STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. ADTSETSnTIZIT. PUBLIEKE V E li O P ING. ZWOLSCHE DAGELIJKSCHE VAART. STEENDRUKKERIJ „DE NOG IA D II O L L A N D." buiten- en binneniandsche politiek. De uitspraak in de zaak van den generaal Gunckel is bepaald op zaturdag den IGdezer. '1'e Haarlem zal de kraaijenhorstergraelil worden gedempt. In liet afgcloopen jaar zijn van hel leger hier te lande 47 man schappen gedeserteerd. Men verzekert, dat Breda als vesting zal blijven bestaan en onderhouden. De haagsche ouderwij zers hebben in den afgeloopeu winter les in de huishoudkunde gehad. Beriglen uit Tyrol verzekeren dat ook daar zekere gis ting hcerschl legen de despolieke heerschappij van Oostenrijk. De policiemagl van Londen wordt thans door ervaren onder officieren in den wapenhandel geoefend. De keizerin van Frank rijk zal de baden gebruiken en eene reis ondernemen in de hooge Pyreueën ter bevordering van H M. gezondheid. De policie te Konstanlinopel doet ijverige nasporingen om het verspreiden van valsche banknoten legen tegaan. De engelschc stoomboot Alhe- neaii heeft 2021 oneen stofgoud te Liverpool aangebragt. Uit Milaan wordt gemeld dat er een aanslag gepleegd is op het leven van vorst Poinpejo Belgiojoso, die zeer gehaat is; hij werd door een sergeant van een wissen dood gered. Uit Turijn wordt gemeld, dat er sprake is van een huwelijk van koning Viclor Einmauucl met de hertogin van Panna. Uit Graauwbuuderland wordt gemeld, dat aanhoudend lombar- dische lotelingen op zwiisersch grondgebied aankomen, die met den meestem spoed Pieinont trachten te bereiken. Te Gent is een monnik der barmhartige broeders gearresteerd, onder beschuldiging van een aanslag tegen de zeden. De gemeen teraad van Middelburg heeft den heer Jhr. Mr. Paspoort van Grijpskcrke, die gedurende 20 jaren burgemeester en 40 jaren lid van den raad was, een zilveren bokaal met inscriptie aangeboden. De Times zegt, dat liet uitbreken van den oorlog waarschijnlijk is, alvorens nog het congres zal geopend zijn. In de fabriek van de heeren Morisson, te Newcastle, is thans de groot ste stoomhamer ter wereld vervaardigd, ten behoeve van eene vereeniging voor het smeden van staalworken. De geheete hoogte bedraagt 21 voet. Do steel, 19 voet lang, bij 15 duim in doorsnede, is uit een stuk. Het geheel weegt 15 ton. Het voetstuk zal van ijzer, hout en steen zijn en eene lengte van 42, eene breedte van 8 en eene hoogte van 9 voet heb ben en dienen tot het maken van stalen platen voor scheepsbekleeding. Eene bruiloft, onlangs te Brooklyn in de nabijheid van New-York, ge vierd bood den beschouwer een zeldzaam schouwspel aan. De bruidegom was een neger, wiens huid met het schoonste ebbenhout wedijverde; de bruid eene Iersche blondine, schitterender dan albast. Dit scherp contrast bevatte nog niet alles. Immers ook de gasten, genoodigd om dit zeldzaam feest te vierenbestonden uit een mengsel van blanken en zwartenzoodat het gevolg van het bruidspaar uit zeven negers met hunne blanken echtge- nooten bestond. De uitstekende harmoniedie er heerschtoen het vol- maakste decorumdat er gedurende de geheele feestviering werd in acht genomen, getuigden, dat de overeenstemming der kleuren geen vereischte voor de reinste harmonie des echtelijken levens is. Getrouwd J. E ROOS met M M. M. E. VERSIGNIJ. Nieuwediep 15 April 1859. V Bevallen van een ZOONG. UB8ELS geliefde Echtgenoole van A. H. CRAP HELLINGMAN. Hoogwoud 11 April 1859. Eenige kennisgeving. Op Donderdag 21 April 1859 des voormiddags 10 ure, ten huize van den Heer STORM LOTZaan de hoofd gracht, boven het huis bewoond door den Heer MAR- CHAND aan het Nieuwediepvan een zeer netten Inboe del, bestaande in: glad eikenhout KabinetMahonijhoulen Secretaire, dito ronde Tafel met inlegbladen, dito Stoelen met paardêharen en trijpte zittingen, Commodes, Schuif- Nacht- en Wasch Tafels, Gladmangel, Linnen Pers, Spiegels KlokPendule Bloemvazen Porcelein en Aar dewerk Haard, Kagchel enz. enz. Des Woensdags van 11 tot 4 ure te zien. Van ZWOLLE 's morgens zeven uur. Van AMSTERDAM 's morgens elf uur. In directe verbinding per Diligence over Zwartsluis met Meppol, Steenwij te, AssenGroningen en Ycendam. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-courantencirculaires, kwitantiënassignatiën wisselsadres- en visitekaartjes rouw- en trouwbrieveneliquetten, signaturen, envclop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 11 Maart 1859. IIERMs. COSTER ZOON. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4