MANIFACTIÏREN EN MODES. VAN MANUFACTUREN EN MODES. PUBLIEKE VERKOOPUVG. MUZIEK in TIVOLI MAGAZIJN MUZIEK voor den DANS, MUZIEK in BURGERLUST Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te tfSüa Alkmaarden 24 Februarij 1839, bij ver stek gewezen, tusschen JOHANNA ERNEST1NA DIJK GRAAF, zonder bepaald beroep, wonende te Helder, als eischeresse, en EDE PLATVOET, zeeman, laatst wonende te Helderals gedaagde, is het tusschen par tijen op den 5den April 1831 te Helder gesloten hu welijk, door echtscheiding ontbonden. Ten deze is kosteloos De Procureur der Eischeresse, geprocedeerd. COHEN STUART. Op Dingsdag 19 April 1839, 's avonds 8 ure, in het lokaal T i v o 1 iaan den Helder ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, en na bekomen regterlijke authorisatie, van: Een HUISBOET en ERFstaande en gelegen aan den Kanaalweg in de gemeente Helderkadas traal bekend in sectie A, No. 1009, als groot 1 roe 18 el Eigenaar de boedel van wijlen den Heer P. Dito. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. op Zondag den 17 April 1839. Entrée en Dans vrij. Aanvang ten 8 uur. Ondergeteekendede zaak van den Heer G. J. WüBBE overgenomen hebbendebeveelt zich bij deze in de gunst zijner plaatsgenooten aan. Door eene ruime sortering, eene prompte en civiele bediening, hoopt hij zich bun vertrouwen waardig te maken. De winkel zal Maandag 11 April heropend worden. H D. SCHLüTER. W. GüNTHER heeft de eer te berigtendat hij van Parijs ontvangen heeft, de nieuwste Modellen Mantilles, Mantelets demi-saisonHoedenMutsenCoiffuresPa rasols en Marquisesen dezelve van af Maandag 11 dezer te bezigtigen zijn. Ontvangen tevens een groot Assortiment Omslagdoeken en Chdles-LongsBroderies en Lingeries RobesStoffen voor Kleedjes, eene rijke keuze witte Goederen, en ver der voor dit saisoen nieuw uitgekomen Artikelen. Nieuwediep 11 April 1839. aan hel Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Zondag den 10 April 1839. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag den 10 April 1839. ENTRÉE EN DANS V R IJ. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDE 11door den heer C. van der Sterr. Barometer Thermometer Dampkrings- c Magnetische stand stand toestaud. 3 G v. .S •g -o Declinatie of in Plaats gehad hebbende •a g. Miswijzing van het Kompas. 11J 1111111111 vjeisius-giaucu. i rs ■O .5 6D C s O- c a g. os r-~ H r* S- o S G Des namid Gemidd. Des Des daags. Des nachts. •o !S •S ÖJD co -»-> i a Windrigtingen. TJ c rs 80 't O O 02 r» ca C3 ■o &D 00 dags 2 ure. per middags a> O -- ■3 3 o BS m S .5 lig H H ►J u j_, 'O "C3 O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. o J5 S 3 S o O u (Regtwijzend.) e c C. c Westen. "7 768.40 769.36 6.3 2.6 5.1 5.3 0.67 4.7 12° zw. zwlz. 28.15 68.0 5.0 1.7 19°14'50 2 760.71 739.15 8.8 4.0 7.3 6.5 94 7.5 ^57 wzw. wtz. zzo. 2.60 18.0 4.5 0 0 19 10 40 3 765.83 764.11 10.1 6.0 10.2 7.8 94 8.4 58 zw. zwtw. wtz 12.00 16.0 0.2 1.8 19 11 20 4 763.21 762.93 10.6 8.9 9.2 8.4 87 8.3 24 WZW. WNW.NNW 5.03 12.5 0.6 0.3 19 9 13 3 764.39 764.80 11.5 8.3 9.8 8.6 90 8.8 +46 ZW.W.WNW.WtZ- 2.08 7.2 0.0 0.8 19 8 0 f» 766.48 767.04 14.9 8.0 9.9 9.0 83 9.0 44 ZW. ZZW. 2.28 6.4 0.0 1.9 19 10 0 7 761.82 765.51 20.3 9.5 16.1 9.7 74 10.2 27 ZW. NOtO. ZO.Z. 3 10 9.0 0.0 1.5 19 15 45 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4