I1ELDERSCUË en MEVWEDIEPEK (MIXT. ZONDAG 8 M E 1. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuiccdiep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icdereu regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. AANBESTEDI G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS (Ier geineenle zullen, op Vrijdag den 20 Mei 1839 des namiddags ten één ure, aan het Raadhuis der gemeente, in het open baar, alleen bij inschrijving, aanbesteden: Het dagelijksch onderhoud en uitvoeren van eenigo herstellingen en vernieuwingen aan de gemeente-gebouwen enz., met bijlevering van materialen. Het bestek dezer aanbesteding ligt acht dagen te voren, ter lezing aan de Secretarie der gemeentezullende drie dagen vóór de bestedingop Dingsdag den 17 dezerdes voormiddags ten 9 ure, aanwijzing in loco gedaan wor den en inmiddels nadere inlichtingen bij den Gemeenle- Opzigler te bekomen zijn. Helder den 9 Mei 1839 STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEIJSecretaris. HIE IJ 77 S T IJ D 11T E 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Mei 1839. Naar wij vernemen, zal Zr. Ms. stoomschip Vice Admi raal Koopman, ten gevolge van een daarin ontdekt lek, naar 's rijks marine-werf te Amsterdam vertrekken, om in het dok aldaar te worden nagezien. Z M. heeft den kapt. ter zee J. Maymelden laatsten dezer maandeervol ontheven van het hevel over het fregat met slooinvermogen Evertsen, ten einde zijne funcliën van adjudant van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden te hervatten en het bevel over dien bodem, met den lslen Junij aanst., opgedragen aan den kapt. ter zee M. C.van Vreeland. De heer J. R. G. Coninck Westenberg te Texel is benoemd lot brilsch vice-cousu! voor de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. De ontvangen surinaamsche bladenloopende tot den aden April, bevatten geen nieuws. Uit onze W. I. koloniën alleen vinden wij daarin melding gemaakt van eene edele daad van zelfopoffering, verrigt door den ligtmalroos Gerrit Pieters Kaaleop het nederlandsch schip Eg mond, kapt. Meijer, door hel redden van den jager Johannes Reinhardus van den Bergdie als wachter aan boord van genoemd vaartuig over boord gevallen en door den sterken stroom reeds zuik een aan- merkelijken afstand van het schip was afgedrevendal het ziju redder eerst na vele krachtsinspanning en met groot gevaar mogt gelukken, den drenkeling te bereiken en behouden aan boord te brengen, terwijl hij de hem aangeboden geldelijke belooning heeft geweigerd. Dien ten gevolge heeft de gouverneur te Paramaribo genoemden liglmatroos zijne erkentelijkheid betuigden aan het Ministerie van Koloniën aanbevolen, hem eene welverdiende be looning te doen toekomen. Dezer dagen had er in de meelfabriek van den heer T. van den AndelteGorinchem, een verschrikkelijk ongeluk plaats. De meesterskncchl dier fabriek, namelijk, had zijne beminde, J. Dubber genaamd, en hare moeder uilgcnoodigdde fabriek in hare werking te zien. Naauwelijks was hel meisje in de na bijheid der werktuigen gekomen, of zij werd door hare klecde- ren medegesleurd en verpletterd. De ontzetting en smart van hare moeder en haren beminde te beschrijven, is ons niet moge lijk. Hoewel men de machine dadelijk deed ophouden, mogt dit evenwel niet balen; men vond slechts een onkenbaar lijk. Men verneemt dal een voornaam edelman uit Oostenrijk aan 's rijks munt te Utrecht, uil baren zilver doet vervaardigen eene waarde van 2 millioen ncderlandschc guldens, die biu een korten lijd gereed moeten zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1