GEMEIT3DE 323.I3SE1T. Den Sisten dezer vertrekt de O. I. landpost over Sou- thampton. In alle zuid-duitsche staten, gaat men op het ijverigste voort, met zich op een oorlog voor te bereiden. In de equi- peringsmagazijnen wordt zelfs 's Zondags gewerkt; zoowel bij de cavalierie, als artillerie en infanterie worden de reeruten onophoudelijk in deu wapenhandel geoefend. De soldaten, wier diensttijd den lslen dezer was afgeloopen, worden niet ontslagen. Volgens geruchten zou lord Malmesbury, minister van buitenl. zaken van Engelandzich op heftige wijze tegen graaf Apponyi uitgelaten hebben toen deze hem het oostenrijksche ultimatum kwam mededeelen. Ilij moet gezegd hebben: «Mijn heer de gezantgij verstaat Eugelsch welnusla een woorden boek op en zoek er het kraehligste woord; dit zal ons gevoel ten aanzien van Oostenrijks handelwijze uitdrukken." Oostenrijk doet in Triëst, Venetie en Ragusa alle oude schepen, ten getale van 1200, opkoopen. Zij zullen, even als dit door de Russen voor Sebastopol gedaan werd, met sleeuen gevuld worden, om te zinken. Dit zal te Veruda geschieden, dat, hoewel een klein stadje, eehler digt bij Pola, het groote oostenrijksche arsenaal aan de adriatische zee gelegen is. Eene vijandelijke vloot zou zich daarheeu kunnen begeven, en van daar Pola beschieten en in den brand steken, terwijl door het zinken der schepen het ankereu onmogelijk geworden is. Aan de spoorweg direcliën in Pruissen is bevel gezon den de noodigo transport-middelen voor het vervoer van troe pen met den meest mogelijken spoed in gereedheid te brengen. In de Volkszeitung leest menSardinië heeft een ligt- zinnig spel gespeeld, door zijne veeljarige stelling, als een door vrede en goed beheer zich verheffende staat, te verlaten en zich aan Frankrijks avontuurlijke plannen te hechten. Maar daarom zal het toch in een oorlog tegen Oostenrijken wel in een door laatstgenoemde met zulk een hoogmoed aangevan gen krijg, de openbare meening van Europa geheel voor zich hebben. Wordt nu Frankrijk daardoor genoodzaakt voor Sar dinië op te treden, dan zal de sympathie der natiën plotseling op de zijde van Frankrijk komen en Oostenrijk kan liglelijk door blinden hoogmoed de geheele verontwaardiging, die tegen Frankrijk gerigt was, tegen zich zeiven keeren. Dadelijk na aankomst van het stoomjagt Faid Gohaud te Alexandrie voor den onderkoning van Egypte gebouwdkwam deze dadelijk aan boord en heeft, als bewijs zijner tevreden heid over de wijzewaarop de stoombootmaatschappij voor het schiereiland en het Oosten gepoogd heeft, door de wijze van inrigting zijne wenschen te voldoen, aan den kapitein en den eersten stuurman ieder eene gouden, met juweelcu omzette, en de drie verdere officieren ieder eene gouden snuifdoos ge schonken, terwijl bovendien, ter verdeeling onder de epuipage eene beurs met 500 guinjes daarbij gevoegd was. Dezer dagen was de stad Madrid gedurende vele uren in groote opschudding, daar het verboden was zich buiten de poorten te begeven. Allerlei geruchten waren hieromtrent in omloop; volgens sommigen, was er een diefstal in het konink lijk paleis geschied; anderen beweerden, dat dit plaats had, ten einde den heer Coilanlcs het vlugten te beletten. De wezenlijke waarheid is echter, dat de politie op het spoor was van eenige medepligtigen aan den onlangs geplcegden moord in de straat Alba. Deu vorigeu dag waren de hoofdbeschul digden ter dood veroordeeld. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 23 April. Magnet (st.), Londen, Zeldenrust, Loman, Nevvo. Twenthe (st.), Huil. Louise, Schwabe, Dantzig. Ellida, Basberg, Noorwegen. Windsor, Hayford, Hartlepool. Fem Sostre, Knud- sen, Noorwegen. Brodre, Lorensen, dito. Oscar, Abrahamsen dito. 24 April Ondine (st.), Bordeaux. De vrouw Diewke, Feenstra, Lon den. 25 April Niets. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 23 April. Honingbij, van der Valk, Siurius, Mulder, bei den Batavia. Havanna Packet, de Boer, Havana. Ihn en Sobn, Rebien, Constantinopel. Henriëtte, Kjölöe, Charleston. C. D. Merwin, Géné- reuse, Aubert, Meglee, Brown, allen Newcastle. Zenith, Booker, Sunderl. Thos en Hannah, Ledgerton Sundorland. 24 April. Mentor, Duinker, Singapore. Wiegeland, Frebentsen, Quebeo. Johanna, v. d. Baan, Constantinopel. Perseverance, Cummings, Londen. Ella, Perfect, Li - verpool. Corsair, Smith, Thos Gales, Forsdike, Myrthe, Meidrum, Nortli Britton, Brown, allen Sunderl. Graaf van Rechteren (st.), Huil. Eg- berdina Anna, Schuring, Memel. Oscar, Evensen, Noorw. Adelgunde Lange, dito. Combridge, Coates Sunderland. 25 April. Maria Johanna, Geerlings, K de G. Hoop. 26 April. Johannes Cristiaan, v. Heemstede Obelt, Batavia. Anna Paulowna, Swart Petersb. George v. Pieper, Harburg. Alice Tainter, Post, New-York. MARKTBE3IGTEÏÏ. ROTTERDAM 26 April. Tarwe. 4 64 f(g n. hoogl. Kleefsche f 280; 463 ^fg jarige dito dito f 285.Rogge. 152 Belgische fl84;154-|fg blanke f190. Noord-Brabandsche Boekweit f185; in veiling werden 52 last besch. dito tot f125 a 143 voetstoots verkocht. SCHIEDAM, 26 April. Moutwijn f 13,50 Jenever f 19; Amsterd. proef f 20,25 - BEURSBERIGTEN; Amsterdam 26 April. Werk. Sch. 2£ pc. 8S|. 5 pc. 66.| 4 pc. 88 Spanje. l|pc. 261. buitenl. 5 pc. 59|. binnenl. 5 pc. 56j. Rusland. S pc. 99; 1816, b pc. 98|. 1829, b pc. 80. Oostenrijk, melall. b pc. 42. amst. 5 pc. b8f. natio nale 18S4 b pc. 48|. metall. 2j pc. 2of. De generaals Cliangarnier en Lamoricière zullen met permis sie van keizer Nap. dienst nemen bij de pieinontesche armee. De T. K. is tegen a Mei bijeengeroepen. Te Uithuis- termeeden is het armhuis afgebrand. Een grondeigenaar te Lienden, in den Tielerwaard, heef tal zijne bezittingen vermaakt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2