UELDËRHCIIË en MEliWËDIËPER mUM DONDERDAG 5 M E I. 1TIE UW S T IJ D 11T 3 B IX. VVtgtn k€t ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Niemcediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post1.50 Enkele nommersuO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTR.VTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere* regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 33. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUW EDI EP4 Mei 1839. De zangvereeniging Nut en Genoegen alhier hield gis teren avond hare jaarlijksehe buitengewone vergadering. Een groot aaulal belangstellenden had het lokaal Tivoli bezet. Ten acht ure ving de zang aan niet de uitvoering van het Avondlied. Met kortere cn langere tusschenpoozen werden er vervolgens nog acht fraaije stukkeu gezongen en eindelijk werd met het zingen van 5 coupletten uil het Volkslied hel geheel besloten. De uitvoering werd uitmuntend geaccompagneerd door de mu ziek der heeren Polak. Groole lof komt loe aan de zangers die voortreffelijke proeven gaven van hunne ijverige beoefening der schoone zangkunst. Groote lof komt loe aan de directie, die door gepaste maatregelen voor het plaatsen der toehoordeis en eenc goede orde gezorgd had. Bovenal zij hulde gebragl aan de verdiensten van den directeur, den heer P. Uurbanusvoor wiens onvermoeide en bclanglooze pogingen tot bloei en instand houding der vereeniging, hem uit naam der leden, aan 'l einde der werkzaamheden, een fraai geschenk in zilver werd aangeboden. Lang blijve deze vereeniging nog bestaan tot »Nut en Ge noegen" der ledenmaar ook van allendie hel genoegen mogen hebben zulk een genotrijken avond in Tivoli door Ie brengen. Met genoegen vernemen wij, dat op Zondag den 8 Mei a. s., hel Gouden Huwelijksfeest zal worden gevierd door de echle-lieden Roelef ter Beekgepensioneerd werkman aan 's rijks werf en adsistenl-koslcr in de Nieuwe Kerk eu L. van de Woude. Laat een inkomen van hoogstens fZ.50 per week niet toe, dien dag naar waarde te vierenhet is daarom dat wij op deze zaak opmerkzaam makenten einde zoo doende ook anderen het genot te verschaffenmet ons aan genoemde oude liedeu iels te doen toekomen, aan hunne woning, Weslstraat over de Nieuwe Kerk, opdat deze met hunne familie hun Gouden Huwelijksfeest met des te incer dankbare vreugde zouden nrogeu vieren. Naar wij vernemen zal heden avond de marine werf alhier voor hel eerst met gas van de alhier bestaande gasfabriek verlicht worden. Den 7den dezer vertrekt de O. I. landpost over Marscille. In de vlakte van Waalsdorp heeft eergisteren een betreu renswaardig ongeluk plaats gehad. Gelijk bekend is, neemt Z. M. dagelijks proeven met den heer Lardenois, wapensmid van Luik, met een door dien heer uitgevonden geweer, welks werking door bevoegde beoordeelaars geroemd wordt; hij ecu dezer proefnemingen nu, is een jager met name Pcilclierdoor een kogel, die door de dij drong, gewond. De getroffene is onmiddelijk naar het hospitaal vervoerd, terwijl Z. M. zijne belangstelling heeft te kennen gegeven door het zenden van zijne adjudanten, om naar de bevinding des lijders te vernemen. Volgens een officieel bulletin hebben de Oostenrijkers zich bij Sesia geconcentreerd. Er is nog geene botsing met de sardinische troepen voorgevallen evenmin heeft eenc be weging der oosleiirijksche troepen naar de reglerzijde van de Po plaats gehad. De keizer van Frankrijk heeft onlangs op een diner aan eenige officieren gezegd: »Wij zullen dezen zomer veel te doen hebben mijne heeren maar in de maand September zullen wij, hoop ik, te Compiègne jagen." Uit Marseille wordt gemelddat de inscheping van troepen naar Piomoul geregeld en in de beste orde wordt voortgezet niettegenstaande de vele blijken van sympathiewelke door de burgers aan de vertrekkenden gegeven worden. Bij de insche ping der Zouaven had eenc eenigzins komieke, maar toch in drukwekkende scene plaats. Op liet oogenblik namelijk, dat luA, ballaillon defileerde, om zich aan boord te begeven, valta'Mc kolonel een jeugdig militair bij den arm eu gebood hcninfbiel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1