M 33. i u i) Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ZEVENTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedercn regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Oitgever. 24 A P ii I L. ITIBUWSgUDnTgB II. HELDER en N1EUWEDIEP, 25 April 1859. Dc WclEerw. heer G. E. Bronpredikant te Berkeuwou- de, heeft het beroep bij de Hervormde gemeente alhier aan genomen. Naar wij vernemen zijn tot officieren van gezondheid lsle kl. bij de marine bevorderd de officieren van gezondheid 2de kl.alhier, J. G. Slieker31. J. P. van Prooilen en WRuisch. Krachtens de daartoe, ouder dagleekening van den 16den dezer, door Z. M. verleende magliging, heeft de Miuisler van Binnenl. Zaken ter kennis van het gemeentebestuur van Am sterdam doen brengen, dat dc aanleg van een kanaal, ter ver binding van Amsterdam met de Noordzee, door of langs het IJ en door Holland op zijn smalst, met eene haven aan dc Noord zeekust, door de Regering zal worden bevorderd, behoudens dc bekrachtiging der wet, voor zoover die vereischt wordten dat de middelen zullen worden beraamd om tot den aanleg van zoo danige verbinding te geraken. Jl. Dingsdag heeft te Schagen dc opening derstembricljes, ter stemming van een lid der Prov. Statenlusschcn dc heeren Ph. Hulst Notaris te Noordscharwoude en Mr. van Hengel Burgemeester van Wielingen plaats gehad 420 billetlen wa ren ingeleverd, waarvan 1 van onwaarde, de heer Hulst be kwam 275 en de heer van Hengel 144 stemmen, zoodat de heer van Hulstmet cene meerderheid van 151 stemmen tot lid van de Prov. Staten voor het district Schagen is verkozen. De regering heeft bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp van wet tot regeling van de loodsdiensl voor zeesche pen. Uit Einden meldt mendat de ouderzccsche telcgraaph- kabel lusscheu de ooslfricschc kust en Engeland door den he- vigen storm, die in den nacht van den 16den dezer gewoed heeft, aanmerkelijk en wel, naar men vermoedt, in het gedeelte van Einden naar hel eiland Borkum beschadigd is, tengevolge waar van de gemeenschap oogcnblikkclijk in zoo ver gesUord is, dat de seinen onduidelijk ovcrgcbragl worden. Deze omstandigheid is te betreurenswaardiger, naardien de verbinding niets te wen- schen overliet en hel verkeer dagelijks toenam. Een zonderling voorbeeld van slaapziekte of schijndood heeft dezer dagen te Moskou (Rusland) plaats gehad. De vrouw van een rijken koopman werd na eene kortstondi ge ziekte als dood beschouwd; haar lijk werd in de kist ge daan en naar het kerkhof gevoerd. Op hel oogenblik, dal de doodgravers dc kist in den pul lieten zakken, gleed zij uit en werd in haren val beschadigd. Men begon haar te herstellen; doch men oordcele, hoe ver baasd de aanwezigen waren, toen zij de gewaande overledene de oogen en armen zagen bewegen I De man wierp zieh op de kist en drukte zijne jonge vrouw aan het hart. Zij werd dadelijk naar huis gedragen, en een geneesheer werd geroepen, die weldra den toestand van zaken erkende. Ecnige dagen behandeling waren voldoende, der vrouw de gezondheid terug te geven. Zij heeft sedert verklaard, dat zij zich zeer goed de gebeur tenissen herinnerde, welke haar het meest getroffen hadden, zoo als het oogenblik, toen zij in de kist werd gelegd, het intreden der kerk, en eindelijk het neerzakken in het graf. «Het gejammer van mijnen echtgenoot veroorzaakte mij dc hevigste smart", zeide zij, doch al mijne pogingen, om mij te bewegen of om te spreken, waren vruchteloos". In een plaatsje, niet ver van Stanway gelegen, heeft de zer dagen een voorbeeld van opligling ten aanzien van een politie-beambte plaats gehad, dat velen der inwoners heeft doen lagchen. Een soldaat uit het kamp te Colcheslcr was, 0111 JrfT ontvreemden van medailles enz. zijner kameraden, in ,grrest

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1