HELDERSCI1E m MEEWEDiEPER CÖllRAXT. HIE TT W S «3? IJ D 11T S ÏT. (teak- ZONDAG 17 AP 1'. I ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag cn Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»l.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTEXTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag i 2 uur. Prijs van i tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar male dei- ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP, 16 April 1869. In de zitting van den Gemeenteraad op jl. Dingsdag den 12 dezer, was de beer S. Lastdrager niet tegenwoordig. Na de opening der vcigadering werden de aanteekeningen van het verhandelde in de vorige zitting gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van een voorstel van den heer controleur der plaatselijke belastingen, werd een som van /"200 aangewe zen tot het verleenen van gratificatie aan sommige der alhier gestationeerde rijkscommiezen, voor het instellen van bekeu ringen en beloonden ijver en het behartigen der belangen van de gemeente in hel jaar 1858. Werd gelezen een adres van hel kerkbestuur der Israëlitische gemeente alhier, houdende verzoek tot liet verleenen ecner geldelijke ondersteuning uit de gemeentekas, tot den houw van een schoollocaal voor de kinderen lot die gemeente be- hooreude. Na overweging van dit verzoek, en de te dier zake gevraag de voorlichting van Ileeren Gedeputeerde Stalen dezer provin cie, vond de vergadering, met het oog op de bepalingen der wet op het lager ouderwijs, geene vrijheid op dat adres gun stig te beschikken. Werd gelezen een door den Heer Commissaris des Konings in deze provincie om herigl eti raad toegezonden adres van den Commissaris van policic en waterschout in deze gemeente, hou dend verzoek aan Z. M. den Koning om eene vorhooging zijner jaarwedde. Na beoordeeling der redenen door den ambtenaar aangevoerd, werd besloten dil verzoek te ondersteunen en zijne jaarwedde voor te dragen tot gelijk bedrag van zijnen ambtgenoot te Alk maar. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders, werd magti- ging verleend tot het voldoen eeucr som van f 151,80 üitdeu post van onvoorziene uitgaven van het jaar 1858, wegens de gedeeltelijke kosten van huisvesting en voeding van doortrekkende j militairen, enz. in iiet vorige jaar. Naar aanleiding eener missive van Heeren Regenten van het Algemeen Weeshuis alhier, werd dit Collegie geniagtigd tot liet doen van af- en overschrijvingen van en op sommige pos ten van uitgaaf hunner begrooting van 1888 tot een gezament- lijk bedrag van f 145,69c. Op voorstel van het dagelijksch bestuur werd cene suppléloire begrooting vastgesteld voor het loopeude jaarwaarhij eene som van f 8000, van het vermoedelijk goed slot der rekening van 1858 werd aangewezen tot de voortzetting van hel bestralen van wegen. Aan de vergaderiug werd medegedeeld dal het Z. SI. behaagd heeft, hoogstderzelver beslissing op het raadsbesluit lot heffing van hegrafenisregtente verdagen tot aan het einde der maand September 1859. Daarna werd medcdeeling gedaan van het procesverbaal der op den 4 dezer gedane opneming der boeken en kas van den gemeenteontvanger. Werd gelezen eene missive van den heer schoolopziener in het 7<ie district dezer provincie, betrekkelijk het verleenen van toelagen uit de gemeentekas aan kwcekelingen bij het lager onderwijs, die op de alhier op te rigten rijks normaalschool hunne opleiding zullen ontvangen. Vermits deze missive nog geen punt van behandeling hij het dagelijksch bestuur had kun nen uilmaken, werd de beslissing omtrent de daarbij gedane voordragten tot de volgende zitting verdaagd. Werd gelezen eene missive van den heer K. Metzelaar c.s., houdende verzoek om kosteloozen afstand van een stuk grond in de Nieuwstad, voor de strekking vau een gebouw tot het houden vau beschavende volksvoorlezingen. Na eenige delibe ratie vond de vergadering geene termen op dil verzoek gimslig te beschikken. Vermits echter hel vooruitzigl bestadt daü^> l*r '•'i.Vr-v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1