HELDERSCHË m MEIWEDIEEER COERANT. Ü31 W DONDERDAG 21 A P R I L. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAICKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fi.30 Franco per post»t.50 Enkele nommers"0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. A DVERTENTIEN worden aangenomen tot Zaïur- dag en Woensdag middag 1 i uur. l'rijs van 1 tot 4 regels is f 0.C0. Voor iedere» regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing (0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. UIETTTySTIJDIlTGrEIT. HELDER en NIEUWEDIEP, 20 April 1839. Z. K. H. de Prins van Oranje is jl. Zondag avond, verge zeld van H. D. adjudant, baron van Haersolte van Doorn alhier aangekomen en aan het hotel den Burg afgestapt. Nadat Z. K. II. het ter reede liggend cscader had bezigligd, hel maritieme etablissement en het koninklijk insliluut met ceu bezoek had vereerden tot den bouw van eene nieuwe keer sluis bij het dok den eersten steen had gelegd, is Z. K. II. beden morgen weder per stoomboot naar de residentie vertrokken. De nabij Huisduinen gestrande kof Petronella is jl. Zondag uit elkander geslagen, uadat de lading en luigagie voor het grootste gedeelte was geborgen. De overblijfselen van het wrak zijn eergister verkocht. Den 25slen dezer vertrekt de O. I. landpost over Marseillc. Men schrijft uit 's Graveuhage aan de U. Ct. De officieren van hel escader, dat dezer dagen in het vader land terugkeerde, moeten op 23 e. k. weder aan boord zijn. Men wil, dat het escader spoedig weer zee zal kiezen, Ko ningsbergen bezoeken en dan een logt in de noordzee doen zal. Welligt komt hel tegen I Junij terug, doch het is ook mogelijk, dat dit eerst met September geschiedt. Door het provinciaal geregtshof van Zuidholland is Carel August Gunckelgepensioiinccrd luitenant-generaal, in de zitting van jl. zaturdag, veroordeeld tot de straffe des doods, uit te voeren binnen de gemeente 's Graveuhage. Het groote vraagstuk over de quadratuur des cirkelswelks oplossing lot heden toe door de grootste wiskunstenaars te ver geefs is beproefd, is dezer dagen door eene crinoline aan het licht gebragt. Eene gocrinoliseerde dame, die eene stamp volle kerk te Londen bezochtgeraakte daar zoozeer in het gcdraDgdat zij bij het verlaten van hel heiligdom bemerkte dat hare crinoline den vorm van ceu quadraal had aangenomen. Wie zou ooit gedacht hebben, dat dit ingewikkeld vraagstuk, op zulk eene eenvoudige wijze, zou worden opgelost In het hellengat, op de hoogte van Ooltgeiisplaat, ont dekte men eergisteren middag, van de stoomboot Telegraaf No. 4, een tjalkschip, dat later bleek te zijn, de Vrouw Jo- hanua, schipper P. Zijlemans. in zinkenden slaat. De schipper, de oudste zoon van eene weduwe met kinderen, die allen aan boord waren, verkeerden tc midden van den fei len storm in groot levensgevaar. Ten gevolge van de maat regelen van den kapt. der boot den heer L. C. Biethaen de menschlievende hulp van den bootsman J. Gonertsen en de matrozen L. van der Sluis en A. den Boer, weid dit in levensgevaar verkeerende gezin gered en aan boord der boot gebragt. Het tjalkschip, dat met asch geladen en van Amster dam naar Dendermonde bestemd was, zonk spoedig daarna. Sedert eenigen tijd heerscht in de gemeente Emmikhovcn de kinderziekte, waaraan in de laatste dagen enkele lijders be zweken zijn. Opmerkelijk eii treurig is het, dat aldaar, gelijk nog elders, velen gevonden worden die legen de vaccine gestemd zijn en, ingeval zij door de ziekte worden aangetast, gecne, of te laat, geneeskundige hulp inroepen, zich verbeeldende, dal de kunst tegen deze ziekte niets vermag. Het schijnt te blijken, dat echter eenigen van dit denkbeeld allengs terugkomen. De Kölnische Zeitung beval de volgende lijding, voor welker echtheid wij echter niet inslaan Eene voor den staat van zaken zeer gewigtigc tijding wordt uit Antwerpen medegedeeld. Volgens dit berigt, dat uil ccnc zeer goede bron voortspruit, zou er lusschen Nederland en Belgie een verdrag gesloten zijn, strekkende tot gemeenschap pelijke verdediging, indien een oorlog mogl uitbreken. Belgie zou een leger van 80,000 en Nederland een van 40,000 man op de been brengen, terwijl Nederland bovendien eene vlo.(H-- zou uitrusten, om dc mondingen van de Schelde cu de /Maas^ te verdedigen. Ia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1