G-EMElTGrDS BEB.I3TEU. AD7SETS1TTI21T. ïiwirumiiA n uoDES. WORDT GEVRAAGD: Er wordt gevraagd eene DIENSTMEID bij J. BUCIIELE. Wordt gevraagd: PUBLIEKE VERKOOP1NG. Publieke Verkooping van G R O l\ D in de Nieawstad. Generaal Walker is op weg naar San Francisco. De por- lugesclie bczitlingeii op de oostkust van Afrika zullen voorden algeineenen handel worden opengesteld. Naar het oosten- rijksche leger in Lonibardije zijn draagbare telegrafen ge zonden voor de velddienst. De bank van Zwitserland heeft hare betalingen geschorst. De min. van oorlog heeft zijne collegas ten eten gehad. In de Oosterschelde heeft een vis- scher 900 ansjovisschen in de fuik gevangen, terwijl zijn confrater in één trek 20,000 panharingen ophaalde. Op den spoorweg van Weenen naar Triest is het goederenvervoer tot 28 April gestaakt. Te Bncharesl is eene helsche machine ontdekt, welke tegen vorst Couza was bestemd.De verjaar dag des konings op 19 Febr. jl., is te Batavia luisterrijk gevierd. In onderscheidene streken van Java hebben ovcrslroomingen plaats gehaddie eene aanmerkelijke schade hebben veroorzaakt. De ziekelijke toestand des konings van Napels is weder erger. De Times berigl dat het garnizoen der kanaal eilanden zal versterkt worden en dat er te dien eide geschut derwaarts gezonden is. Naar men verzekert zoekt de regering in de proviucie Gelderland of Utrecht eene gunstige plaats om eene gevangenis voor jonge knapen op te rigten. - In de residentie zal eene bewaarschool voor kinderen uit den beschaaf den stand worden opgerigt. De ondergeteekenden eene overeenkomst gesloten hebbende met de Heeren JOANNES KRAMER ZONEN te Amsterdam, sedert vele jaren zoo gunstig bekend door hunne uitmuntende THEE, zoo zijn zij in de gelegenheid om ook die THEE, in alle prijzen te verkoopenblijvende hun Magazijn steeds ruim voorzien ook in andere soorten. VERWEIJDE Sr CO MP. H D SCIILüTER heeft de eer te berigten, dat bij hem ontvangen zijn de nieuwste Parijsche Modellen van Mantilles Mantelets, Hoeden en Mutsen; benevens een groot assortiment Zijden StoffenChales-LongsOmslag, doeken, Robes, Linten, Bloemen, Broderies, Parasols, Marquises en verdere Nouveautés. Nieuwediep 18 April 1859- Eene DIENSTBODEdie goed met de wasch kan om gaan, tegen het loon van f I —per week. Adres bij den uitgever dezer. MÉ eene DIENSTBODE, die goed met de Wasch kan ':lpS|j omgaan Adres bij den Uitgever dezer Courant. Bij den ondergeteekendeSlugter en Yleesch houwer aan de Binnenhaven alhier, is heden voor een ieder te ziende onder den boerenstand in Noord/tolland met zeer veel lof bekende buitengewoon zware, vette en fijne OS, gemest bij den Landman JACOB JONKER in de Reemsler. Nog nimmer heeft men in deze gemeente zoo iets gezien. A. L. van GELDER. Nieuwediep 17 April 1839 Op Donderdag 21 April 1859 des voormiddags 10 ure, ten huize van den Heer STORM LOTZ, aan de hoofd gracht, boven het huis bewoond door den Heer MAR- CHAND aan het Nieuwediepvan een zeer netten Inboe del, bestaande in: glad eikenhout KabinetMahonijhouten Secretairedito ronde Tafel met inlegbladendito Stoelen met paardeharen en trijpte zittingen Commodes Schuif- Nacht- en Wasch Tafels, Gladmangel, Linnen Pers, Spiegels KlokPendule Bloemvazen Porcelein en Aar dewerk Haard, Kagchel enz. enz. Des Woensdags van 11 tot 4 ure te zien. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder daartoe geinagtigdzijn voornemensop Zaturdag den 7 Mei 1839, des avonds ten 7 ure, in het lokaal T i v o 1 i te Helder ten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openbaar te verkoopen: 21 Perceelen GROND in de zoogenaamde Nieuwstad, of het Stroodorponder de gemeente Helderge legen aan het Heldersche Kanaal en op het terrein afgebakend. De verkoopsvoorwaarden en de kaart van de te ver koopen perceelenzullen veertien dagen vóór den verkoop ter inzage liggenten kantore van den genoemden Notaris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3