MALLAGA DRUIVEN. MAANDAGSCHE VEEMARKT Op nieuw ontvangen bij W. ZAADNOORDIJK AD7SÏ173HTI31T. Vriendschap en Toonkunst te ALKMAAlt. MAANDAG, den 9 Mei eerstkomende. te ALKMAAR. water gestorten door een jongen lieer nog tijdig op hel drooge gebragt. Te Aimkerk is iemand, die bezig was hel land te bezaaijen, plotseling overleden. Te Schiedam heeft zich eene natuurkundige vcrecniging gevormd onderden naam van Martinet. Een burger van Noordwijk heeft in stilte zijne wederhelft verlaten, zich begevende naar de nieuwe wereld. De arine vrouw is hopeloos. Nabij Haslings in Engeland is eene kruidfabriek in de lucht gesprongen. Een arbeider heeft daarbij het leven ingeschoten. Door eene der duilsche bladen wordt medegedeeld dat bij de Mexicanen het voornemen bestaat, oin prins Adalbert van Beijeren lot hunnen keizer te benoemen. De heer Colantes, ex-minister van Spanje, is in slaat van beschuldiging gesteld en in hechtenis genomen. Uit Annerveensch-kanaal wordt gemeld, dat iemand aldaar in het bezit is van een rund van ruim een jaar, hetwelk volstrekt nog gpene hoornen heeft. Op een dag zijn te Genua 600 vrijwilligers uit Toskane aangekomen, terwijl nog een groot aantal aldaar wordt verwacht. Heden beviel ontijdig zeer voorspoedig van eene welgeschapen doode DOCHTER mijne geliefde Echt genoot T1TIA JOIIANNA PÉAUX. Nieuwediep 17 April 1859. C. BAKKER Bz. De ondergeleekende acht zich verpligt de EQUIPAGIEN van Zr. Ms. Stoomschroef- fregat Wassenaar, en van de Stoomschroef-korvet Admiraal Koopmante bedanken voor hunne gedane COLLECTE, tot ondersteuning in het verlies van zijn vaartuig op 15 dezer. LEENDERT LOVER. ZWARE TROSSEN zoet en frisch zijn nog in een kleine hoeveelheid bij de ondergeteekendc voorhandentevens ontvangen vette gerookte ELFT en W1NTERZALM en groote OESTERS Gechijleerde PALING enz. J. KONING Hoofdgracht. De Directie berigt aan de H H. Leden der Harmonie dat de eerstvolgende repetitie wegens het Paaschfeest niet zal plaats vinden. Voorts acht de Directie zich verpligt te berigten dat de aankondiging der muziek aan boord der stoomboot Texel op den \ste Paaschdag zonder hare bewilliging is ge schied dus ook zonder hare medewerking en verantwoor delijkheid blijft. De Directie. Krachtens bevelschrift van den Edel Acht baren Heer Regter Commissaris in bet fail lissement van HERMANUS COSTER Pz., winkelier te Alkmaar worden de crediteuren in voornoemd fail lissement opgeroepentot het bijwonen eener tweede vergadering van crediteurenwelke op Vrijdag den 22sten April 1859 des middags ten 12 ure, zat gehouden worden ter Raadkamer der Regtbank op het stadhuis aldaar, ten einde met de verificatie dei schuldvorderingen voortlegaan. De Curator, COHEN STUART. BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de WEKELIJKSCHE MAANDAGSCHE VEE MARKTin verband met de Londensche Donder dagsche marletvoor de E E R S T E MAAL zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders noodigen dientengevolge alle land-en kooplieden uit, deze marktwelke eensdeels voor deze zijde der provincie eene zoo gemakkelijke gele genheid tot verkoop aanbiedt, en ten andere, eene geschik te tijdruimte overlaat om het verhandelde veetijdig ge. noegop de Engelsche markten te kunnen brengendoor bannen aanvoer en handel te begunstigen. Alkmaar, den 15 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. Puik wit KLAVERZAAD a ƒ55.- per 50 Ned. ponden. rood dito 58 50 Thimolhij GRASZAAD» 28-50 Italiaansch dito 24.50 Engelsch Reij dito 18.50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3