du swvA r i: it le i d wg-m atscis a p pij EEÜRSBERIGTEN; Amsterdam 5 Mei. Werk. Scli. 2] pc. 56]. 5 pc. 68]. 4 pc. 80. Spanje. 1]pc. 25{j. builenl. 5 pc. 56J. binncnl. 5 pc. 54]. Rusland. 5 pc. 97]181G, pc. 96*1829, 3 pc. 80. Oostenrijk, mctall. 5 pc. 56. ainsl. 5 pc. al], natio nale 1831 5 pc. 40]. mctall. 2] pc. 21], GBME1T3DE BBHISTB1T. Te Be rge-u up Zoom is een sleur gevangendie eene lengte van twee ned. ellen en eene zwaarte had van 200 ned. ponden. Terwijl de oorlog in Italië aanvangthoudt men zich in Engeland bezig met den strijd der verkiezingen voor bet parle ment. Volgens de laatste bcriglen uil Californië begon het geld daar schaars te worden. Gelukkig is men er digi bij de mijnen. Op andere plaatsen is zoo iets erger. Te Amster dam is een werkman in de fabriek de Atlas met den reglerarm lusscben twee kamraderen van de machine geraakt, zoodat de arm moest geamputeerd worden. Lord Palmerston heeft te kennen gegevendat hij zich volstrekt niet kan vercenigcn me1 de staatkunde van het britschc bewind. I)e oostcrijkschc re gering heeft, ter bestrijding der buitengewone uilgaven, een nieuwe leening van 200 millioen guldens uitgeschreven. Het luxem- burgsche-bonds-contigent zal op voet van oorlog worden gebragl. Met den lslen Mei wordt te Enkhuizen een kantoor van den rijks lelcgraaph met beperkte dagdienst geopend. De gemeen teraad van Weenen heeft in een adres aan den ooslcnrijksehen kei zer zijne verknochtheid betuigd en aangeboden om alle mogelij ke offers te brengendie door de tijdsomstandigheden worden gevorderd. De sardinischc kamer van afgevaardigden heeft de wetgevende en uitvoerende tnagt des koningrijks, ingeval van oorlog met Oostenrijk, aan den koning Victor Emmanuel opge dragen. Vele aanzienlijke familicn hebben Milaan verlaten, om zich in veiliger en rustiger oorden te vestigen. Men ver zekert, dat tusschen Frankrijk en Rusland een offensief en de fensief verbond is gesloten. In goed onderigle kringen wil men weten, dat de pruissischegezant te s' Gravcnhage besloten heeft hel staalstooncél te verlaten. De cngelsche regering zal in ieder geval de stipte onzijdigheid in acht nemenmaai de staalkundige aangelegenheden in het oog blijven houden. Te Baltiinore zijn vier personen wegens moord ter dood gebragt. -— Tc Cuba heeft een hevige brand gewoed, waardoor eene aanzien lijke hoeveelheid suiker is vernield. De fransche troepen, die Parijs hebben verlatenwerden bij bun vertrek door eene tal rijke volksmenigte met geestdrift vergezeld. Het Court Jour nal verzekert, dat de keizer en de keizerin van Rusland hoogst waar schijnlijk in den aanstaanden zomer een bezoek te Londen zullen afleggen. Le Nord deelt mede, dat deoosleurijksche finau- tiën zich in een zeer slechten locstand bevinden en over het algemeen wordt bel geld de ziel van den oorlog genoemd! De veendamsche courant bevat eene advertentie, waarin iemand aankondigt, dal hij zijne vrouw weder voor een eer baar karakter verklaart. De heer Stofregen consul gencraai van Rusland te Amsterdam, heeft eene opwachting gemaakt bij II. 31. de koningin-moeder. In de residentie is jl. vrijdag brand ontstaan in eene lucifer-fabriek. 3Ien was de brand spoedig mees ter. Z K. II. de prins van Oranje begaf zich dadelijk naar de plaats des gevaars. De aanvoer van zoolleder op de mis tr Frankfort was dit jaar niet zoo groot als bij gelegenheid der vroe gere paaschmissen. De spoortrein tusschen Kortrijk en IJperen heeft een man, die op den weg lag te slapen, letterlijk in tweecn gesneden. Z. 31. heeft vergunning verleend tot oprigling eciicr gasfabriek binnen de gemeente Roosendaal. Door ceni- ge jeugdige fransche soldaten, die dezer dagen vertrokken naar het looneel van den oorlogwerd de kreet aangeheven weg met de Russen. Zij stonden volstrekt niet op de hoogte van de politiek en meenden, dat zij naar de Krim gingen om een nieuw Sebaslopol intenemen. AD7ZETIS1TTIZ1T. VAN BEN HELDER EN I1ET MEUWEDIEP. Ingevolge Art 18 der Statuten worden Heeren Aan deelhouders uitgenoodigd tol liet bijwonen eener JAAR- LIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING, op Dingsdag 17 3Iei as., des middags ten één ure, in het Locaal Eensgezindheid, op het Spui te Amsterdam. Heeren Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 2f der Statuten betreffende de blanco aandeelen en het ver- leenen van procuratie. Amsterdam 50 April 1859. Namens de Directie Cu. BOSCH REITZ. Publieke Verkooping van GIIO i\ D in de Niexiwstad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, daartoe gemagtigdzijn voornemensop Zaturdag den 7 Mei 1859 des avonds ten 7 ure, in het lokaal T i v o 1 i te Helder ten overstaan van den Notari» P. A. BEETSin het openbaar te verkoopen 21 Perceelen GROND, in de zoogenaamde Nieuwstad of het Slroodorp, onder de gemeente Helderge legen aan het Ileldersche Kanaal en op het terrein afgebakend. De verkoopsvoorwaarden en de kaart van de te ver koopen perceelen zullen veertien dagen vóór den verkoop ter inzage liggenten kantore van den genoemden Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3