van Zuidhollandis ouder voorzitterschap van den heer Mr. J. A. Philipse, een aanvang gemaakt met de behandeling der zoo veelzijdig besproken zaak, van den gepensionneerden luitenant-generaal C. A. Gunkel, beschuldigd van vergiftiging. De beschuldigde is door een talrijk escorte cavallerie, in eene digt geslotene vigelante, naar de tcreglzitling overgevoerd. Eene talrijke volksmenigte verdrong zich op de Binnenhof. Het O. M. werd waargenomen door den adv. gen. Mr. Francois, terwijl als verdediger optreedt de lieer Mr. D. Lcon. Waarschijnlijk zullen twee dagen, na voorlezing van de acte van beschuldiging en hel arrest van verwijzing, gewijd zijn aan het verhooren van de 27 zoowel a charge als a decharge gedagvaarde getuigen en deskundigen. Het belgischc gouvernement heeft van wege het oosten- rijksche eene dépêche ontvangen van den volgenden inhoud «Wanneer er bij de belgische regering het voornemen be staat, om, ingeval van oorlog, hare onzijdigheid te handhaven, dan is thans het oogenblik gekomendaartoe de noodig geachte toebereidselen te maken." In de Oesterr. Zeitung leest men het volgende: «Graaf Cavour heeft geweigerd zijne staatkundige houding te laten varenen wil evenmin zijne toestemming tot eene ontwape ning geven; Oostenrijk zal zich echter niet op hel congres doen vertegenwoordigen, zoolang dit laatste niet geschied is. Uit Parijs wordt verzekerd, dat hem het voorstel is gedaan, pro forma toe te gevenzijne troepen van de grenzen terug te trekkenzonder die te verminderenen dergelijke uiterlijkhe den meer. Men heeft hem voor het oog gehoudendat hij daardoor eigenlijk in niets toegeeft, en toch het onregt op Oostenrijk zou werpen. De graaf heeft echter geweigerdhieraan gehoor te geven. Het dagblad Diritto rigt onder het opschrift: «Graaf Ca vour te Parijs", de volgende apostrophe aan den eersten minis ter van Sardinië. «Gij kunt verzekerd zijn, dat, indien Italië niet van het oostenrijksche juk bevrijd wordtde rust aldaar niet zal terugkeerenen Italië eene voortdurende bron van onheil voor Europa en van gevaren voor de tegenwoordige dynastie in Frankrijk blijven zal; dat duizende van stemmen, die bereid warenden keizer der franschen als opregt vriend van Italië te begroetenhem verweuschen en in handlangers lot wanhopige plannen en moordaanslagen veranderen zullenwees verzekerd dat op dit oogenblik een terugtreden van Frankrijk even zoo nood lottig voor dit land als Italië zal zijn; dat Napoleon zijne staat kunde daardoor van al haren glans voor natiën en diplomaten zal herooven, dat deze verachting de toekomst van zijn troon in den hoosten graad zal bedreigen". Men schrijft uit Turijn. De geestdrift is hier nog steeds dezelfde, en de berigten die anders mogten luiden, kan men als logenachlig beschouwen. Er komen ongeveer 200 vrijwilli gers dagelijks hier aan. Een der vreemde ambassadeurs had aan graaf Cavour doen gevoelen, dat hij niet veel geloof sloeg aan het berigt, dat zoo vele, en vooral niet, dat zoo vele jongelie den van goeden huize vrijwillig dienst namen. Graaf Cavour bragt hem toen naar eene der casernesen stelde hem een groot aantal adellijke jongelieden voor, die bezig waren met het ros kammen hunner paarden. In de keurhessische kamer van afgevaardigdenwelke de zer dagen met eene zeer warme aanspraak werd geopendheeft de regering een buitengewoon crediet gevraagd ter aanschaffing van heigeen, bij eene eventuele mobielmaking der troepen, voor de velddienst noodig mogt worden geacht; wijders dat de uitge diende soldaten nog voor den lijd van zes maanden onder de wapenen zullen kunnen gehouden worden. Kcurhessen is in staat 20,000 man infanterie en 5000 man cavallerie goede en geoefende soldaten in het veld te brengen. - Onlangs is eene kruidfabriek, en wel die nabij Fevers- ham, in de lucht gesprongen, juist in een gedeelte der gebou wen, waar veel buskruid aanwezig doch gelukkig geen werkvolk bezig was. De stukken van het gebouw werden verreweg ge slingerd. Al de genees- en heelkundigen te Feversham snelden dadelijk naar de plaats van de ramp, om hulp te brengen wat echter gelukkig noodeloos was, daar slechts weinige personen on beduidende kwetsuren hadden bekomen. De schok werd tol in de stad Canterbury op tien mijlen afstand gevoeld. In de afgeloopen week zou de inboedel van een fabriekant van soda-water, die in ongunstige omstandigheden verkeerde, om de achterstallige huishuur, ten bedrage van e£20, verkocht worden. Onder de meubels bevond zich een oude bureau, door zijne vrouw van haren vader geërfd. Omdat men dacht, dat dit meubelstuk bij verkoop een prijs zou opbrengen, welke volstaan zouom zoo niet de geheeledan toch het grootste gedeelte der schuld te dekkenzou dit ten behoeve des huisheersnaar eene verkooping worden gezonden. Bij het voorafgaande oppoet sen hoorde men iets rammelen, onderzocht het naauwkeurig en vond in eene geheime lade 100 blinkende guinjes, welke dade lijk aangesproken werden, om den schuldeischer te voldoen. BURGERLIJKE STAND. Van 2 9 April 1859. GEHUWD: geene. BEVALLEN: M. Remmets geb. Zwaan D. D de Boer geb. Haak Z. G. Bakker geb. Noot Z. G. Esgert geb. van Stuivenberg Z. A. M. Sariemijn geb. Cornelisss Z. C. Hemelrijk geb. Disper Z. M. J Deelder geb. Adriaan D. A. de la Cour geb. Konijn Z. J. van Gor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2