welker roeping het is, voor de veiligheid van Duitschland te waken, en dit te meer, omdat ook andere duitschc mag- ten als aan den vooravond van een krijg staan. Spreker be sloot zijn vertoog met er op te wijzen, dat dit de eigenlijke bestemming van den bond was, die daarom ook steeds een defensief karakter heeft, en dat Pruissen, zoo naar alle zijden uitgerust, krachtig, met zijne dnilsche bondgenooten voor de zekerheid van Duitschland zal waken, daar zijne belangen met die van geheel Duitschland vereenzelvigd zijn. De Patrie bevat de volgende belangrijke woordenWij vernemen een feit van groot gewigt. Wanneer het oosten - rijksche leger de offensieve beweging, die bet heeft aangevangen, niet voortzet, is de reden daarvan gelegen in de aanneming der engelsche bemiddeling door het wcener kabinet. Gelijk tijdig wordt verzekerd, dat de keizer van Frankrijk hetzelfde voorstel in overweging heeft genomen. Indien dit laatste be- rigt juist is, kan Frankrijk verzekerd zijn, dat dit nienwe bewijs van gematigdheid niet gegeven wordt, zonder dat men zich alle waarborgen, die de gesteldheid vcreischt, voorbehoudt. Berigten uit Florence vermelden dat de groothertog van Toscane door zijne eigene officieren werd gedwongen te kiezen lusschcn de beide alternatieveneen verbond met Piémont of nederleggen van de kroon. Zonder aarzelen verkoos de groothertog het laatste, waarop de koning van Sardinië onmiddclijk tot dictator van Toscane gedurende den oorlog benoemd werd. De Times deelt mede, dat werkelijk twee verdragen van bondgenootschap lusschen Rusland en Frankrijk bestaan. Door het eerste verbindt Rusland zich, indien de oorlog lusschen Frankrijk en Oostenrijk mogt uitbreken eerstgenoemde mogend heid hulp te verkenen door het zenden van vloten naar de uiid- delandsche en Oost-zeeën, en door 30,000 man op de oosten- rijksche grenzen te plaatsen. Door het tweede verdrag verbindt Rusland zich aan de oosten rijksche regeringveertien dagen na de schending van hel sar- dinische grondgebied door hare troependen oorlog te verkla ren. De Indipendente bevat de volgende opgave van de sardi- nische zeemagt6 fregatten waarvan 9 schroefbooten 2 kor vetten, brikken en 8 raderstoombootenin het geheel met 404 stukken geschut. De dienst wordt waargenomen door 1 vice-admiraal, 2 schoutcn-bij-nacht en la kapiteins. Oostenrijk heeft volgens dat blad1 linieschip 4 fregatten, l korvet, allen schroefbootenvoorts aan zeilschepen 4 fregat ten 5 korvetten5 brikken en bovendien nog 9 raderstoom booten in het geheel met 706 stukken. Hel personeel bestaat uit 2 vice-admiraals, 5 schouten-bij nacht, 51 kapiteins en 80 luitenants. Uit zeer goede bron verneemt men dat de fransche ge zant te Munchen in last heeft gekregen de beijersche regering kennis te geven, dat tien franschedivisiën (ca. 100,000 man), zijnde het hulpleger, hetwelk Frankrijk, overeenkomstig zijn ver drag met Sardinië, aan dien staat moet leveren, naar de piö- montesche grenzen oprukken. Het geheele garnizoen van Parijs is vertrokken. De dienst der plaats en van den staf wordt door de garde van Pa rijs verrigt; er is zulk een gebrek aan infanterie, dat de dienst, aan de beurs zelfs door ruiterij wordt verrigt. De zekerheid van den oorlog heeft eene hevige ontroering in de provinciën veroor zaakt. De troepen werden bij hun vertrek door eene aanzienlijke volksmenigte met geestdrift vergezeld. Zelfs te midden van den nacht werden zij door talrijke groepenonder de kreten van »leve de keizer! leve de keizerin! leve Italië!" tot aan den spoorweg gevolgd. De marsch der troepen geleek op de boulevards eene zegepraal. Men drukte de soldaten de hand, men betwistte elkander de eer om hunne ransels en ge weren te dragen, De paarden van den staf konden zich naauwelijks een doortogt door de menigte banen. In de Ostd, Post leest men het volgende: «Voorzeker zal Oostenrijk in den beginne den strijd alleen moeten voeren, doch onder verreweg betere voorwaarden, dan Frankrijk, in weerwil van zijn piemontesclien geallieerde en zijne revolutio naire voorhoede. Oostenrijkin den rug door bel wcltoegeruste bondsleger gedektkan zijne volle magt onverdeeld naar het italiaansche oorlogslooneel wenden Frankrijk daarentegen moet de zijne versnipperen. De mobieltnaking van de dnilsche honds, corpsen, de ontvlamde geest van liet duitschc volk noodzaken Frankrijk een weltoegerusl observatie corps aan zijne duitschc grenzen te doen post vatten. De dnilsche legercorpsen aan den Rhijn en in Westphalen zullen niet minder dan 150,000 man lellenen een Duilscher weegt wel op tegen een Fransch- man. Frankrijk kan derhalve niet anders, dan een even talrijk leger daartegenover stellenom zijne grenzen te beschermen dus een defensief leger tegenover hel andere. Voor den gelo- calisecrden oorlog, heeft Oostenrijk, niet alleen door zijne overwegende magt, maar ook door zijne strategische stelling, door zijne vestingen en zijne veilige liiriën van leruglogt, een beslissend voordeel. Voor het geval van een algemeenen oorlog echter, zouden Duitschland en Engeland aldra actief te werk gaanen wij geloovcn nietdat het tweede keizerrijk in een toestand verkeert, om zulk een oorlog te kunnen opnemen, noch dat de fransche natie, bij al hare ridderlijkheid en krijgs haftige geestdrift, er belang bij heeft en lust gevoeltzich daarmede in te laten. De ommekeer der openbare meening in het binnenland zou nog een gevaarlijker vijand worden, dan de volken daarbuiten die men tegen zich in het harnas ge jaagd heeft." Dr. Roele, te Antwerpen, die iemand zonder operatie van den staar genezen heeft, is van gevoelendat alle of bijn» alle dergelijke gevallen, voornamelijk wanneer deze niet te zeer verouderd zijnop dezelfde wijze genezen kunnen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2