STOOMBOOT'MAATSCHAP PU. ZWOLSCHE DAGELIJKSCHE VAART. Van ZWOLLE 's morgens zeven uur. Van AMSTERDAM 's morgens elf uur. In directe verbinding per Diligence over Zwartsluis met Meppol, Steen wijkAssenGroningen en Vcendam. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de Zijpe en Hazepoldorzijn voornemens op Dingsdag den 17 Mei 1859, des middags ten 12 ure, in het Logement liet Wapen van de Zijpe aan de Sc/iagerbrugin de Zijpeaan te besteden: Het eenjarig ONDERHOUD van alle Gebouiven Bruggende Sluis en al wat aan den Polder behoortalsmede eenige vernieuwingen en bet droogmaken en uitgraven der Vaarten van de Schager- en Verlangerbruggenbeide tot bet Noord-Hollandsch Kanaal. lezing Het Bestek zal acht dagen te voren ter liggen en tegen betaling van één Gulden verkrijgbaar zijn, ten kantore van bet Waterschap te Alkmaar en bij den Polderbaas aan de Oude Sluis. De aanwijzing zal Zaturdag den 14 Mei e.k.des morgensten 10 ure, aan de Oude Sluis plaatshebben. Zoolang de voorraad strekt zullen, des Dingsdags en Vrijdags, de COKES aan de Ileldersche Gasfabriek afgeleverd worden tegen den ver minderden prijs van zestig centen per mud of' 52 N'ed. tï. Helder 4 Mei 1859. Mr. Ch. BOSCH REITZ. Uit Meppel wordt mij verzocht melding te maken dat Mejufvrouw Vree burg aldaar welke sedert lang lijdende was aan een borstkwaal door het gebruik der Anti-Rhumatische Watten, van Abshaubbin daar van geheel her steld is de veelvuldige attesten welks m'j uit handen of door bemiddeling van dankbare gewezen lijders en lijderessen worden gezonden welks bij mij ter inzage voor elk belangstellende liggenbewijzen mij niet alleen dat deze watten een zeker middel tot delging van het Rhumatique, zijn maar dat de kennis harer nuttige uitwerkselen nog slechts in hare geboorte is, want de verschillende kwalen ziekten en pijnenwelke door hare kracht spoorloos zijn verdwenen, al waren dieook zelfs jaren geneeskundig behandeld, bewij zen dit, ook andere ziekten door hare kracht genezen, vooral is dat het geval met pijnen door koorts ontstaan. Ook het bovenstaande attest bewijst zulks Gezwellen en Uitslag doen zij geheel verdwijnen, benevens Steenpuis ten en Bloedzweeren benemen zij de gelegenheid tot opkomen bij vroegtij dige aanwending. De prijs is 25 cents per blad, voorzien van een gebruiksaanwijzingsbil- let, door den Hoofd-Depothouder A. BREETVELT Az. te Delft. Verdere Depots: II. D. SCHLüTER, Nieuwediep. H. J. Reuken, Amsterdam. A. Oosterbaan, Amsterdam. II. J. Theunisse, Haarlem. S. M. &J. Weveringh, Haarlem. D. Boots, Alkmaar. Gez. Lippitz, Hoorn. Wed. MeijknechtEnkubizen. Wed. Engel, Medemblik. W. en B. Wicbols, Pnrmerend. G. A. Köliue, Edam S. Keet, Schagen. B. D. van Weede, in de Rijp. G. W. Böitger, Zuidscharwoude. J. B. Upmau, Barsingerhorn N.B. In alle niet genoemde plaalsen van Woordbolland kunnen Depóts gevestigd worden. Aanvraag franco, aan het Hoofd-Depöl te Delft. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELUElidoor den heer C. van der Slerr. April. Barometer stand in millim. Thermometer stand in Celsius-graden. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid. t? Gemiddelde vol- 3 strekte vochtigheid, in wigtjes 2- gs- J. H i a a a a H O Ed ■J w Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 22 756.11 755.75 9.4 5.6 5.6 4 3 0.66 5.2 -F 57 NW.NWlN.Nll). 1.87 5.8 0.0 2.5 i9° n Mo" 23 760.49 760.62 9.0 4 9 8.2 5.4 70 5 7 16 NOlO. 0. OlZ. 8.75 12.5 0.0 2.5 19 10 45 24 761.24 761.14 11.5 5.7 10.4 6 5 60 5 5 31 OtZ. 0. 11.60 16 0 0.0 4.0 19 10 15 25 764.77 761.80 11.5 6.4 8.4 5 5 65 5.8 -j- o 1 0. OlN. 14.92 17.0 0.0 5.2 19 9 55 26 767.22 767.13 8.7 5.5 8.6 6.5 80 6.6 -j- 14 ONO. OlN. 10.23 14.0 0 0 2.5 19 12 20 27 765.44 766.89 8.4 6.2 7.4 4.9 76 6.2 17 ONO OlN. 16.25 25 0 0.0 2.9 19 8 50 28 757.32 757.69 9.0 5.2 8.3 5.6 76 6.2 52 ONO. OlN. 14 92 18.0 1.0 1.6 19 7 45 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. Ü1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4