MUZIEK in TIV O LI, Muziek in de Tuintjes, MUZIEK in BURGERLUST, Muziek bij Pvan Wijngaarden Publieke Verkooping HUISRA A1) en INBOEDEL. Eenig HUISRAAD en INBOEDEL, OPENBARE VERKOOPING, BEHANGSELPAPIEREN. Muziek op de Bovenzaal van de SALON des VARIÉTÉS, Bij gelegenheid van het Paaschfeest MUZIEK voor den DANS, tegen 1° Mei a s. Een ruim BOVENHUIS, voorzien van verscheidene Kamers en velerlei gemakken. Een dito BENEDENHUIS met kelderwoning. Staande aan de Hoofdgracht nabij de haven. Een zeer ruime STAL met woning, bijzonder geschikt voor Winkel of Pakhuis. Staande als boven, beneden den zeedijk aan het Hoofd. Reflecterenden adresseren zich bij den Makelaar P. GROEN te Nieuwe diep. Op Maandag 2 Mei 1839, des morgens 10 ure, zal ten overstaan van den Notaris W. J. IIIDDE BOK, voor het huis op den dijk aan den Helderlaatst bewoond ge weest door Mej. de Wed. Jb. GILTJES Sr., om kontant geld, publiek worden verkocht: bestaande in Tafels, Stoelen, Kabinet, Kisten en Kasten, Porcelein, Glas- en Aardewerk, 4 Bedden, Bed- en Tafellinnen. ALSMEDE: 2 complete RAAMKOZIJNEN met Ramen Luiken Sluiting en Looden, 2 afzonderlijke Luikenen hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles op den Verkoopdag te bezigtigen. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J, HIDDE BOK voornoemd. op Donderdag, den 28sten April 1839, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. JONGKEES, in de Lange straat aan den Helderten overstaan van den Deurwaar der II. P. LIOTART, van Eene aanzienlijke partij MEUBELEN en HUISRAAD bestaande in een Linnenkast, een staand Horologie, een Linnenpers, Ladetafels, Ronde- en andere Tafels, Stoe len Spiegels en SchilderijenGlas- en AardewerkKo per-, IJzer-, Tin en Blikwerk. VOORTS: Eenige Kinderwagens, Boekwerken Keukengereed schappen enz. De goederen kunnen daags vóór de verkooping worden bezigtigd. De ondergeteekenden maakt zijnen geëerden Begunstigers bekend, dat bij hem ontvangen zijn een groot assorti ment Moderne BEHANGSELPAPIEREN van 16 centen tol 1 gulden de rol. W. C. SWART, aan den Helder. op Maandag den 2den Paaschdag 1839 Entrée en Dans vrij. Aanvang ten 8 uur. op Maandag den 2den Paaschdag. Enlréé en Dans vrij Aanvang 8 uur. Het Orchest zal buitengewoon goed bezet zijn. op Maandag den 2den Paaschdag, en voortaan alle Zon dagen gedurende den zomer; tevens maakt de ondergc- teekende het geëerd publiek bekend, dat hij ontvangen heeft, een frisch assortiment van dat Celebrated Allsop's mild London Ale, dito IlollandschBeijersch Faro en andere Bieren differente soorten van Wijnen Likeu ren enz. enz. E. K1NDT. aan het Hoofdbij J. II. JANSSENop Maandag den 2den Paaschdag 1839. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Maandag den tweeden Paaschdag. ENTRÉE EN DANS V R IJ. op Maandag den tweeden Paaschdag. Het orchest zal buitengewoon goed bezet zijn. Aanvang 8 uur. Entrée vrij. NIEÜWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz.— GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4