Stoomboot Texel. HERVATTING DER PLAIS1ERREM HERVATTING DER DM OP HARLIM NOG 600 ZAK Muziek op de Bovenzaal OUD-C AKTAGENA. •s® 5 -*= ït-S 1 s. 1'fi m I si 2 3 J 3 'i a O .2 «.S l°S z 15.4 6.0 TEGEN VERMINDERDE VRACHT. Op Zondag den eersten Paaschdag en vervolgens alle Zondagen. Aangevangen op Woensdag den 20 April en vervolgens alle Woensdagen. van de SALON des VARIÉTÉS 1 Door eenige leden van het Muziek-Gezelschap Vriendschap en Toonkunst zullen weder even als vroeger Muziek stukken aan boord uitgevoerd worden. VOOR HEEN en TERUG: Groote Kajuit l.Voor-Kajuit ƒ0.60 de persoon. Vertrek van Texel. I Van het Nieuwe diep. 's Morgens 6} ure. 's Morgens 8 ure. 's Namiddags 4 's Namiddags 5|- 's Avonds 's Avonds Van het Nieuwediep 's morgens 7' ure. Van Ilarlingen. 's namiddags 1 ure. Van Texel. 's morgens 8f ure. De Vracht van Nieuwediep naar Ilarlingen en omgekeerd Groote Kajuit fö.— Voorkajuit ƒ2. Van Texel naar Ilarlingen en omgekeerd Groote Kajuit ƒ2.50. Voorkajuit ƒ1.50. op het land naast Tivolia 60 Cts. de zak, POOTERS a 50 Cts. KRIEL a 50 Cts. op Maandag den 2den Paaschdag. Knlréó en Dans vrij AanvangS uur. Het Orkest zal buitengewoon goed bezet zijn. Even als vele oudheden, is ook deze oude Spaansche Stad in vergetelheid gezonken om voor vele uieuwigheden des tijds plaats te makenen welligt zoude men althans hier te Lande liefst wat Spaansch is vergeten of ten min ste er niets van willen hooren. En toch is het niet zoo, het is als of de bergen van Oud Gartagena eene schadeloosstelling aan het Nederlandsche Volk hebben willen brengen, voor het leed aan de Vaderen berokkend, het is als of zij willen zeggenneom dit kleinood aan als een bewijs van berouw en laten wij die het niet behoeven toch niet spotten met de HAAROLIJ die de Bergen van Oud-Cartagena ons schenkt. Want het is voor den be langhebbende niet zoo gering te achten, een middel te hebben gevondendat de Haren vastzet, dezelve voedt en onderhoudt want het is het zigtbaar sie raad van den mensch. Niets ontsiert, zelfs met niets spot men meer ais met een jeudigen kalen kruin. Koopt het middel en gebruikt het even als gewo ne Pomade, ook gij die het niet direct behoeft, en gij zult in ouderdom van dagen hare deugd nog roemen. De prijs is GO Cs. per Fleschje verkrijg baar bij A. BREETVELT Az. te Delft, en verder bij H. D. SCHLiiTER, Nieuwediep. H. J. Renken, Amsterdam. A. Oosterbaan Amsterdam. II. J. Theunissc, Haarlem. D. Boots, Alkmaar. W. B. Wiebols, Purmerende. G. A. Köhne, Etlarn. S. Keet, Schagen. J. B. Upman, Barsingerhorn. N.B. In alle niet genoemde plaatsen van Noordholland, kunnen Depóts gevestigd worden. Aanvraag franco, aan bet Hoofd-Depót te Delft. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Thermometer Dampkrings- C Magnetische stand stand loestand. Jü *3 3 C Declinatie of in millim. in Celsius-graden. Plaats gehad ■a O, Miswijzing van t 12 O. s het Kompas. o H Des namid April Gemidd. Des Des daags. Des nachts. S g .SP tn - o tc cu o -r M Windrigtingen. co 3 "3 3 3 ~S 3 t- S -+ CO a c "3 2. 3 to CO 3 G dags 2 ure. per middags S •T3 3 -a 73 O Naar het etmaal* 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. c a O w (Regtwijzend.) O g.è Westen. ~8 758.98 756.90 9.5 10.7 9.4 0.94 9.1 20° zvvtw. zw. 11.00 17.0 5.1 2.5 19° 1515 0 749.56 748.56 12.5 9 5 9.7 8.9 94 9.2 *"M6 zw. w. zwtw. 8.95 16.5 1.8 1.4 19 9 55 10 745.75 746.56 12.1 8.7 9.1 7.8 92 8.9 15 zwlz. zw. 8.18 20 0 0.0 1.5 19 10 40 11 744.45 745.96 11.4 7.8 9.2 6.9 85 8.2 20 ZW. WNW. 10.47 16.0 0.5 2.5 19 15 50 12 751.62 752.59 8.1 6.1 7.6 5.5 71 5.7 10 WtN.Z. ZZO. ONO. 5.17 9.8 0.5 1.7 19 11 25 15 744.84 745.47 6.2 5.0 5.6 4.5 80 6 NNO. NNW. NW. 5.70 9.8 5.2 0.5 19 15 5 14 747.54 749.65 8.9 4.7 9.1 6.2 70 5.7 20 ZW.ZZO. zlo.zw. 7 88 15.5 5.6 1.6 19 11 40 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GtLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4