Vergadering van den Raad PUBLIEKE VERKOOPING. eum geb. Kekem D. A. A. Bekker geb Zussen D. R. Beek geb. Rijnveld D. C. H. Huijbens geb. van Os D.A. Zweerus geb. Meijer D. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: W. Wouters 59 j. T. Klein 3 m. G. Pekelharing 81 j. P. Boon 2 m. G. Huneker 9 j. BEUPiSBES Ï\G T E K; Amsterdam 8 April. Werk. Seh. 2J- pc. 65§. 5 pc. 76^ 4 pc. 98. Spanje. 1J- pc. 50|. buitenl. 5 pc. 44. binnenl. 5 pc. 40. Rusland. 3 pc. 105^; 1816,3 pc. 102 1829, 3 pc. Oostenrijk, inelail. 3 pc. 60,amst. 3 pc. 73r|. natio. nale 1834 3 pc. 65r|. mctall. 2£ pc. 51 f|. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 6 April. OsprayDavidson, Sunderland. Mayor, lludchinson, dito.Myrtle, Meidrumdito. 7 April. Het esoader, onder bevel van den schout-bij-nacht 't Hooft, bestaande uitEvertsen, May, Ad miraal van Wassenaar, Vaynes van Brakel, Vice-Admiraal Koopman, v. d. Mcore, Citadel van Antwerpen, de Gelder, Vesuvius, Jhr. F. de Casembroot, kruistogt, 1. v. Plymouth Flora, (st.), Lion (stbeiden Londen. El- lida. Bolvig, Drammen. Fox, King, Yarmouth. Queen, Victoria, Mit- chell, Newc. Judith, Stibolt, Christiania. Emelie, GundersenFrederikst Stad Stavoren, Hoekstra, Suriname. 8 April. Atalante,Busch, Osteri- soer. Wenskabeth, Lorentzen, Frederikst. Rosina, Jorgensen, dito. Minister Thorbecke, Nepperus, Huil. Albatros, Brown, Sunderl. Ata- 'lante Beckering, Livorno. Tvendestrand. Gouvern. v. Ewijck, Zeijl- stra, Huil. Richard Gobden Stebel, Christiania. Chelonc, Ulleberg, Drammen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 6 April. Elsina Annetha, Vlissinga, Newcastle. Jeanna Agatha, Jager, dito. Johanna Marchina, Koning, dito. Zeldenrnst, Lobman, dito, George en Elizabeth, Burdes, Sunderland. Margretha, Meijer, Stockthon. Niesina, Gruppelaar Huil. Rembrandt(st.), Ko ningsbergen. Polluxde Jonge avontuur. 7 April. Monsoon, Hare, Countess of Zetland, Hamel, Hillechina Catharina, Mooi, allen Newcastle Twee Gebroeders, Prins. Egbertha, Schrik avontuur.Reka, Sepich Triëst# Eendracht, Kaspersma,jLonden. Union, Flick, Dublin. Ondine (st), Bordeaux. MARKT SERI GTE N- DORDRECHT 7 April. De aanvoer van Zeeuwsche, Vlnamsche en Over- maassche was heden zeer middelmatig, puike oude soorten a 10 ets. lager opgeruimd tot prijzen van f7,80 a 7.40. Nieuwe dito vonden koopers naar gelang van kwal van 6,60 a 7,80; Zomer dito zonder verandering, puike f 6,50 5 7; mindere en afwijkende f 5,70 a 6, Rogge met beperkte vraag, prijzen zonder verandering, nieuwe f5 a 5,40. Gerst in een doen, Winter, zakmaat f4,10; gestort f4,30; Zomer, zakmaat f4; gestort f4.20. Spelt zonder handel doch wordt op vorige prijzen gehouden, f3 a 3,40. Haver prijshoudend, voeder f2,20 a 3,10, dikke f3,30 a 4,30. Boekweit bij gerieven verkocht, Noord-Brab. f 1,80 en Fransche fl,50. SCHIEDAM 8 April, Moutwijn f 14,75. Jenever f20,25. Amsterd. Proef f21,50. 3EME1TGEE SHB13TE1T. Te Smyrna heeft een dweepzieke Israëliet eenen Franschman op klaarlichten dag vermoord. Nena Sahib heeft zich met zijne onderhoorigen aan de Britten overgegeven. In 'tchi- nesche rijk heerscht een zware hongersnood. Keizer Nap. is geheel en al ongezind om de traktaten van het jaar 13 te erkennen. De gemeenteraad van Brielle heeft tot de op- rigting van eene gasfabriek besloten. Het wordt den Israëlietendie bij de ncdcrlandschc land- en zeemagt dienen vergund ter viering van het paaschfeest met verlof te gaan. Te Diever zijn reeds nieuwe aardappelen vertoond, welke in den kouden grond zijn gegroeid. Op den westelijken spoorweg van Canada hebben zes menschen het leven verloren. De minister van koloniën heeft kennis gegeven, dat in nederl. Oost-Indie gebrek bestaat aan een 20tal hoornblazers. der gemeente HELDER, op Dingsdag 12 April 1859, des avonds 7 ure. ADTBHTZXTTIEIT. Ondertrouwd J. de VRIES en N. VISSER. Nieuwediep 7 April 1839. Algemeene kennisgeving. Heden beviel vrij voorspoedig van eene welgeschapene DOCUTERTRIJNTJE NOOT, geliefde Echtgenoot.' van P. H. de CARPENTIER Schagerbrug in de Zijpe 7 April 1839. Op Dingsdag den 12 April 1839, des middags ten 12 ureop het Kerkplein, achter de Rasters aan het Nieuwediepvan eene partij NIEUWE DEUR- en RAAM KOZIJNENmet ramen en toebehooren, BAD DINGS, VLOERLEGGERS etc aldaar vóór den verkoop te zienbenevens ongeveer 3000 oude METSELSTEE NEN, liggende op het erf van L. STEEMAN, aau den Dijkweg achter het Heldersch Kanaal. Een nieuw gebouwd HUISingerigt tot WINKEL adres bij A. BASBinnenhaven te Nieuwediep. Voor de vele blijken van deelneming, bij het over lijden van mijne geliefde Echtgenoot mij betoond betuig ik mijnen hartelijksten dank. Helder den 7 April 1839. J. L. GRAAF, Commies bij het Marine-Hospitaal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3