HELDERSCHË iMEUWEDIEPEIi COMT. JW. 35. 1859. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.S0 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG AD VERTE NTIKN worden aangenomen tot Zatui- dag en Woensdag middag ii uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere* regel meer f0.15. Zegelrcgt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar male der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitlever. ZEVENTIENDE JAARGANG. 1 M E I. ITIEïïWe?UPn?^BH. HELDER en NIEUWEDIEP, 5 0 April 1859. Door ongesteldheid van den hoogleeraar Nieuwen/luis is de bevestiging van Ds. Marlens tot den 8slen Mei uilgesleld. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de dezer dagen in het licht verschenen brochure, getiteld: D e K u s I in gevaar, van J. L. Kikkert. De opmerkingen, in deze brochure ver vat, zijn vooral, ook met het oog op de voorgestelde doorgra ving van Holland op zijn smalst, cene belangstellende lezing overwaardig. Het verbroeden der zeegalen van Texel, Vlieland en Terschelling, tengevolge van hel afnemen der duinen, ver oorzaakt dat een hevige storm dc noodlottigste gevolgen zou kunnen hebben. Voorzeker verdient deze toestand de opmerk zaamheid van allen, die nabij de kusten wonen en er dus belang bij hebben, dat de plaats hunner inwoning voor de gevaren van hooge zeevloeden zooveel mogelijk beveiligd worde. Uithoofde van de belangrijkheid van het onderwerp en dc juiste voorstelling die de schrijver er van geeft, bevelen wij dit werkje ruimschoots aan. Op den tweeden Dingsdag van deze maand zal de verkiezing plaats hebben voor een lid van de Provinciale Stalen in dit district; hel aftredende lid, de lieer A. Swaanburgemeester van Terschellingis herkiesbaar. Het schip Alice Tuinierkapt. J. Post, liggende alhier, zal 19 emigranten naar Nieuw York overvoeren. De kerkeraad der evang. lulhcrscbe gemeente te Rotterdam heeft lot herder en lecraar bij die gemeente beroepen Ds. J. Stephanuspredikant te Kampen, vroeger bier. Men ontvangt over Triest beriglen uit Batavia van den 10 Maart. De jongste berigteu van Boni loopen tot 20Februarij. Op cene verkenning werd de bevelhebber Steinmetz ernstig in den bovenarm gewond, zoodat hij genoodzaakt was het commando aan zijn opvolger, den tweeden bevelhebberkolonel Waleson, over te dragen. Een aanval dei vijandelijke cavallerie werd door eene compagnie van het 10de batlaillon en een detachement mariniers duchtig ontvangen en teruggeslagen, onder welke zich een neef van de koningin van Boni bevond. Van onze troepen werd slechts één man gedood. De koning van Sardinië heeft eene proclamatie aan het leger uitgevaardigd. In zijne aanspraak heeft hij gezegd, dat de eisch tot ontwapening welk ketn was gedaan, cene bcleedi- ging voor de kroon en de natie was. Deze eisch was dan ook met verachting afgewezen. In de proclamatie wordt gesproken van de kreten van smart, door Italië geslaakt. I)e koning zegt in dal stuk: Ik zal uw legerhoofd zijn. Ik heb uwe dapperheid aan de zijde mijn» doorluchligcn vaders, op het slagveld lecreu schatten. Dezen keer zult gij dc dappere fransche soldaten, uwe krijgsmakkers van de Tschernaia, welke door den keizer zijn gezonden ter verdediging van de zaak der regtvaardigheid en der beschaving, tot wapenbroeders hebben. «Laat ons ter overwinning ijlen! Laat onze banier uw gids zijn. Ons doel en onze krijgsleus zij: Ilaliens onafhankelijk heid!" In het huis der afgevaardigden van Pruisscnverklaarde de minister van buitculandsche zaken, dal de staal der zaken, door de geschillen lusschcn Oostenrijk eenerzijds, en Sardinië en Frankrijk anderzijds, zulk cene noodlottige hoogte bereikt had, dal men ieder oogenblik cene uitbarsting van den krijg kon te gemoct zien. Spreker zeide verder, dat er wel door Engeland nog cene laatste poging tol bemiddeling is in het werk gesteld, doch dat de hoop op welslagen uiterst zwak was; dal hij, bij een zoo donker vooruitzigl, hel doelmatig achtte, der kamer de noodige mededeelingen omtrent dc inmiddels getroffen maatregelen te doen. Volgens spreker, beslondcu deze hierin, dat er reeds drie legcr-corpsen op voet van oorlof' gebragl, en ter beschikking van den bondsdag gesteld warqjj, i tCt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1