Tc Assen is dezer dagen een huwelijk voltrokkenwaar van het volgende als cene bijzonderheid kan aangemerkt wor den, die stellig slechts zeldzaam zal voorkomen; namelijk dit: zoowel de bruidegom als de bruid en drie der getuigenalsmede de ambtenaar van den burgelijken standdie het huwelijk vol troken eveneens de predikant, die het huwelijk inzegende, deze allen droegen den zelfden geslachtsnaam, namelijk dien van Van der Feltz. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat in de gemeente Klundert, de vrouw van zekeren C. de Voogd is bevallen van vier kinderen, zijnde twee van het mannelijk en twee van het vrouwelijk geslacht. Moeder en kinderen bevinden zich in goeden welstand. Een paar maanden geleden stikte te Parijs iemand des nachts, doordat er een lek in de gas-pijp was ontstaan. De regtbank had dezer dagen in dit geval over een eisch tot schadeloos stelling te beslissen, dat het bestuur van de gasfabriek werd aangedaan door de erfgenamenzal menigeen denken. Volstrekt niet; deze treuren en hebben den rouw aangenomen. De eigenaar van het huis was echter van mcening, dat, nu iemand in zijn huis op zulk eene ongelukkige wijze om het leven is gekomen, niemand huurder daarvan zal willen zijn, en eischte eene vrij liooge schadevergoeding. De regler heeft echter het gezond versland niet aan dit nieuwe beginsel van het eigendomsregt willen opofferen, en den eisch ontzegd. Eenige dagen geleden vond, een schaapherder bij Ivissen in de nabijheid van Allenkircheuterwijl hij zijne kudde hoed de, een steencn kruik met 80 goudstukken, die hij op milde wijze met zijne vrienden deelde. De gevondene muntstukken ble ken rhijnsche goudguldens uit den lijd van 14141463 te zijn en cene waarde van 4 !h. 4 sg. te bezitten. Men leest in de Argus Soissonnaisvan 3 April: Een der talrijke molens, welke door het water der kleine ri vier Criso in beweging worden gebragt, is het tooueel geweest van eene verschrikkelijke gebeurtenis, welke de stad Soissons en omstreken in verslagenheid heeft -gedompeld. Zes personen, waarvan de oudste nog geen 40 jaren telde, te weten, de vader, de moeder, hunne drie kinderen en een meisjehunne bloedverwantzijn verstikt geworden onder het inzakken van ongeveer 70,000 kilos tarwe, welke in een ma gazijn lagen boven de door hen bewoonde kamer, en onder wel ker gewigt de planken vloer bezweken was. Onlangs is door de dagbladen gemeld dat de heer de La- martine door eene dame, die hem geheel onbekend was, tot universeel erfgenaam was gesteld. Dit feit is volkomen waar. Mejufvrouw Martin, uit het departement Qrne, is de erflaatster en hare nalatenschap beloopt meer dan 200,000 francs. Zoodra de heer Lainarline dit vernam, liet hij door een notaris onder zoek hiernaar doenen vernam dal mejufvrouw Martin een broe der, eene zuster en eene jeugdige nichtdie allen invoordee- lige financiële omstandigheden verkeerdenonterfd had. De edele man heeft thans van de nalatenschap afstand gedaanzoodat de nabestaanden in het reglmatig bezit daarvan zijn gekomen. Lord Derby heeft in de zitting van hel hoogerhuis aan gekondigd het voorstel te zullen doen tol het beluigen van dank aan de krijgslieden door het huis, die door hunne dapperheid zoo veel lot het onderdrukken van den opstand in Indië hebben bijgedragen. De koningin zou voorts een dankgebed voor de ge lukkige overwinning van het leger doen opstellen. De regering van Engeland heeft het berigl ontvangendat de koning van Delhi zich te Rangoon in de grootste ellende be vindt. Er zijn derhalve bevelen gegeven, om hem een voldoend onderhoud te verschaffen. De berigtcn uit Bombay bevestigen de voortdurende ver mindering van den opstand. Altijd nog sluiven gaandeweg eeni ge corpsen muiters uiteen, en de hoofden verbergen zich. Dit is ook het geval met TantiaTopee, die, op de eene plaats als Ram Singh aangekomenzich later op eene andereonder den naam van Jeet Sung, vertoont. In Berar zijn de muiters ge heel uiteengegaan weshalve sir Hugh Rose naar Ahinednuggur is teruggekeerden al de troepen de zomerkwarlieren zullen be trekken. Hel Zuricher Intelligenzblatt verhaalt het volgende: Een veldwachter had te Chur een vriend van Mazzini, in den waan dat hel Mazzini was, gearresteerd. Mazzini bevond zich juist aan het postkantoor en vernam wat er gaande was. Hij komt bedaard naar buitengaat op de anderen veldwachter af en vraagt hem met de grootste kalmte naar het hotel Het Witte Kruis, De veldjager begeleide Mazzini vol ijver tot voor de deur van het hotel. Eindelijk reist Mazzini verder in den zelfden post wagenwaarin zijn vrienddoor een gendarm vergezeld, wordt getransporteerd. Met behulp van Mazzini ontkwam de gearres teerde onder weg, terwijl hij zelf onbekend en dus ook onge moeid verder reisde. Dezer dagen is den heer Alexandre Dumaseen groot ban ket door zijne vrienden aangeboden er waren 55 personen aan wezig. HÜ vertrekt eerstdaags naar Griekenland. Zijne reis naai den Caucasus wordt door twee uitgevers gedrukt en zal in 50 dagen gereed zijn, terwijl de schijver voor iederen dag 1000 fres. ontvangt. Twee andere Barnums hebben hem aangebodenden clipper, waarmede hij naar Scyra is gereisd, voor hem te beta len en hem het vrije gebruik gedurende een jaar toe te staan. Na dien lijd zullen zij met dit schip naar Londen gaan, en het daar voor een shilling per persoon laten zien; zij hopen, dat dit meer dan 200,000 francs zal opbrengenterwijl de koop prijs van het schip slechts 18,000 francs bedraagt. De koning van Hannover heeft bevolen, dat de kustver- sterkingen met den meest mogclijkeu spoed moeten worden bewerkstelligd. Ook te Brunshauscn zullen blokhuizen met bomvrije daken en aan den Dollart eene schans met bedekte batterijen, die 18 stuks 12ponders kunnen bevatten, worden opgerigt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2