gebragt. Kort daarop werd hij ziek en derhalve naar het hospitaal vervoerd, waaruit hij des nachts in zijn hemd onl- vlugtte. In den vroegen ochtend van den volgenden dag, vervoegde hij zich bij een poülie-beambte van het gemelde plaatsje, en zeide, dat hij, werver zijnde, den vorigen avond door drank bevangen, onder weg in slaap gevallen en geheel uitgeschud was, terwijl de roovers zelfs het nommer uit zijn hemd hadden gesneden. Vervuld van medelijden, nam de po- lilie-beainbte hem mede naar huis, eii voorzag hem uit zijne eigene garderobe van alle noodige kleedingslukken, welke de gewaande bestolene beloofde, dadelijk na aankomst terug te zullen zenden. Tot hiertoe is echter noch de persoon, noch de kleeding opgespoord. Het is onnoodig te zeggen, dat de zaak meer spotlust dan sympathie opgewekt heeft. Bij gelegenheid dat er onlangs op een akker eener den prins Albert van Engeland behoorende bouwhoeve gegraven was, om er draineerbuizen te leggen, werden er sleeuen naar boven gebragt, welke men vervolgeus door kindereu deed ver wijderen. Daaronder was ook een klomp lood, naar de kleine vinders meenden, welke echter bij nader onderzoek zagen, dat het een looden kistje was, gevuld met zilveren muntstukken, die wel bewaard en uit de regeringen van Elizabet, Jaeobus I en Karei I waren. Reeds waren de munten ouder de kinderen verdeeld, toen de intendant het vernam en die aan den prius opzond, welke eene goede belooning aan de kinderen deed toekomen. De Globe haalt in een zijner hoofdartikelen eene passage aan uit een geschrift van den heer Gallenga eeii Italiaan over de italiaansche quaeslie, en zegt daarbij, dat hij niet ver van de waarheid is. Die passage luidt als volgt: Hel geheim der gcheele oppositie, niet alleen van Enge land, maar ook van Duitschland, tegen de nationale emancipa tie, is gelegcu in de vrees, dat eene italiaansche beweging te Milaan, Venetie en Florence de Oostenrijkers door de Fran- schen zou doen vervangen, en alzoo millioenen onderdanen zou toevoegen aan eene mogendheid, die nu reeds dreigend voor Europa is. En de europesche diplomatie acht het beter dat Oostenrijk dan Frankrijk Italië bezitle. De gcheele zaak lost zich derhalve op in de vraag: zijn de Italianen in slaat voor zich zeiven te strijden of zich zeiven te regeren? Men legt den franschen keizer het volgende gezegde in den mond, dat hij een gepensioneerd hoofd-otïicicr zou toe gevoegd hebben, toen deze verzocht in effectieve dienst te mo gen treden, wanneer de oorlog uilbrak: «Verontrust u niet; indien wij oorlog krijgen zal de geheele wereld een comman- dement krijgen, ik zelf niet uitgezonderd". BURGERLIJKE STAND. Van 16 23 April 1859. GEHUWD: S. Keijzer en M. Bakker. J. de Vries en N. Visser J. Hilien en E. de Reus. BEVALLENA. Heijdenrijlc geb. Kuit Z T. Schuitenmaker geb. Broers Z. A. P Timner geb. Haverkamp Z. M. M. I.een geb. Jansen D. C Garstenvcld geb van Haren Z. W. Kamps geb. Klik D. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: J. M. P. Haarman 2 m. J. Waardenburg 21 j. F Tanker 21 j. S. Albers 1 8 j. W. Schiven 20 j. T. Marees 52 j. A. Wilms 48 j. SCHEEFST ÏJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 20 April, Niets, 21 April. Robert, Schluk, Straalsund. Alpha, Winter, Noorwegen. Norr, Gjespersen, dito. Thetis, Hov- gaard, dito Carl Johan, Jobannessen dito. Cammilia. Ckristensen, dito, John, Petersen, dito. Fortnna, Stemhagen, Dantzig. Lion (st.) Londen. Henrietta Louisa, Dekker, Rotterdam. 22 April. Ca- tharina, Vissers, Christiaansand. Civilitx, Percey, Hartlepuol Con- stantia, Larsen, Resolution, Ohm, beiden Frederikstad. Perseverance, Cummings, Londen. Aukathor, Morck, Drammen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 20 April. Doctrina en Amicitia, Strootnian, Batavia. Albatros, Brown, Sunderl. Emma, Hall, Londen. Samuël Spijvei, Ja- wells, Sunderl. Gouvern. v. Ewijck (st Huil. Einma, Pritchard- Newcastle. Amstel (st.), Harburg. Ospray, Davidson, Sunderland. Marchina, Nepperus, Constantinopel. Jolianna Paulina, Wessels, Genua. Cornelia, Niebocr, Dublin. Gezusters, Visser, Philadelphia. Nathalia, Oraus, Hoop, Foekema beiden Londen. George Washington, Anibiornsen, Chnst. James, Bolton, Bremen. 21 April. Morgenster, Schlijter Newc. Queeu Victoria, Mitchell, dito James Baily, Olivier dito. Sirius, March, dito, Marmonte, Stangebev, dito. Janne Adriana, Fran ken, Suriname. Corneliszoon, Timmer, Kust van Guinea. Antilope Gnodde, Curagao. 22 April. Therese, Hohorst. Bremen. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 22 April. Werk. Sch, 2J- pc. 601|. 5 pc. 741. 4 pc. 93|. Spanje. I|pc. 28|. builen!5 pc. 42. binueul. 3 pc. 58f|. Rusland. 5 pc. lOOf; 1816, 5 pc. 100£ 1829, 5 pc. Oostenrijk, melall. o pc. 52L. amst. 5 pc. 68|. natio nale 1854 5 pc. 57j. mctall. 2j- pc. 28^. ©SMENÖDE BEBIÖTEET. De bemiddelende mogendbeden hebben dringende vertoogen te Parijs ingediend tot eene algemeene ontwapening. De her- log van Saksen Coburg is op reis naar Londen. De scbach van Perzie heeft Rusland een gedeelte van Armenie afgestaan. De koning van Hanovcr is te Berlijn afgestapt. Koe markt te Enkbuizen 26, te Monnickendam 27 April. Ker mis te Purmerende 2 Mei. In de nabijheid van Gorunna zijn zeven spaansche matrozen verdronkenterwijl zij eene fransche sloomhoot op sleeptouw hadden. Te Groningen is reeds den 15 dezer de eerste grasboler aangebragt. Cornelis Vredenburg, tuinder ie Minster, heeft de eerste nieuwe aard appelen van den konden grond aan Z. M. den Koning aange boden. Een horologiemaker in een dorpje bij Cbatilion heeft eene machine uitgevonden, waardoor iiet mogelijk woidt 200 houten klompen daags door één man te doen vervaardigen. De beroemde schilder Horace Vernet treedt met eene we-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2