De Morning Post bcrigt, dat de engelsche regering eene mededeeling heeft ontvangen, volgens welke het oosten- rijksche kabinet niet langer op de ontwapening van Piëmont als voorwaarde lot zijne toetreding lot bet congres, zou aan dringen. Tevens heeft Oostenrijk zijn verlangen te kennen gegevendat bet congres spoedig geopend wordealsmede dat bet bereid is, alle, met zijne waardigheid strookendevoorwaar den, aan te nemen. De handelscrisis, die in Moldavië en Wallachije is uitge broken, heeft zich thans ook tot Servie uitgestrekt. De handel staat er ten eenenmale stil en er hcerscht groot geldgebrek. De ooslenijkschc huizen hebben de betrekkingen met Belgrado aan merkelijk verminderd en willen slechts a contant zaken doen. De Servische kooplieden die gewoonlijk in liet voorjaar derwaarts komenom hunne inkoopen te doenzijn deze keer weg gebleven. Uit goede bron verneemt mendat de bemiddelende mogendheden het weener kabinet ernstig vermaand hebben, oin thans niet, door ondoordachlen stap, de onderhandelingen voor het congres af te breken, vermits Oostenrijk daardoor veel in de openbare meening zou verliezen. Dergelijke vermaning zou ook door Engeland en Pruissen aan bet kabinet te Turijn zijn gerigt. De tekst van het memorandum van Sardinië aan Engeland in antwoord op de vraag van die laatste mogendheid, om op gaven der grieven, is thans bekend. Het turijnsche kabinet hangt een verschrikkelijk tafereel op van den toestand van Ita liëen bewijst, dal de Lombardo-Venelianen niet dan haat en afschrik kunnen koesteren tegen de Oostenrijkers. Voorts wordt daarin het schouwspel aangetoond, dat het Lombardo-Venetiaansche koningrijk oplevert; ecu geheel volk heeft openlijk eene vijandelijke houding aangenomen tegen hen, die het bewind voeren, en noch bedreigingen, noch zachte maatregelen, zijn in staat daaraan iets te veranderen. Maar die houding is wettig, zegt het memorandum, en niet in slrijd met de tractaten en ook niet strijdig met de algemeene beginselen van regtwaarop de maatschappelijke orde gegrond is. Wanneer Oostenrijk er niet vrijwillig in toestemt, de trac taten te wijzigendan zal de omwenteling zich met die laak belasten. Eindelijk worden eenige palliatieven opgenoemddie men voor eerst zou kunnen geven, zoo als: verbreking der speciale trac taten en wegneming der bezetting uit Romagnade erkenning van het beginsel van non intervertie door Oostenrijk; politieke hervormingen in Toscane, Parma en Modena; administratieve afscheiding der legalicn van de overige romeinsche provinciën. Het dagblad le Pays zegt, uit een goede bron te kun nen mededeelen, dat de moeijelijkhedcnbetreffende de bij eenroeping van een congres, deftnifief uit den weg zijn ge ruimd. Men zou het over de voorwaarden van eene wederzijd- sche gelijktijdige ontwapening volkomen eens geworden zijn. Oostenrijk had zijne toestemming daartoe gegeven en het congres zou binnen zeer korten tijd bijeenkomen. Hoewel de Pays zegt, deze berigten nog onder eenig voorbehoud mede le deelen durft het blad voor de juistheid daarvan nogtans instaan. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEÜWEDIEP, 10 April. Baron Forstner v. Danbenoy, Kruijmel, Chc- ribonvertr. 25 Nov. Torlades, Durell, Rio-Janeiro, 1. v. Falm Pyrrhus, Azibeit, Cette. Zenith, Booker, North Britton, Brown, Corsair, Smith, allen Sunderland. Hero, Lorensen, Noorwegen 11 April. Jacob Roggeveen, Vos van Marken, Banjoewangie. Macassar, Rip, Batavia, vertrok 28 Nov. Sy'ph, Castte, Londen. Thomas Gales, Forsdike, Sunderland Twenthe (st.), Hult, Jan Pietersr Koen, Hugenholtz' Batavia, vert. 30 Nov. Burgemeester van Reenen, v. d Meer van Kuffeler, Bantam, vertrok 8 December. Cambridge, Cotes, Sunderland La Genereuse, Anbert. Caen. 12 April Olaf Kyrre, Christensen, Drammen. Gipsey, Brown, Sunderland. Fifteen, Stewart, Newc. Apollo, Ni- cholsen, Drammen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 10 April Jonge Paul (st Stettijn. George V (st.), Harburg. 11 April. Urania (stKoningsbergen. Triton, Skjerve, Noor wegen. Zenebia, Carter, Yarm. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 11 April De aanvoer van Granen was heden niet groot. Tarwe. Nieuwe witte Zeeuwsche ging tot vorige prijzen traag van de hand. puike f7,80 a S; goede f7,40 a 7,60; mindere en geringe f 6 4 7; jarige f8 4 8,75 Rogge. 10 c. lager; nieuwe Zeeuwsche f5,20 4 5,60. Gerst. Zomer en Winter 10 c lager; de beste f 4,50 a 4,60; mindere f3,30 a 4.Haver als voren; gewone lange voer f 2,50 4 3,40.Paardenboonen 25 c. lager, f5 0 6. Boekweit f3 lager; n. N. Brab. f172 4 175. Erwten, alsmede Witte en Bruine Boanen, met weinig handel prijsh kl. blaauwe Erwten f7 a 9; groote f7 a 11. Witte Boonen f6,25 4 8: bruine dito f7 4 9,75. Kanariezaad 25 c. lager; puike f 11,75 a 12; min dere f 7 4 10,5O. Koolzaad e£ 2 lager, Zeeuwsch en Overmaasch f 11,40 4 11,60. SCHIEDAM, 12 April. Moutwijn f14. Jenever f 19,50; Amsterd proef f20,75. BEURSBER IkG TEN; Amsterdam 12 April. Werk. Sch. 2} pc. 62}. 5 pc. 75 4 pc. 96}. Spanje. 1} pc. 29}. buitenl. 5 pc. 45}. binncnl. 5 pc. 59r|. Rusland. 5 pc. 105; 1816,5 pc1829, 5 pc. 88. Oostenrijk, metall. 5 pc. 58}. amst. 5 pc. 71}. natio nale 1854 5 pc. 62}. metall. 2} pc. 51}. ©EME1TÖDE BEB.I3TEW. Te Cherbourg zullen tien nieuwe kanonneerbootcn worden aan gebouwd. De koninklijke familie van Oude heeft het voor nemen om weder naar Indie terug le keeren. Naar men zegt, zou tusschen de hoven van Frankrijk en Rusland eene geheime overeenkomst bestaan om de kaart van Europa aanmerkelijk te wijzigen. De. engelsche handelstand is ernstig beducht voor een bombardement van Triest. Lord Derby heeft echter eene geruststellende verzekering gegeven. De engelsche ministers hebben beraadslaagd over hunne handelswijze, ten aanzien der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3