DE RUST IN GEVAAR. MAANDAGSCHE VEEMARKT HOLLAND OP ZIJN SMALST, EFFECTEN. te ALKMAAR. MAANDAG, den 9 Mei eerstkomende. BEGRAFENIS-FONDS. Zinspreuk: RED U ZELVEN. Gevestigd ie Schagen. rluwe in het huwelijk. Dezer dagen is te Kassei een dag order voor het leger uilgevaaidigd, waarbij aan alle soldaten en officieren wordt gelast, hunne bakkebaarden af te scheren. Men meldt uit Baden, dat het ministerie van oorlog de prak tiserende geneeshceren, heelmeesters en veeartsen welke ge negen mogten zijn, gedurende een evenluelen oorlog in mili taire dienst te treden, heeft uilgenoodigd, zich binnen den tijd van acht dagen hij zijn departement aan te melden. Dezer dagen heeft de antwerpsche politie eene dame woonachtig te Brussel, aangehouden, hoofdzakelijk uit hoofde van een be driegelijk bankroet, in gemelde stad gepleegd. Men zegt, dal de bevalling der hertogin van Brabant zeer nabij is. AD7BSTBITTIEIT. Ondertrouwd B. SWETS Az. van Hardinxveld en Zijpe 29 April 1859. P. LANSER. Ondertrouwd: C. J. van KELCKHOVEN en E. C. LOIIMEIJER. Wieringen, 21 April 1859. Ecnige en algemcene kennisgeving. Voor de deelneming, ons bewezen bij bet aangaan van ons Huwelijkbetuigen wijook namens \ve- derzijdsche betrekkingen, onzen hartelijken dank. J. E. ROOS. Nieuwediep M. M. M. E. ROOS, 20 April 1859. VERSIGNIJ. Bij S. GILTJES gaat ter perse en zal binnen wei nige dagen worden uitgegeven eene Brochure, getiteld: Opmerkingen nopens de Zeegaten en Stranden van Texel Vlieland en Terschellingook in verband lot het plan ecner doorgraving van door J. L. K I K K E R T Lid der Provinciale Staten van Noordholland Wethouder en Notaris te Texel. (Prijs f0.25.) Bestellingen worden reeds bij alle Boekhandelaren aangenomen. Men vraagt met Mei a. s eene KINDERMEID, niet boven de 15 jaren. Adres bij den uitgever dezer. De ondergeteekende belast zich met doen koopenvcr- koopen en beleenen van Effecten en Coupons ter beurze- van en te Amsterdam; biedende hij 11. II. speculanten de gelegenheid aanom achtmaal meer Kapitaal te koopen, dan waarvoor men waarde lcan geven. REINBACH cand. Notaris Helder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen bij dez» ter kennis van de belanghebbenden Dat de WEKEL1JKSCHE MAANDAGSCHE VEE MARKTin verband met de Londensche Donder dagsche marktvoor de EERSTE MAAL zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders noodigen dientengevolge alle land- en kooplieden uitdeze marktwelke eensdeels voor deze zijde der provincie eene zoo gemakkelijke gele genheid tot verkoop aanbiedt, en ten andere, eene geschik te tijdruimte overlaat om het verhandelde vee, tijdig ge noeg, op de Engelsche markten te kunnen brengen, door hunnen aanvoer en handel te begunstigen. Alkmaar, den 15 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLA1NE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. De ondergeteekenden Commissarissen van opgemeld BEGRAFENIS-FONDS, brengen hiermede ter kennisse van belanghebbenden, dat op heden ten hunnen overstaan, de rekening over het afgeloopen 8ste boekjaar, door den Directeur is gedaan en door hen in de beste orde is be vonden en waaruit wederom den voortgaanden bloei var. het fonds mogt blijken. Schagen den 11 April 1859. D TIMMERMAN. C. MULLER Cz. W. van OS. D. JULS1NG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3