in de zoogenaamde Nieuwstad eene openbare lagere school zal worden gebouwd, werd besloten den'adressanten te ken nen le geven, dat er waarschijnlijk geene bedenkingen zullen beslaan, dit sclioollocaalzoo zulks zonder belemmering van het onderwijs kan geschieden, ook tol het houden van openbare volksvoorlezingen beschikbaar te stellenwaartoe men zich later tot het gemeentebestuur zal kunnen wenden. Tot leden van hel bureau van stemopneming voor de in dit jaar le houden verkiezingen voor leden dei Tweede Kamer van de Stalen-Generaalvoor leden der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, werden bij meerderheid van stemmen benoemd, de heeren B. R. de Breuk ca de Lange, en tot derzelver plaatsvervangers de heeren P. A. Beets en J Bakker. Daarna werd de vergadering gesloten. De minister van marine wordt morgen hier verwacht. De nederlandsche kof P e t r o n e 11 a gezagvoerder W. Addensmet eene lading spaansche wijn, van Benicarlo naar Amsterdam bestemd, is gister namiddag, bij storm uit het N N. W hoog op het strand geraakt, tegenover den kustlichttoren te Kijkduin. De equipagie, beslaande uit den gezagvoerder, den stuurman, vier matrozen en den loods, is door K. DuitJ. RennenbergJ. Kuiper, die geholpen door W. Zeeman, L. VermeulenD. Kruk en W. Zeeuw, zich twee keereu met eene jol door de branding waagdengelukkig van het vaartuig afgehaald en behouden aan wal gebragl. Hel roer en de bezaansmast zijn van het wrak afgeslagen en «n den bodem is een groot gat. Men is bezig de lading te hergen. Den 20sten dezer vertrekt de O. I. landpost over Triest. Bij het Dep. van Marine is een schrijven ontvangen van den kapt.-luit. ter zee J. van dei Meersehcommanderende Zr. Ms. transportschip de Me r wede, in dato 4 Maart jl., zeilende in den Zuider Allantischen Oceaan. Daaruit blijkt, dat genoemde bodem in goeden staat verkeerde, en de gezond heid der officieren en verdere bemanning niets te wenschen overliet. Door de nederlandsche handelmaatschappij zijn 52 schepen bevracht, als: Voor Amsterdam 17; voor Rotterdam 8; voor Dordrecht li; voor Middelburg en voor Schiedam 1. Het ried. fregat Europa, kapt. G. Tromp, van Banjoewangie naar Rotterdam, is, volgens deSTr. en Mercant. Gazelle van den 11 den dezer, den 29sten Maart verongelukt, doch het volk door kapt. Kreutzfeld, voerende de hamburger brik Laguna, van Laguna naar Hamburg, gered. Den 6den Fcbr. hebben le Tjantian in Oosl-Indie eenige ongeregeldheden plaats gehad, door een zestal matrozen van Z. M stoomschepen Medusa en Samarang, die bij een ({egoeden Chinees zijn binnengekemer en, nadat deze aan hun verzoek oiu jenever niet voldeed, inet een bamboe zoo danig op het hoofd hebben geslagen, dat hij geheel bebloed nederviel. De politie, die al zeer spoedig ter plaatse was, heeft hen naar de gevangenis gebragt. Nabij de stad Nealh in Walles heeft iu eene kolenmijn eene vreeselijke ramp plaats gehad, ten gevolge van het met zoo veel geweld binnenstroomen van het water uit een verlaten mijngang, dat men, in weerwil van het snelste werken der stoommachinelot het ophalen van den bak bestemd, slechts 35 mannen en knapen benevens 2 paarden kon redden, terwijl 23 personen moesten achtergelaten worden, welke, naar men vreest, verdronken zijn. SUEGEHL1JKË STAND. Van 9 16 April 1839. GEHUWD: J. E. Roos en M. M. M. E. Versignij. F. Beukenkamp en G. Prins N. L. Lassance en H S. van der Vecht. BEVALLEN: M. Bijl geb. Kooiiman D. A. Koning geb. Schermer D. A Bommel geb. Griek Z. P. Fortuin Z, G. E. D. de Wijn geb. Schipper Z. J. D. Hellema geb. Vlaskamp D. M. Lakke geb. Over dijk Z. D. Munnik geb. Wensing Z. A. Bijl geb Kraak Z. G. de Moet D A. Koningstein geb. Verberne Z K. Heijkoop geb. va" Brederode Z. OVERLEDEN: J. Blankman 22 j. H. Lage 30 j. J. Buijs 5 m. N. de Groot 77 j. A. Klimmert 3 j. J. de Boer 3 m. E. J. Heeres 2 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: MEUWEDIEP, 13 April. Flambeau, Le Goupil, Garentan. Helios, Asmundsen, Christiania. Eyer, Holst, Frederikstad. Frederika, Damh dito. George Washington, Svendsen; dito. EfTort, Hogg, Shields, Minister Thorbecke (st.), Huil. 14 April. Bellona, Cornelissen, Noorwe gen Flora (st), Londen. Lion (st.), dito. Penelope, Kjölner, Noorn Gristiaan Sophie Bjonness, dito. Azia, Molenaar. Batavia, vertr. 1 Jan. Fortuna, Thorressen, Noorwegen. Raphael, v. d. Velde Smit, Curagao. Gommercien, Gjersoe, Noorwegen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 13 April Preciosa, Ouwehand, Lissabon. St. Jeau Baptist, Gloahec, Nantes A. R. Falck, v. Duijvenbooden, Japan, Bel- latrix, Sandberg, Batavia Casper de Robles, van Slooten, Suriname. Argonaut, Garst, Batavia, Luit Admir Tjerk. Hedles, Parma, dito. Java Koerier, Diepering, Samarang. Richard en Clara, Tyva, Tonsberg. Grietje de Groot. Mulder, Livorno Livorno Packet, Melenberg, Messina. Noordster, Brauwer, Newc. Ann, Simpson, dito. Maria Molenaar, Brest Jansjen, Meijer Newc. Provincie Overijssel, Gruppelaar, dito. Gornelia, Leeuw Contsantinopel. Phdantrope, Therel, Havre. Cor- nelia, Bijkerk, Londen. i4 April. Cornehsz. Timmer, Kust v. Guinua. Jeltina, Korter, Nantes. Marchina, Nepperus, Gonstantinopel.Johanna. Paulina, Wessel, Genua, zijn op de reede teruggekomen. Caprice, Rei- nier, St Malo. Marianne, Vlas, Nantes. Cornelia, Niebour, Dublin BEURSBERIGTEN; Amslerdam 15 April. Werk. Sch. 2J- pc. 62r|. 5 pc, 75. 4 pc. 96 JA. Spanje. 1 j pc. 29|. buitenl. 5 pc. binnenl. 5 pc. 59^ Rusland. 5 pc. 102£; 1816,5 pc. 1829, 5 pc. Oostenrijk, metall. 5 pc. 57|. amst. 5 pc. 71^. natio nale 1854 5 pc. 61 f. metall. 2j pc. 50|.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2