ie w sr w v x x) HL SWÜÜIP MUZIEK in BURGEBLUST MUZIEK voor den DANS Publieke Verkooping H UISRA A1) en INB REBEL. Eenig HUISRAAD en INBOEDEL, OPENBARE VERKOOPING op Dingsdag den 5 Mei 1859, 5 KALFKOEIJEN, 10 KALF VAARZEN, 3 GELDEKOEIJEN, 8 GELDEVAARZEN, 2 VAARZENOSSEN, 1 VAARZENSTIER. J. W. BLIT s, 9 CHIRURGIJN DENTISTE, Er wordt gevraagd: Op Maandag 2 Mei 1859, des morgens 10 ure, zal ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, voor het huis op den dijk aan den Helderlaatst bewoond ge weest door Mej. de Wed. Jb. GILTJES Sr., publiek wor den verkocht: bestaande in Tafels, Stoelen, Kabinet, Kisten en Kasten, Porcelein, Glas- en Aardewerk, 4 Bedden, Bed- en Tafellinnen. ALSMEDE: 2 complete RAAMKOZIJNEN met Ramen Luiken Sluiting en Looden, 2 afzonderlijke Luiken en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles op den Verkoopdag te bezigligen. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. van uitmuntend in het Westdeel van den Anna Paulowna Poldertegen het Noord Hollandsch Kanaal, op de Boerderij van den Heer P. LANSER, des voormiddags ten elf ureen wel Betaling contant of op primo Juli)ter keuze van de Koopersovereenkomstig de conditiën.. Chirurgijn en Mechanisch Dentisle verwittigt het geachte Publiek van den Helder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigers, dat hij, om ieder op eene allezins fatsoenlijke wijze de gelegenheid te geven tol Consulleren zich heeft gevestigd bij den Heer A. HESTERMAN, Ka. naalweg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te •preken of te ontbieden is. Adviezen gratis. Mevrouw BOELEN verlangt tegen den InJunij eene MEID. zal op verlangen zijner geachte BegunstigersWoensdag den 4den Mei te spreken of te ontbieden zijn bij den Heer de BREUK, in het Hotel den burg, wegens het in zetten van KUNSTTANDEN en GEBITTEN, dewelke op de proef afgeleverd worden, (en waarvoor geene voor uitbetaling gevorderd wordt) en wijders van alle zaken, TANDHEELKUNST betreffende. NB Schriftelijke ont biedingen kunnen gedaan worden aan zijn gewoon adre» te AmsterdamAchterburgwal B, 262, bij het oude Mannenhuis, zonder dat verhooging van prijs berekend wordt. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de Zijpe en Ilazepolderzijn voornemens op Dingsdag den 17 Mei 1859 des middags ten 12 ure, in het Logement Het Wapen van de Zijpeaan d« Schagerbrugin de Zijpeaan te besteden: Het eenjarig ONDERHOUD van alle Gebouwen Bruggende Sluis en al wat aan den Polder behoortalsmede eenige vernieuwingen en het droogmaken en uitgraven der Vaarten van de Schager- en Verlangerbruggenbeide tot het Noord-Hollandsch Kanaal. Het Bestek zal acht dagen te voren ter lezing liggen en legen betaling van één Gulden verkrijgbaar zijn, ten kantore van het Waterschap te Alkmaar en bij den Polderbaas aan de Oude Sluis. De aanwijzing zal Zaturdag den 14 Mei e.k. des morgensten 10 ure, aan de O ude Sluis plaatshebben. eene Knappe DIENSTMEID, te bevragen bij den uitgever dezer. op Zondag den 1sten Mei. ENTB.SE EN DANS VRIJ, aan hel Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Zondag den Isten Mei. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4