Stoomboot Texel. HIMTM DER PLAIMREIffl, VAN ÜE ZIJDEN, WOLLEN EN KATOENEN VERWERIJ, Publieke Verkooping HUISRAAD en INBOEDEL. PUBLIEKE VERKOOPING. MUZIEK in TIV O LI, MUZIEK voor den DANS DEPÓT Eenig HUISRAAD en INBOEDEL, TEGEN VERMINDERDE VRACHT. Op Zondag den eersten Paaschdag en vervolgens alle Zondagen. van II. A. SCHMANDT Co. le Amsterdam. De ondergeteekende verwittigt bij dezedat alle soorten van Zijden-, Wollen- en Katoenen-Stoffen, zonder afgeven, in alle begeerd wordende kleuren worden GEVERWD. Witte Zijden Hoeden, kunnen heerlijk mooi Blaauw, ook Bruin, Groen, Zwart enz. geverwd worden; Zijden Linten die als het ware nergens meer dienstig voor zijn, worden in alle kleuren op nieuw geverwd, de goe deren worden zoodanig bewerkt en afgeleverd, dat zij bijkans van geen nieuw le onderscheiden zijn ook Was- schenPersen, Glanzen, Moireèn en Decaliseren zij Staatsie-Gordijnen, Ledekant-Behangsels, Tafelklceden Chals LongsOmslagdoeken enz. De prijzen worden ten civielste berekend en de goederen in 14 dagen in orde afgeleverd. Nieuwediep 16 April 1859. P. A. HELLEGERS jlT "p rp i rp berigt dat hij ruim gesorteerd is van HOEDEN, in alle qualiteiten Petten FlamhaardsSlroo Flambaards en al hetgeen tot deze vakken behoort. Wascht en vervormt alle soorten van Flambaards. NB. wegens het Paaschfeest zal de winkel gesloten zijn den 19, 20, 29 en 26 April. Op Maandag 2 Mei 1859 des morgens 10 ure, zal ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, voor het huis op den dijk aan den Helderlaatst bewoond ge weest door Mej. de Wed. Jb. GILTJES Sr., om kontant geldpubliek worden verkocht bestaande in Tafels, Stoelen, Kabinet, Kisten en Kasten, Porcelein, Glas- en Aardewerk, 4 Bedden, Bed- en Tafellinnen. ALSMEDE: 2 complete RAAMKOZIJNEN, met Ramen, Luiken, Sluiting en Looden, 2 afzonderlijke Luikenen hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles op den Verkoopdag te bezigtigen. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. Op Dingsdag 19 April 1859, 's avonds 8 ure, in het lokaal T i v o 1 iaan den Helderten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, en na bekomen regterlijke aulhorisatievan Een HUIS, BOET en ERF, staande en gelegen aan den Kanaalweg in de gemeente Helderkadas traal bekend in sectie A, No. 1009, als groot 1 roe 18 el Eigenaar de boedel van wijlen den Heer P. Dito. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. Door het Muziek-Gezelschap Vriendschap en Toonkunst zullen weder even als vroeger Muziekstukken aan boord uitgevoerd worden VOOR HEEN en TERUG: Groote Kajuit ƒ1.Voor-Kajuit ƒ0.60 de persoon. Vertrek van Texel. 's Morgens 6| ure. 's Namiddags 4 's Avonds 7 Van het Nieuicediep. 's Morgens 8 ure. 's Namiddags 5^ 's Avonds 8 op Zondag den 2den Paaschdag 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang ten 8 uur. aan het Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Zondag den 17 April 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz.— GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4