DE KUST IN GEVAAR. PUBLIEKE VERKOOPING $tnt gfoltn j§to§>mlwL £D7S21TS1TTI31T. HOLLAND OP ZIJN SMALST, om KONTAjXT GELD, aan de herv. kerk. Koningin Victoria heeft het parlement ontbonden. De britsche kanaalvloot is met verzegelde or ders naar de adriatische zee vertrokken. In ccne zeepstoke- rij te Maastricht heeft men een geheimen uitgang ontdekt. Eene correspondentie uit Milaan berigt, dat de aartshertog Maximiliaan den zelel zijner regering slechts verlaten heeft, 0111 den keizer, wiens komst aldaar niet meer twijfelachtig is, te gemoet te gaan. Te 's Herlogenbosch zal eene badiurig- ting worden aangelegd. De Arnli. Ct. zegt, dat bij de hooge regering het plan bestaat, 0111 ook voor de regterlijke ambtenaren een weduweufonds op te rigteu. C. Schakel te Amsterdam heeft aan Z. M. den Koning octrooi aangevraagd voor een werktuig, dat in staat is 1000 stuks appelen of aardappe len in een uur te schillen. In onderscheidene plaatsen vaii ons land heeft men des avonds van den 21sten dezer het noor derlicht waargenomen. De uitvoering van het nieuwe plan tot versterking van Antwerpen zal, naar uien berekent, ongeveer §8 millioen kosten. De militaire commissie van België heelt geoordeelddat er geene gelegenheid bestaat om Brussel te ver sterken. Uit Weimar wordt berigt, dat uithoofde van de moeijelijke tijdsomstandigheden in Europa, het lOOjarige geboor tefeest van Schiller zal worden verdaagd. Prinses Clotilde heeft den waaijer van de overleden koningin van Oude gekocht. Deze is prachtig gemonteerd met paarleu en smaragden; de steel is van ivoor en goud, en versierd met iobijnen en '^di amanten van de grootste soort en het zuiverste water. Te Londen is eene bende boosdoenersdie zich met het maken van valsche munt- en bankbriefjes bezig hield, door de policie in hech tenis genomen. De regering van Pruissen heeft met het oog op den bewolkten staatkundigen hemel tot de Kriegsbereitschaft" van drie legerkorpsen besloten. De cadels der hoogste stu diejaren zullen het kamp nabij Breda betrekken, ten einde aldaar de praktische oefeningen bijtewonen. Een landbouwer te Bavoy (Noorder-departement) had eenige zoutzakken uitgewasschen en het vuile water in zijn tuin doen werpen. Een paar dagen later vond hij den grond bezaaid met doode wormenhetgeen bewijst dat zout het beste middel is om die soms voor den landbouw schadelijke dieren te verdelgen. Voor de eerste maal zag men dezer dagen eene stalen stoomboot zich op de golven wagen en de zee doorklieven. Het is een sierlijk schroef- vaartuigbestemd voor de vaart op den Bahia-stroom en heeft daarom ook geene belangrijken diepgang. Deze bodem is door den scheepsbouw meester L. Thompson te Londen geconstrueerd uit staalplaten, ter dikte van ongeveer een achtste duim, welke in de werkplaats van de Merseg- steel-and-iron-company bij Liverpool vervaardigd waren. De proeven met dit vaartuig bij Southampton genomen, werden met de gunstigste resultaten bekroondten gevolge waarvan het ook onmiddelijk naar zijne bestemmings plaats werd gezonden. Ongetwijfeld zal dus dit ééne vaartuig weldra door meerderevoor de riviervaart bestemde, worden opgevolgd. Men heeft reeds meermalen gehoord van bloed-kikvorschen-, en andere soorten van regen, en de wetenschap heeft, door haar onderzoek, de ge moederen daaromtrent genoegzaam gerust gesteld. De North British Mai' maakt echter thans van eene nieuwe soort regen gewag. «Eene ongehoorde zaak heeft onlangs te Torrons, in de afdeeling Kilnifichen, op het eiland Muil (een der Hebriden) plaats gehad; men heeft een ontzaggelijk aantal haringen op den grond verstrooid gevonden, op een afstand van 400 el van de zee en op eene hoogte van 100 el boven de oppervlakte der zee. Het is niet mogelijk, dat zij daarheen en op eene andere wijze gekomen zijn, dan dan dat zij door eene hoos uit het element opgenomen en van daar naar de plaats, waar men ze vondovergebragt zijn". Mijne hartelijk geliefde Echtgenoot E. C. BROEKHOFF beviel heden van eene welgeschapene DOCIITER. Slechts een half uur mogten wij dit ons eenig kind behouden. Willemsoord 25 April 1859. J. S. SPANJAARD v Bevallen van een ZOONMARGARETHA SNOOIJ geliefde echtgenoot van Nieuwediep 24 April 1859. M. F. WALLIN. Eenige kennisgeving. Bij S. GILTJES ziet het licht eene Brochure, getiteld: Opmerkingen nopens de Zeegaten en Stranden van Texel Vlieland en Terschellingook in verband tot het plan eener doorgraving van door J. L. K I K K E R T Lid der Provinciale Staten van Noordholland Wethouder en Notaris te Texel. Prijs ƒ0.25. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. in het Heeren Logement aan den Helder. Op Donderdag den 28 April 1859 des avonds ten ure, van de geborgene INVENTARIS van het op den 15 dezer nabij Kijkduin gestrande Nederlandsche Kofschip Petronellagevoerd geweest bij Kapt. W, ADDENS, be staande in: Ankers, Ketting, Touwen, staand- en loopend Want, Zeilen, Masten, BraspilRondhouten en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De goederen liggen op den dag van verkoop bij den helderschen Zeedijk te zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3