©EMEXTGDE 3EBIGTS1T. Bij het heerschen van een hevigen storm is het water der Schelde 11. vrijdag te Antwerpen dermate gewassen, dat het in sommige gedeelten der stad over de kade liep, en nog al schade aau koopmansgoederen veroorzaakten eenige schepen in gevaar gebragt heeft. Uit Napels wordt gemeld, dal de Vesnvius St. Torio, de voorstad van Portici bedreigt. De lava nadert zeer lang zaam, doch dreigt desniettemin grootc schade Ie zullen aanriglen. Uit Genéve wordt gemeld, dat in den avond van den 10 den dezer 15 personen, op hel meer, in de nabijheid van den linker (zwitserschen) oever, bij Pregey, zijn verongelukt. Naar luid van berigten uit St. Petersburg, zouden er hevige woordenwisselingen hebben plaats gehad tusschen prins Gorlschakoff, stedehouder van Polen (thans naar Warschau te ruggekeerd), en diens broeder, den minister van buitenlaud- sclie zaken. De prins-stedehouder wenschte dat Rusland aan eiken oorlog zou deelnemen, waarin Europesche groote mo gendheden tegenover elkander slaan, terwijl de minister zeer vredesgezind is en eene afwachtende houding wenscht aan te nemen. Even als hel infanlerie-rcgimcnt aarts-hertog Sigis- mund," heeft zich thans ook het te Presburg en Oedcnburg gestationeerde Italiaansche regiment Prins Hohenlohe" lot den keizer gewend, met de bede, om dadelijk bij het uitbre ken van den oorlog, waar het ook zijn mogl, tegenover den vijand geplaatst Ie worden. Door de directie der genie te Woolwich, isjl. Donderdag ecu groot aantal arbeiders in het arsenaal aangenomen, om nog een gebouw op te trekken, Ier fabrikatie van geschut naar Armslrongs stelsel. Het gebouw zal zoo snel mogelijk voort gezet en zeer ruim worden. Reeds zijn een groot aantal sme den en vuurwerkers in dienst gesteld. Ook de arbeid aan het nieuwe marine-hospitaal wordt met ijveren snelheid voortgezet. Een reiziger, die van Milaan is teruggekomen, heeft verklaard, dal alle schouwburgen van Lombardije en Venetië, op bevel der regering, tot nader order gesloten zijn. Het is zeer moeijelijk, een pas naar Frankrijk Ie verkrijgen; de poli tic houdt eene gestrenge ondervraging en legt de reizigers al lerlei moeijelijkhedeu in den weg. De meeste kooplieden hebben van hunne jaarlijksche handelsreis afgezien. De Morning-Post meldt, dat eene schilderij, on langs uit 's Rijks museum te Amsterdam ontvreemd, te Londen is ontdekt, en wel in den winkel vari een schilderijen koop man in West-End, aan wien hel ter bezigliging was gegeven. De dieven, ccii man en eene vrouw, uit Frankrijk afkomstig, werden in een armoedig verblijf in Cily-Road gearresteerd, doch weder vrijgesteld, daar er geen tractaat lot uitlevering van misdadigers tusschen Nederland en Engeland beslaat. Een zonderling verschijnsel heeft zich in de gemeente Vievy, in het kanton van Malesherbes, opgedaan. Een kieken heeft een ei gelegd, vau gewone dikte, dat een ander ei be vatte, ter dikte ccncr noot; het was, gelijk het andere, za- mcngesteld uit wit en geel, doch minder sterk van schaal. Op den expres-trein, die dezer dagen te Liverpool inoest aankomen, was brand ontstaan, en wel met zulke snelheid, dat al spoedig hel verhemelte van twee rijtuigen en al de bagage in brand stond. Door hel plotseling schijnen der vlam en hel geschreeuw der passagiers opmerkzaam geworden, deed de machinist de locomotief stilstaan, de passagiers de rijtuigen verlaten, de brandende rijtuigen blusschen, op een ander spoor brengen, en de noodige seinen geven om botsingen met an dere treinen te voorkomen. Daaruit is wederoin de noodzake lijkheid gebleken, om eene gemeenschap tusschen de passagiers- rijtuigen en den machinist te vormen. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 17 April. Margaretha Johanna, Wassenaar, Banjoewan- gie, vertrok 18 Dec. - Shincliffe, Copperthwaite, Sunderland. Isabella^ Metcalf, Hartlepool. Nathalic, Craus, Dantzig naar Londen, als bijlegger. Emanuei, Berg, Freüerikstad. Amor, Marck, Hamburg, ats bijlegger. 18 April. Theodora Machtilda, Boelhauwer, Banjoew.vertr. 23 Dec. Baronnesse, I.imstrong, Odessa. Ann 1'roud, Forcer, Gharles Henry, Scott, beiden Sunderi. Felieitas, Wiideboer, Liverpool. Erstatmng, Hassing, Bijleman, Wedel Jarlsberg, Eenigheden, Oelscn, allen Noorw. James, Bol ton, Savanilla n. Bremcu, als bijlegger. Captain, Lamb, Newc. Jane Rowlens Sunderland. UITGEZEILD: NIEUWEDIEP, 17 April. Flora (st Londen. 18 April. Niets, MARKT BERIGTEN- ROTTERDAM, 18 April. Tarwe. Nieuwe witte Zeeuwsche met re delijken aanvoer, tot 20 4 30 c. hooger, vrij wet opgeruimd; puike van f8 tot 8.30; goede f7.75 a 7 90; mindere en gemeene f6 30 4 7.25; jarige f8 25 4 9 Rogge als voren. N. Zeeuws, f 5 20 4 5 60.Gerst Haver en Paardenboonen zonder prijsverandering; Zomer en Winter Gerst, de beste f4.50 4 4,60; mindere f3.30 a 4. Gewone lange Voerhaver f2.50 4 3.40. Paardenboonen f5 4 6.25Boekweit onveranderd; nieu we Noordbrabandsche f 172 4 175.Erwten als voren; nieuwe Zeeuw sche blaauwe kleine f7 4 9; groote f7 4 11.Boonen. Nieuwe Zeeuw sche 25 c. lager, puik f 11.50, 11.75; minder f6.75 4 10Koolzaad prijshoudend; Zeeuwsche en Overmaasch f 11.40 4 11.60. SCHIEDAM, 19 April. Moutwijn f14. Jenever f 19,50; Amsterd. - proef f 20,7 5 BEURSBERIGTEN; Amsterdam 19 April. Werk. Sch. 2j- pc. 62. 5 pc. 74 J. 4 pc. 96 Spanje. 1| pc. 29^. builcnl. 5 pc. 42|. binncnl. 5 pc. o9r£. Rusland. 5 pc. 102|; 1816,5 pc. 101 1829, 5 pc. Oostenrijk, metall. 5 pc. 55^. amst. 5 pc. 70f. natio nale 1854 5 pc. 60. metall. 2j pc. 29^. De storm van jl. vrijdag heeft p. m. 55 Iclegraaphpalen tusschen den Haag en de Vogelenzang omvergeworpenook is door dezelfde oorzaak te Rotterdam eene dienstmaagd in het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2