HELDERSCUE es NIEIWEDIEPER COURANT. M 34. DONDERDAG 28 APRIL. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal /"130 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ETiB UW T IJ D IIT g B IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 27 April 1859. Naar men verneemt zal op Zondag den Isten Mei a. s., de WelEerw. Zeer Gel. heer Marlensberoepen predikant bij de evangelisch luthersche gemeente alhier, bevestigd worden door den hoogleeraar Nieuwenhuis van Amsterdam. Met belangstelling verneemt mendat den 25 te Alkmaar eene bijeenkomst heeft plaats gehad van eeitige voorname inge zetenen uit het noorderdeel van deze provincie, met het doel om te beraadslagen over de middelen, die zouden zijn aaute- wenden om te geraken tot de daarstelling van een noordhol- landschen spoorweg. Na belangrijke discussiën is een commitlé benoemd, bestaande uit de heerenMr. P. A. de Lange oud Burgemeester dier stad, president, Joukhr. D. C. de Dieu Fontein Verschuir van Heilo, P. A. van der Drift alle leden der provinciale Stalen van N. Holland, MrJ. J. van Reenen, te Bergen, Hlc. Coster Hszn. lid van den raad der stad Alkmaar, J. C. de Leeuwdijkgraaf van den Anna Paulownapolder, en W. J. Ilidde Boknotaris aan den Helder, aan welke beide laalsten het secretariaat is opge dragen. Het coinmillé is uitgeuoodigdoin door alle ouder zijn bereik liggende middelenden aanleg van dit thans voor de provincie onontbeerlijk geworden vervoermiddel te bevor deren. Alkm67.) Z. M. heeft bepaald, dat de commissie tot het doen eener inspectie over het koninklijk instituut voor de marine alhier voor dit jaar zal bestaan uit: den vice-admiraal D. Bijl de Vroedirecteur en commandant der marine als voor zitter den hoogleeraar C. van Ileynsbergenpresident der commissie tot het examineren der zee-officieren, enz.; de kapiteins ter zee M. C. van VreelandR. van Voss en de kapitein-luitenants ter zee G. C. C. Pels Rijcken en J. P. G. Mullerde vier laatstgenoemden als leden. Wij vernemen, zegt de Stoompost, dat, ter verdere uitvoering van 's Konings last, de Minister van Binnenlandsche Zaken een raad van ingenieurs van den waterstaat heeft bijeen geroepen, waarvan het voorzitterschap zal worden bekleed doo.' den inspeteur Conraden waarbij de ingenieur van Diesse> is benoemd tot secretaris. Gezegde raad, die te Amsterdam zal bijeenkomen, is ingesteld om den minister omtrent ver schillende punten, met de doorgraving van Holland op zijn smalst in verband staandevoor te lichten en onder de punten door den minister gesteld, bcboorcn ook, de vragen, of liet raadzaam is het maken van een kanaal van Holland op zijn smalst bij wijze van concessie te doen uitvoeren dan of het beter ware, de uitvoering voor 's rijks rekening te doen plaats hebbenen naar welk plan de uitvoering zou behooren te geschieden. Zr. M. transportschip de Heldin, onder bevel van den luit. ter zee der 1 ste kl. P. Toutenhoofdbeslcmd naar West-Indie, is in den morgen van den 25steu dezer naar zee vertrokken. Gedurende de laatste dagen zijn de berigten omtrent de staalkundige verwikkelingen lusschen Oostenrijk en Sardinië van onrustbarenden aard. Die verwikkelingen, reeds aanhangig sedert het begin dezes jaars, gaven echter voor eenigen lijd gegronde hoop op eene minnelijke schikking, door het plan tol het bijeenroepen van een congres der mogendheden. Die hoop is thans verdwenen. Oostenrijk heeft aan Sardinië een dreigend ultimatum gezonden om zich binnen drie dagen bereid te ver klaren zich te ontwapenen. Daaraan kan Sardinië niet voldoen zoo lang Oostenrijk een sterk leger op zijne grenzen heeft. Het gevolg hiervan kan bijna niet anders dan een geduchte oorlog zijn. Frankrijks keizer maakt zich geheel gereed teii strijde, en welligl ontvangen wij binnen enkele dagen het berigtdat de verwoestingen des oorlogs in Italië zijn aan gevangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1