.M 30. EN HËLDËRSCHE t. ^*1**8 Ac/ ïMIEUWEDIEPEll COURANT. DONDERDAG ZEVENTIE NDE J AARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekli. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post»i.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 1 2 uur. Prijs van 1 tot 4 oegels is f0.CO. Voor iederen regel ineer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. IT Z g IJ W 3 «g SJ D X 11 XT. HELDER en NIEUWEDIEP, 15 April 1859. Den lGilen dezer vertrekt de 0. I Iandpost over Sout- hamplon. Z. M. heeft den luit. ter zee Jhr. F de Cascmhroot, adjudant des kouings in gewone dienst, met den 7den dezer, eervol ontheven van het bevel over het lol het oefenings-escader hehoorende schroefstoomscliip Vesuvius, en dat bevel met den 8slen daaraanvolgende opgedragen aan den luit. ter zee der 1ste klasse J. O. II. Arnlzeniusgediend hebbende op het fregat inet stoomvermogen de Admiraal van Wassenaar. De Vesuvius is gisteren namiddag naar Vlissingeu ver- Tokken, ten einde ennige herstellingen te ondergaan. Een over Triest bij de regering ontvangen telegram, d.d. Batavia 22 Februarij jl., meldt bel aanvankelijk slagen onzer wapenen in Boni en het innemen van Badjoa. De minister van marine heeft ter kennis van de daarbij belanghebbenden gebragt, dal in de maand Mei aanstaande, bij de directie der marine te Hcllevoclsluis, een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen, die als machinist- leerling der 2de klasse bij 's rijks stoomvaartdienst wcnschen ie worden aangenomen. Het getal der zoodanig te plaatsen jongelingen zal zich lot zestien kunnen bepalen. In den avond van den 6dcn dezer werd in het stedelijk ziekenhuis te Brïelle binnengebragt een man, die in beschonken toestand de wallen opgewandeld en van de poort gevallen was. De ongelukkige had de ribben en een arm gebroken en is ondanks de terstond aangcbragle geneeskundige hulp, den vol genden morgen overleden. In de provincie Groningen heeft zich bij de inschrijving voor de nationale militie het geval voorgedaan, dat een schip per, die in zijn schip woont, en in geenc gemeente der pro- I l«—«3? vincie zijne bepaalde woonplaats heeft, door zijn vader is aan gegeven, en ook werkelijk ingeschreven is, niet in de gemeen te, waarin de vader zijne woonplaats heeft, maar in eenc an dere, naburige gemeente, zijnde dit geheel in strijd met art. 74 B. W. De Gommiss, des Kouings in de provincie heeft, om der gelijke misbruiken te beletten, de aandacht der gemeentebestu ren daarop gevestigd. Bij den veehouder Gerbrand Tjabes van der Veen te \Yol- vega, heeft een eenjarig mot van gebasierd ras, half cngelsch en iriesch, 14 biggen geworpen, waaronder eendoud geboren en een met 2 koppen en o oogen, waarvan de strot ineenloop!. Bij een landbouwer te Zevenhuizenheeft eenc koe een kalf geworpen met 6 pootcn4 op de gewone plaats en 2 onder den buik, in evenredigheid met de voor- en achterpoolen. Bij elk der 2 poolen onder den buik, vindt men twee tepels, terwijl op de gewone plaats zich 6 bevinden. Te Strijen heerschl eene groote spanning tusschen den burgemeester en de burgerij. Eerstgenoemde was, voor zijne veiligheid, naar elders gevlugt, doch is thans, begeleid van 50 soldatenweder teruggekeerd. Thans circuleert er een adres aan Z. M.om den burgemeester te ontslaan. Te 's Gravcnhage doel zich, volgens de Kamper Cou rant, hel geval voor, dat iu eene der talrijke stadsscholen vijl hulponderwijzers en kwcckelingen ontbreken, zoodat de hoofd onderwijzer genoodzaakt is, der regering te verzoeken, de verschillende klassen en afdeclingen zijner school bij beurten te huis te laten. De hulp der regering in deze wordt, dus dringend vcreischt. - Men meldt uit AlkmaarDe sterke drank heeft wederom een slagtoffer gecischt. In de nabijheid dezer stad ligt een schip, welks manschappen een vrolijken avond hielden; een matroos was echter zoodanig beschonkendat hij iu dien staa le water sprong en levenloos werd opgehaald.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1