verder Ic gaan. De jeugdige soldaat was een meisje, dal niet van haar minnaar wilde scheiden en voorgenomen had, hem tot den dood toe te volgen. De kolonel had dit inet zijn scherpen blik ontdekt. In de gisteren gehouden huilengewone zitting der honds- vergadering, heeft de oostenrijksche hondsgezant de gronden aiteengezetdie den keizer van Oostenrijk genoopt hebben zijne troepen Sardinië te doen binnenrukken. Deze mededee- ling is in handen der militaire commissie gesteld. De Monileur geeft berigt van eene circulaire, doorgraaf Walcwski aan de Franschc politieke agenten buitenlands, waarin hij een overzigl geeft van den stand van zaken. In dit stuk prijst de minister de gematigdheid van Engeland, Rusland en Pruissen, en drukt de hoop uit, dat de overige duitsche staten zich op geen dwaalspoor zullen laten leiden door de herrinne- ringen aan een vroeger tijdperk, en dat zij zullen erkennen, dat het van hen afhangt den duur tc bekorten van een oorlog, dien Frankrijk niet heeft uitgelokt. De Monileur meld, dat te Parijs eene ministerraad is gehouden, onder voorzitterschap des keizers en dat de keizerin, prins Jcróincprins Napoleon en de presidenten van den raad van state, den senaat en het wetgevend ligchaam daarbij aan wezig waren. Er is in die vergadering vooral sprake geweest van hel bepaalde antwoordop het laatste voorstel van Enge land te geven. Bovendien lijdt het geen twijfel, of de keizerin is de nieuwe magtdie haar gedurende de afwezigheid des keizers zal opgedragen worden, komen inwijden, hoewel juist diens vertrek nog niet bepaald is. Uit Rome wordt gemeld, dat er den 24sten en 23sten zeven personen gearresteerd, maar op verzoek van generaal Goyon dadelijk ontslagen zijn. Deze heeft een dagorde uitge geven, waarin hij elke manifestatie, zelfs in vredelievenden geest, afkeurt, en alle zamcnscholingen verbiedt. »Door den keizer gezonden", zegt hij daarin, »om de regering van Zijne Heiligheid te ondersteunen, verzoek ik de Romeinen, mij die taak gemakkelijk ie maken". Deze dagorde is in het officiële dagblad opgenomen. Volgens beriglcn uit Madrid, van 26 dezer, was de re gering niet voornemens, de reserve onder de vaandels Ie roe pen, maar wel de kaders zoodanig te organiseren en voor te bereiden, dat die reserve ieder oogenblik onder de wapenen kan geroepen worden. De laatste tijdingen uit Italië hadden daar een diepen indruk gemaakt, en de meeste dagbladen ver klaarden zich ter gunste van Sardinië. Eergisteren vierde Antwerpen een luisterrijk feest; hel was namelijk 23 jaren geleden, dat de wel gedecreteerd werd, betreffende den aanleg van den eersten spoorweg in België. Men verzekertdat er te Constanlinopel en te Corfu een oproer is uitgebroken. Van Constanlinopel kon men dit. reeds sedert ecnigc dagen verwachtendaar de geruchten van eene daar hecrscheudc spanning, reeds vroeger vermeld waren. Berigten van de Sandwichs eilanden van den 18den Febr. gewagen van groote schade, door een vulkaan te Macino Loa aangërigl. Een lavastroom vloeide neder met cene snelheid van acht mijlen per uur, en sleepte alles in zijne vaart mede. Verschillende vreemde dagbladen prijzen het volgende mid- del als geheel probaat tegen den steen aan. Men heeft name lijk op het eiland Madera gevonden, dat de drooge cellen der turkschcn tarwe, even als thee getrokken, die kwaal, zelfs als zij verouderd is, volkomen genezen. Men laat het vocht be koelen en drinkt er des ochtends en des avonds een glas vol van. Proeven, te Londen genomen, moeten de goede werking van het middel hebben bewezen. Uit Panna wordt van Zondag-avond berigt, dat er den vorigen avond eene manifestatie van officieren vóór het paleis heeft plaats gehad die in naam; van het leger verzochtenzich met het sardinische leger te mogen vcrcenigen. De hertogin heeft Parma verlaten, jna een raad van regentschap te hebben benoemd, beslaande uit de ministers. De prinsen zijn heden ochtend vertrokkende orde is niet gestoord. BURGERLIJKE STAND. Van 23 50 April 4839. GEHUWD: G, G FelderhofT en A. P. den Hollander. G. W. H. Panchaud en ,T. M Kok. J. Smit en M Hoogvorst. J. Tiet en T. Bier. A. Tiet en A. M. Peesch. BEVALLEN: A. Verberno geb. Rotgans. D. T. Strikker geb. Smit. D. V. Grootkerk geb. Hoopslman. D. NI. Wallin geb. Snooij. Z. M. T. Klink;ooor. D. P. M van Ooijen. Z. A. J. de Graaf geb. Allebrandië Z. D, van Wilgen geb. Aarsen. Z. A. Heiner geb. Krul. D. A J de Klerk geb. Namink. D. G. Faber geb. Schellinger. D. A. Keijzer geb. Rouw. B. Blokziel geb. Goedkoop. Levenloos aangegeven. 1 OVERLEDEN. A Stuit 53 jr. A. Haak. 71 jr. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDiEP, 1 Mei Graaf van Reehteren (St.), Hult.1 Mei. Mag- net (st), Londen.Spanker, Eng. oorlog stoomschip comm. Chatfield, Hul' n. Ilelgoland, als bijlegger Herman Wedel Bakker, Holmstrand. Cou- sta, Jcnsen Drammen 3 Mei. Speculationes, Nielsen, Drammen UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 1 Mei. Bernhard, Bcokmann, Constanlinopel. 2 Mei- Burgemeester Huidekoper, Huil. Zuid-Bc.-eland, v d. Mculen, Mclb. Madura, Schagen van Leeuwen, Sydcey, Bu.gemeister Rider, Hoy, Ro- sina, Jorgenson, die Hoffnung, Dcr0h, Arletta, Miiiici, allen Newcastle. Commerciën, Gjersoe, Hartlepool. Rombrandl (st), St Petersburg. Catharina, Wiersma, Vriesland, Boontje beiden Londen. 3 Mei Freya, Christcnsen, en Diafna, Nicolaysen, beiden Narva, Goede Vrede, Ander- sen, en Venskabeth, Lorentsen, beiden avont. ürania, Vermeulen, Ko- ningsb. Olof Kyrre, Cbristensen, Helios, Ansmudsen, Immanuel, Borg, alle* Drammen, Amphitnte, Egeness, en Eyr, Holst, beiden Frederikstad. Chelone, Ulenburg, Nerva. Hanna Christensen, Andersen, Christiania. Frit- hiof, Hansen, Stockholm. Margreta Ilermanna, Nijman, Messma,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2